Acte necesare pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților recreative și distractive

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației pentru desfășurarea activităților recreative și distractive:

 • Cerere – formular tipizat;
 • Dovada achitării taxei pentru eliberarea/vizarea autorizației – copie;
 • Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere documentație/ridicare autorizație – original;
 • I./C.I. persoanei care depune documentația de autorizare – copie;
 • Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registului Comerțului – copie;
 • Certificatul constatator (REV 2) eliberat de Oficiul Registului Comerțului pentru declararea punctului de lucru – copie;
 • Certificatul de înregistrare fiscală, eliberat de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sectorul 6, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local – copie;
 • Declarația de impunere privind ocuparea domeniului public, înregistrată la D.I.T.L. Sectorul 6, dacă este cazul – copie;
 • Actul de deținere al spațiului (proprietate/închiriere/subînchiriere/comodat /locațiune/alt act) – copie;
 • Autorizația de construire/Avizul de amplasare pentru construcțiile provizorii amplasate pe domeniul public – copie;
 • Autorizația de securitate la incendiu, dacă este cazul – copie;
 • Contractul încheiat cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare autorizată de Primăria Municipiului București, ultima factură emisă și chitanța de plată – copii.

Autorizația pentru desfășurarea activităților recreative și distractive va fi eliberată  în termen de 30 de zile de la solicitare, dacă sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus.

Cerere


Back to Top ↑

Sari la bara de unelte