Departamentul Arhitect Sef

 • Director Executiv
 • Serviciul Cadastru Fond Funciar
 • Compartimentul Patrimoniu
 • Compartimentul Analiză şi Aviz de Conformitate
 • Biroul Studii Urbanistice
 • Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu şi Autorizaţii în Construcţii

Plan urbanistic zonal Sector 6 

Departamentul Arhitect Şef are ca obiect de activitate problemele de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii în conformitate cu obiectivul strategic de dezvoltare durabilă, armonioasă şi spaţial echilibrată a Sectorului 6; se subordonează Arhitectului-şef şi colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 6, cu serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, cu structurile similare din cadrul celorlalte primării de sector şi ale P.M.B., cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti Ilfov, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, deţinătorii de utilităţi publice etc).

Arhitectul Şef este funcţionar public cu funcţie de conducere, se subordonează direct Primarului.

Atribuţii specifice:

 • coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din subordine; organizează activitatea şi repartizează sarcinile şi îndatoririle de serviciu pentru angajaţii din subordine; detaliază atribuţiile compartimentelor pe care le conduce, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcţie de execuţie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat a fişelor de post; îndrumă urmăreşte şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, corespunzătoare şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia sau postul ocupat
 • semnează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/desfiinţare, avizele de amplasare şi avizele primarului, după verificarea documentaţiilor sub aspectul încadrării soluţiilor propuse în prevederile legislaţiei specifice şi a documentaţiilor de urbanism aprobate
 • asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale Consiliului Local al Sectorului 6 sau prin dispoziţii ale Primarului General al Municipiului Bucureşti şi ale Primarului Sectorului 6, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică şi economică a Sectorului 6
 • participă la toate şedinţele Consiliului Local al Sectorului 6 care au drept scop dezvoltarea urbană şi amenajarea spaţiilor publice ale Sectorului 6, precum şi amenajarea teritoriului administrativ al acestuia, sau deleagă un reprezentant
 • urmăreşte, în colaborare cu Serviciul Disciplina în Construcţii, rezolvarea, în termenul legal, a sesizărilor primite de la cetăţeni privind respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în ceea ce priveşte procesul de autorizare a construcţiilor în sector
 • asigură întocmirea şi răspunde de realizarea documentelor de organizare şi dezvoltare urbanistică de amenajare a teritoriului Sectorului 6, conform prevederilor legale
 • iniţiază proiecte finanţate din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public privat şi avizează toate proiectele întocmite de terţi pe teritoriul administrativ al Sectorului 6
 • iniţiază şi coordonează organizarea de concursuri de arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului în vederea asigurării, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a mediului construit
 • asigură, în colaborare cu Direcţia Investiţii, elaborarea proiectelor de urbanism şi arhitectură prin procedurile legale de încredinţare, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării şi recepţionarea acestora
 • asigură, în colaborare cu Direcţia Investiţii, execuţia proiectelor de urbanism şi arhitectură finanţate din bugetul local, controlul urmăririi execuţiei pe şantier şi recepţionarea lucrărilor de execuţie
 • stabileşte şi propune Primarului, conform legislaţiei, refacerea şi protecţia mediului înconjurător
 • protecţia, restaurarea, reabilitarea şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi a parcurilor; propune, pe baza documentaţiilor de urbanism, amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement
 • colaborează cu celelalte direcţii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local
 • asigură respectarea prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 6, regulamentului de urbanism şi aplicarea acestora prin planuri de urbanism zonale sau de detaliu
 • asigură elaborarea şi respectarea planurilor urbanistice de detaliu, cât şi conformitatea autorizaţiilor de construire/desfiinţare cu prevederile documentaţiilor de urbanism
 • asigură asistenţă de specialitate pentru verificarea la faţa locului a imobilelor coproprietate privată ale Primăriei, care fac obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 6, cu serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, cu structurile similare din cadrul celorlalte primării de sector şi ale P.M.B., cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, deţinătorii de utilităţi publice etc.)
 • organizează procesul de participare a cetăţenilor la realizarea proiectelor de urbanism şi amenajarea teritoriului Sectorului 6, prin informarea, consultarea şi colectarea opţiunilor şi opiniilor publicului privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a sectorului, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială şi ale programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică
 • face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a sectorului şi atribuirea de denumiri de străzi
 • asigură menţinerea aspectului urban şi modernizarea arhitecturală a sectorului
 • acordă consultanţă autorităţilor publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, înainte de supunerea acestora spre adoptare sau aprobare
 • ţine la zi harta sectorului şi evidenţa tuturor documentelor de urbanism: P.U.G., P.U.Z., P.U.D., în acest caz trebuind să aibă şi sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti
 • se ocupă în permanenţă de cunoaşterea şi însuşirea legislaţiei referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

DIRECTOR EXECUTIV

– se subordonează Arhitectului Şef şi coordonează Seviciul Cadastru Fond Funciar, Compartimentul Patrimoniu şi Compartimentul Analiză şi Aviz de Conformitate.

