Buget 2012

 

Preambul
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Adminsitrativ Teritorială Sector 6 – anul 2012

Preocuparea permanentă a Unităţii Administrativ Teritorială Sector 6 a Municipiului Bucureşti, a fost, este şi va fi, îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor acestui sector. Cele mai importante domenii în care se investeşte cu prioritate sunt învăţământul, protecţia copilului şi asistenţă socială, dar nu în ultimul rând îmbunătăţirea confortului termic al cetăţenilor prin reabilitarea termică a locuinţelor.

Administraţia Şcolilor

În acest sens se fac eforturi susţinute pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţionare ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, secundar inferior, secundar superior şi profesional, în conformitate  cu cerinţele igienico-sanitare impuse de legislaţia în vigoare.

Se are în vedere, finalizarea lucrărilor începute în 2011 şi anume:

4 noi grădiniţe în incinta Grădiniţei nr.41 şi a Şcolilor nr. 198, 311,şi 142 consolidarea, extinderea şi supraetajarea Cantinei Liceului Mircea Eliade terenul de sport şi clădirea anexă (vestiare) la Liceul Mircea Eliade.

De asemenea, avându-se în vedere deficienţele constatate în urmă expertizării clădirii liceului Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, a rezultat necesitatea consolidării în regim de urgenţă a acestei clădiri, pentru asigurarea protecţiei antiseismice.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C)

În subordinea D.G.A.S.P.C Sector 6 se află un număr de 7 centre, în care sunt instituţionalizaţi un număr de 546 de copii.

Pentru anul 2012 sunt prevăzute activităţi complexe de dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi în centre de plasament şi de reorganizare a acestora în servicii alternative.

Banii alocaţi asistenţei sociale sunt direcţionaţi conform legii, pentru plata alocaţiilor, indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, dar şi plăţii dobânzilor pentru creditele de care beneficiază aceste persoane, pentru achiziţionarea unui autovehicul sau pentru adaptarea locuinţei, conform nevoilor individuale de acces.

Investiţiile propuse de D.G.A.S.P.C Sector 6 în cursul anului 2012, vor fi efectuate de asemenea cu scopul de a îmbunătăţi serviciile medicale pentru persoanele defavorizate, bătrâni sau cu handicap, după cum urmează:

1. Execuţie şi investiţii pentru Centrul Socio-medical „Sf. Nectarie”
Centrul va oferi servicii medicale, de recuperare, cu scopul reintegrării sociale a categoriilor de persoane defavorizate din sectorul 6 şi care vine în sprijinul persoanelor ce nu au acces la serviciile medicale în sistemul de sănătate public. Misiunea centrului va fi aceea de a contribui la îmbunătaţirea stării de sănătate a categoriilor sociale defavorizate din sectorul 6, iar accesul acestora la servicii se va face în baza unui set de criterii socio-medicale de admitere.

2. Amenajare Centrul Social Multifuncţional „Sf. Andrei”
Centrul este dedicat copiilor preşcolari, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, copii defavorizaţi social, care nu urmează cursurile învăţământului preşcolar. De asemenea, centrul va asigura servicii de educaţie, îngrijire, masă şi socializare pentru copiii preşcolari.

3. Execuţie „Complex servicii sociale – Centru de zi din Calea Plevnei nr. 234”- pentru persoane vârstnice şi adăpost de noapte pentru persoane adulte
Acest complex oferă servicii de asistenţă socială, sprijin, consiliere şi socializare pentru persoane vârstnice din sectorul 6. Totodată oferă asistenţă socială şi medicală persoanelor adulte fără adăpost, acordându-le acestora posibilitatea de a părasi strada şi a se reintegra pas cu pas în societate.

4. Execuţie, achiziţii şi alte investiţii la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie
Centrul va oferi servicii de îngrijiri comunitare complexe specializate, de recuperare  adulţi cu handicap neuropsihomtoriu din sectorul 6, pe fondul lipsei acute a serviciilor dedicate persoanelor cu astfel de deficienţe, cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a acestora.

5. Achiziţie ansambluri containere locuinţe sociale
Proiectul vine în sprijinul familiilor/ persoanelor fără locuinţă, cu scopul prevenirii marginalizării sociale, prevenirii separării copiilor de familie, asigurându-le acestora pe lângă  un cadru securizat, un set integrat de servicii de asistenţă şi consiliere psihosociale.

 

Direcţia Investiţii

De o deosebită importanţă pentru comunitatea din sectorul 6 este „Programul de reabilitare termică a blocurilor”, ce reprezintă unul din principalele obiective de investiţii ale Primăriei Sectorului 6.

Realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite, are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor.

Principalele obiective ale programului sunt:

reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice

reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum

reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe

reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie

alinierea la standardele europene energetice

îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic.

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.53 /26.02.2009, a fost aprobat programul multianual de investiţii pentru reabilitarea termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6, Bucureşti.

La finele anului 2011 au fost demarate lucrările de reabilitare termică a 114 blocuri urmând ca în anul 2012, pe lângă finalizarea lucrărilor deja începute, să înceapă si execuţia altor blocuri, până la numărul aprobat.

Pentru finalizarea implementării cu succes a programului multianual de reabilitare termică, sunt necesare fonduri totale de 140 milioane euro (cheltuieli eligibile conform O.U.G. nr.18/ 2009 cu completările în vigoare).

Astfel, conform O.U.G. nr.18/ 2009, 50% din fonduri vor fi acoperite din sumele alocate de programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, diferenţa urmează să fie acoperită din împrumutul extern BEI care acoperă  30% contribuţia Primăriei Sectorului 6 Bucureşti şi 20% contribuţia Asociaţiilor de Proprietari implicate în program. În cursul anului 2012 valoarea lucrărilor de reabilitare termică va fi de 413.600.000 lei, respectiv 94.000.000 euro.

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.167/15.12.2011, s-a aprobat, preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţiei corespunzătoare cotei de 20% , ce revine asociaţiilor de proprietari.

În scopul creşterii nivelului de trai al locuitorilor, precum şi pentru despovărarea bugetului local de o serie de cheltuieli, Primăria Sectorului 6 a acţionat şi acţionează în continuare pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

Astfel, sunt în curs de derulare următoarele proiecte cu finanţare nerambursabilă:

Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială în Sectorul 6

Eficientizarea consumului de energie termică prin utilizarea resurselor regenerative, pentru gradiniţele 208, 209, 210, 218

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane din Sectorul 6 – Bucuresti

Modernizare urbanistică spaţii verzi în cartierul Drumul Taberei – zona 1

Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul Drumul Taberei – zona 1

Modernizare urbanistică spaţii verzi în cartierul Militari – zona 1

Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul Militari – zona 1

Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari în Sectorul 6, Bucureşti

Eficientizarea consumului de energie termică la Complexul de Servicii Sociale Sf. Nectarie

Eficientizarea consumului de energie termică la Blocul de locuinţe sociale, aflat în subordinea Primăriei Sector 6 Bucureşti, prin montarea de panouri solare pentru preparare apă caldă menajeră şi încălzire

Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti

Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti

Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti.

Valoarea însumată a fondurilor ce se vor accesa în anul 2012 este de 75.819.000 lei, respectiv 17.231.590 euro.

Datorită fondurilor nerambursabile accesate, au fost disponilizate fondurile proprii, acestea fiind investite în continuare în mondernizarea reţelelor de apă-canal precum şi a sistemelor rutiere din Sectorul 6.

În reţelele de apă-canal se vor investi 10.082.000 lei, respectiv 2.290.000 euro, racordându-se la sistemul de canalizare un numar de 10 străzi, iar în modernizarea sistemelor rutiere se vor investi 15.619.000 lei, respectiv 3.550.000 euro, modernizându-se 36 de străzi.

 

S.P.F.P.L  Sector 6

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii, S.P.F.P.L  Sector 6 îşi propune, prin bugetul pe 2012, să amenajeze un punct de încasare 24h din 24h, prin amplasarea unui infochioşc separat şi securizat, în incintă sediului de la Orizont, completând cele 14 infochioşchiuri existente în principalele centre comerciale din sector. Achiziţionarea de asemenea a unui soft pentru  menagementul şi arhivarea electronică a documentelor, ceea ce va duce la scurtarea timpului de aşteptare la ghişee şi a timpului de răspuns la cereri şi sesizări.

 

Informaţii suplimentare

Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, vă rugăm să accesați:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012, a treia variantă – data publicării: 22.02.2012, cât și anexele:
Anexa I
Anexa II
Anexele 1, 1a şi 1b de la Anexa I
Anexele 1, 1a şi 1b de la Anexa II
Anexa 1 si 1b la Venituri proprii

HCL 9 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012, cât și anexele:
Anexa I la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa I la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_01
Anexa II la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa II la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_02
Anexa III la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa III la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_04
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b credit extern
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b credit intern
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_03

 

 


Back to Top ↑