Acte necesare pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică:

 • Cerere – formular tipizat;
 • Dovada achitării taxei pentru eliberarea/vizarea autorizației – copie certificată conform cu originalul;
 • Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere documentație/ridicare autorizație – în original;
 • I./C.I. persoanei care depune documentația de autorizare – copie;
 • Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registului Comerțului – copie;
 • Certificatul constatator (REV 2) eliberat de Oficiul Registului Comerțului pentru declararea punctului de lucru – copie;
 • Certificatul de înregistrare fiscală, eliberat de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sectorul 6, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local – copie;
 • Declarația de impunere privind ocuparea domeniului public, înregistrată la D.I.T.L. Sectorul 6, dacă este cazul – copie;
 • Actul de deținere al spațiului (proprietate/închiriere/subînchiriere /comodat/ locațiune/alt act) – copie;
 • Actul inițial care atestă forma juridică de deținere a spațiului comercial – copie;
 • Actul (autorizație de construire/alt act) prin care s-a autorizat schimbarea de destinație în unitate de alimentație publică, dacă este cazul – copie;
 • Autorizația de construire/Avizul de amplasare pentru construcțiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase) – copie;
 • Autorizația sanitară de funcționare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico – sanitare/Notificare de certificarea conformității – copie;
 • Autorizație sanitară veterinară/Documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor – copie;
 • Autorizația de mediu/declarație pe proprie răspundere că sunt mai puțin de 100 de locuri pe scaun/dovada solicitării de obținere a autorizației de la autoritatea de mediu – copie;
 • Autorizația de securitate la incendiu, dacă este cazul – copie;
 • Declarație privind clasificarea unității, depusă cu număr de înregistrare – original;
 • Certificatul eliberat de I.T.M – Inspecția Muncii cu informații privind calificarea angajaților – copie;
 • Acordul Asociației de Proprietari care va conține data Adunării Generale în care s-a aprobat ca agentul economic să desfășoare activitate de alimentație publică într-un spațiu al condominiului precum și orarul de funcționare aprobat. La acord se va anexa tabelul nominal cu proprietarii direct afectați de activitatea desfășurată de către agentul economic, pe plan orizontal și vertical, cu B.I./C.I.- serie și număr și semnătura. Atât acordul cât și tabelul nominal vor fi semnate și ștampilate de către președintele asociației de proprietari, numele președintelui fiind scris în clar. Documentele vor fi prezentate în original.
 • Contractul încheiat cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare autorizată de Primăria Municipiului București, ultima factură emisă și chitanța de plată – copii

Taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică este anuală și se achită la deschiderea punctului de lucru, integral, anticipat eliberării, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal. Termenul de valabilitate este până la data de 31 decembrie a  anului fiscal pentru care se face plata.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică se achită integral, anticipat eliberării, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.Termenul de valabilitate este până la data de 31 decembrie a  anului fiscal pentru care se face plata.

Autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică va fi eliberată  în termen de 30 de zile de la solicitare, dacă sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus.

Cerere


Back to Top ↑

Sari la bara de unelte