1. Serviciul Cadastru Fond Funciar se subordonează Arhitectului Şef şi Directorului Executiv

Atribuţii specifice:

 • actualizează în permanenţă sistemul de evidenţă al datelor urbane (grafice şi nongrafice) privind imobilele situate pe  teritoriul administrativ al Sectorului 6
 • asigură evidenţa la zi a datelor privind imobilele şi terenurile de pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 în vederea actualizării bazei de date şi materializării lor pe planuri cadastrale, în funcţie de statutul juridic al acestora
 • înregistrează şi evidenţiază, pe planurile cadastrale şi pe aplicaţia informatică  adrese-artere-CINCADA, titlurile de proprietate şi ridicările topografice, numerotările şi renumerotările străzilor, modificările denumirilor străzilor
 • preia, înregistrează şi analizează cererile pentru constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, art. 34 din Legea nr. 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 a fondului funciar şi ale Legii nr. 169/1997 şi Legea nr. 247/2005privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; participă la punerea în posesie a beneficiarilor acestor legi
 • eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar
 • gestionează cererile depuse în conformitate cu Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe personale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • redactează documente în vederea înaintării către Comisia Municipiului Bucureşti, conform hotărârilor Subcomisiei Locale de Fond Funciar, cu propunere de validare sau invalidare a solicitărilor privind reconstituirea dreptului de proprietate în vederea emiterii titlului de proprietate (după caz) şi transmite Comisiei Municipiului Bucureşti documentaţiile, conform celor hotărâte de Subcomisia Locală de Fond Funciar; desfăşoară activităţi specifice aplicării legilor fondului funciar (se întocmesc invitaţii, redactează anexele, definitivează documentaţiile, întocmeşte raportul privind stadiul aplicării legislaţiei privind fondul funciar, întocmeşte documentele de punere în posesie, le înaintează la OCPI, preia titlurile de proprietate, înmânează titlurile de proprietate persoanelor îndreptăţite)
 • preia, înregistrează şi analizează cererile formulate pentru acordarea despăgubirilor potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prezintă Subcomisiei de Aplicare a Legilor Fondului Funciar referatul privind propunerea de validare/invalidare a solicitării; întocmeşte tabelele centralizatoare şi documentaţiile în vederea validării/invalidării solicitărilor privind acordarea de despăgubiri pe care, însoţite de actele stabilite prin lege, le înaintează Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti
 • întocmeşte corespondenţa către persoanele fizice sau juridice, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, judecătorii, etc., privind constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate
 • verifică şi întocmeşte referatul de specialitate din punct de vedere al evidenţelor cadastrale pentru documentaţiile de urbanism, certificatele de urbanism, avizele primarului şi autorizaţiile de construire/desfiinţare
 • analizează, verifică şi soluţionează petiţiile referitoare la regimul juridic al imobilelor
 • furnizează persoanelor fizice sau juridice, instituţiilor interesate, serviciilor din aparatul propriu al Primăriei Sectorului 6, informaţii existente în cadrul sistemului de evidenţă, destinate uzului public (după caz) referitoare la adresele poştale şi denumirile arterelor de circulaţie, precum şi situaţiile juridice ale imobilelor
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului
 • întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al serviciului.

 

2. Compartimentul Patrimoniu se subordonează Arhitectului Şef şi Directorului Executiv

Atribuţii specifice:

 • întocmeşte, ţine evidenţa şi inventariază  imobilele cuprinse în categoria domeniu public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
 • verifică documentaţiile referitoare la istoricul şi situaţia juridică a imobilelor ce fac obiectul trecerii, preluării sau înstrăinării din domeniul public în domeniul privat sau din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
 • verifică pe teren situaţia actuală a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, referitor la starea tehnică a construcţiilor existente, modificări, extinderi, desfiinţări, îmbunătăţiri, deteriorări, în vederea completării Cărţilor Tehnice
 • participă la Comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
 • întocmeşte documentaţiile legale necesare în situaţia trecerii imobilelor din categoria domeniu privat în categoria domeniu public al Municipiului Bucureşti, din categoria domeniu public în categoria domeniu privat al Municipiului Bucureşti şi în situaţia preluării sau înstrăinării imobilelor din domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
 • reactualizează documentaţiile existente în funcţie de modificările survenite în teren, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • efectuează demersurile necesare în vederea înscrierii în evidenţele Oficiului de Cadastru al Municipiului Bucureşti şi în evidenţele de Carte Funciară a imobilelor cuprinse în categoria domeniu public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 (ridicări topografice, obţinerea certificatului de număr poştal, etc.)
 • asigură materializarea pe planuri sc. 1:500 şi 1:2000 a imobilelor ce se înscriu la categoria domeniu public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
 • participă la elaborarea documentaţiilor necesare în vederea concesionării imobilelor cuprinse în categoria domeniu public sau privat al Municipiului Bucureşti şi aflate pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 6
 • asigură punerea în aplicare a O.U.G. nr. 51/2006 – cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate
 • întocmeşte rapoarte de specialitate şi face propuneri pentru emiterea Dispoziţiilor Primarului referitoare la domeniul de activitate al compartimentului.

