Compartiment Audit Public si Corp Control Primar

Atribuţii specifice:

 • elaborează Norme metodologice specifice Primăriei Sectorului 6, aprobate de Primar, cu avizul U.C.A.A.P.I.
 • elaborează Planul anual de audit public intern şi Planul prognoză pe 3-5 ani şi le supune spre aprobare Primarului
 • elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
 • elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele prejudicii şi nereguli constatate în timpul misiunilor de audit public intern) îl supune analizei şi aprobării Primarului Sectorului 6, după care îl transmite la U.C.A.A.P.I. până la data de 15 ianuarie al anului ulterior
 • verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, standardelor de audit intern precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentului
 • urmăreşte ca recomandările cuprinse în toate rapoartele de audit elaborate, să fie implementate la termenele stabilite; Constată caracterul adecvat, eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse în acest sens, de către conducerea structurii auditate. Întocmeşte Fişa de Urmărire a Recomandărilor
 • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorii entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului;
 • transmite periodic constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit la cererea U.C.A.A.P.I.
 • efectuează auditul de regularitate în vederea examinării acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice conform normelor legale
 • efectuează auditul de sistem în vederea evaluării sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora
 • efectuează auditul performanţei în vederea examinării criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice cu scopul de a stabili dacă acestea sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele
 • desfăşoară misiuni de consiliere a căror formă este propusă de către Compartiment cu acordul Primarului Sectorului 6, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni, menite să aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Primarului şi ale entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6 sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate
 • exercită activităţi de audit public intern atât în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, cât şi la nivelul entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public ori, în situaţia în care această activitate este externalizată, va colabora şi va aviza rapoartele finale şi derularea contractelor
 • auditează, cel putin o dată la 3 ani şi fără a se limita la acestea, următoarele:
   • angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţiile de plată, inclusiv din fondurile comunitare
   • plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare
   • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul
   • privat al statului sau unităţilor administrativ teritoriale

  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă şi facilităţilor acordate la încasarea acestora
  • alocarea creditelor bugetare
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia
  • sistemul de luare a deciziilor
  • sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme
  • sistemele informatice;
 • efectuează misiuni ad-hoc, cu aprobarea conducătorului entităţii publice
 • efectuează auditul intern pentru Sistemul de Management al Calităţii conform Planului anual de audit aprobat
 • controlează modul de cunoaştere, aplicare şi respectare a legilor, dispoziţiilor şi hotărârilor emise la nivel parlamentar, guvernamental, al Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Primăriei Sectorului 6 cu aplicabilitate în administraţia locală, precum şi executarea prevederilor acestora de către personalul Primăriei Sectorului 6, în funcţie de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea
 • duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului referitoare la declanşarea acţiunilor de control/ verificare a modului de soluţionare a petiţiilor repartizate
 • în cadrul acţiunilor de control/verificare, solicită note explicative şi relaţii de la persoanele controlate, documente şi acte oficiale, spre a fi analizate şi concluzionate
 • analizează informaţiile şi dovezile prezentate, prelucrează şi valorifică datele rezultate din rapoarte, procese verbale, înregistrări audio – video sau fotografice, precum şi orice alt material solicitat în timpul controlului
 • verifică activităţile şi acţiunile care sunt semnalate că au legătură cu corupţia, traficul de influenţă ori sustragerile de valori şi bunuri materiale capabile să afecteze patrimoniul şi imaginea Primăriei Sectorului 6
 • colaborează cu compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 6 şi, după caz, cooperează cu reprezentanţii organelor şi instituţiilor din cadrul altor structuri ale statului cu atribuţii în combaterea corupţiei şi crimei organizate
 • colaborează cu organele specializate în menţinerea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului din Sectorul 6 în vederea soluţionării tematicilor de control propuse
 • prezintă Primarului Sectorului 6 concluziile rezultate din acţiunile întreprinse de Corpul de Control precum şi măsurile propuse, în vederea luării hotărârilor ce se impun
 • întocmeşte şi trimite răspunsurile către organismele solicitante şi/sau petenţi, cu modul de soluţionare a petiţiilor
 • participă de drept la şedinţele operative ale Primarului Sectorului 6
 • redactează rapoartele, documentarele şi orice alte acte referitoare la activitatea proprie, şi ţine evidenţa acestora.

Back to Top ↑