 

3. Compartimentul Analiză şi Aviz de Conformitate se subordonează Arhitectului Şef şi Directorului Executiv

Atribuţii specifice:

 • primeşte şi verifică documentaţiile depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) în vederea obţinerii avizelor legale solicitate prin certificatul de urbanism, pentru:

• racordarea la reţelele de utilităţi; racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii
• securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei

 • în cazul depunerii unor documentaţii tehnice incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor în vigoare, acestea se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea tuturor documentelor în completare
 • obţine în numele solicitantului, pe baza fişelor tehnice, avizele şi acordurile din partea furnizorilor de utilităţi precum şi cele privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei, necesare emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 • rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitoare la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse
 • acordă asistenţă tehnică de specialitate (consultanţă) tuturor solicitanţilor, după obţinerea certificatului de urbanism; analizează documentaţia depusă  în vederea constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism şi condiţiile cuprinse în avizele deţinute de solicitant
 • întocmeşte rapoartele de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al compartimentului
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva compartimentului.

 

Biroul Studii Urbanistice

Atribuţii specifice:

 • verifică documentaţiile de urbanism depuse de solicitanţi (persoane fizice sau juridice) în vederea avizării/aprobării din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare şi încadrării în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 6
 • rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitor la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse
 • verifică Planurile Urbanistice de Detaliu şi le înaintează spre avizare Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 şi apoi spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
 • întocmeşte şi transmite corespondenţa specifică în vederea completării documentaţiilor de urbanism depuse pentru aprobare
 • întocmeşte referatele de înaintare spre aprobare a planurilor urbanistice de detaliu în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (C.T.U.A.T.)
 • asigură secretariatul, programează şedinţele şi convoacă membrii C.T.U.A.T.
 • prezintă spre analizare şi avizare C.T.U.A.T. documentaţiile de urbanism în faza de proiect
 • redactează şi înaintează avizele tehnice favorabile Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului  din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru avizare şi le include în proiectele de hotărâre în vederea promovării lor spre aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6
 • verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren
 • întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local al Sectorului 6, în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism
 • din proprie iniţiativă sau la sugestia cetăţenilor propune elaborarea de studii şi proiecte care să transpună, la nivelul sectorului, propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, al teritoriului Municipiului Bucureşti sau al Sectorului 6
 • aduce în permanenţă la zi harta sectorului, pe care evidenţiază Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6
 • păstrează evidenţa Planurilor Urbanistice de Detaliu şi le urmăreşte pe parcursul aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 6
 • arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva biroului
 • întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al biroului
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate.

 

Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu şi Autorizaţii în Construcţii

Atribuţii specifice:

 • verifică respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) care privesc emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primarului şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. În cazul unor documentaţii incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor în vigoare, acestea se restituie solicitanţilor în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea de documente în completare
 • analizează documentaţiile depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi stabileşte cerinţele şi condiţiile urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • analizează documentaţiile depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatele de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctele de vedere şi, după caz, actele administrative ale autorităţii pentru protecţia mediului, obţinute de solicitant
 • verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren
 • rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitoare la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse
 • asigură întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pe baza documentaţiilor prevăzute de lege pentru:

• construcţiile de orice fel şi instalaţiile aferente acestora, împrejmuiri, extinderi, supraetajări, consolidări, modernizări, recompartimentări interioare, schimbări de destinaţie, desfiinţări, informări, operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, cereri în justiţie etc.
• firme, reclame, panouri publicitare, mobilier urban etc.
• branşamente apă, canal, gaze naturale, reţele electrice, extinderi conducte cu lungimi mai mici de 30,00 m

 • asigură evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare în ordinea emiterii; prin completarea la zi a Registrelor de evidenţă a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 • redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism, avizele de amplasare, avizele primarului şi autorizaţiile de construire/desfiinţare persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora
 • organizează eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primarului şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare
 • asigură prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 • întocmeşte rapoartele de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al serviciului
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului
 • primeşte şi înregistrează pe software special, în cadrul sistemului computerizat, toate documentaţiile depuse în cadrul departamentului şi asigură evidenţa computerizată a repartizării documentaţiilor şi urmărirea unitară a traseului tuturor lucrărilor, de la înregistrarea acestora până la soluţionare
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 6, cu serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, cu serviciile similare din cadrul celorlalte primării de sector şi ale P.M.B., cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.

Back to Top ↑

Sari la bara de unelte