Directia Administratie Publica Locala

Direcţia Administraţie Publică Locală
• Serviciul Administraţie Publică Locală
– Compartiment Asistenţă Tehnică a Consiliului Local
• Biroul Autoritate Tutelară
• Biroul Activităţi Comerciale şi Evidenţă Spaţii Comerciale şi Sanitare
• Compartiment Activităţi Electorale

Direcţia Administraţie Publică Locală are ca obiect de activitate verificarea legalităţii actelor de autoritate ale Primarului, a actelor administrative emise de compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului şi a celor emise de serviciile publice descentralizate din subordinea Consiliului Local şi informarea asupra noutăţilor legislative.

Atribuţii specifice:

 • asigură asistenţă de specialitate Secretarului Sectorului 6 în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin
 • verifică legalitatea proiectelor de hotărâri şi a hotărârilor adoptate de Consiliul Local în vederea obţinerii avizului de legalitate al Secretarului Sectorului 6
 • asigură buna desfăşurare a activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumurilor şi a recensămintelor populaţiei

Serviciul Administraţie Publică Locală

Atribuţii specifice:

 • verifică legalitatea actelor de autoritate ale primarului şi a actelor administrative întocmite de compartimentele din aparatul de specialitate al primarului
 • verifică legalitatea actelor administrative emise de serviciile publice descentralizate din subordinea Consiliului Local, în vederea corelării acestora cu actele administrative emise de Primarul Sectorului 6 şi Consiliul Local Sector 6
 • primeşte de la Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local proiectele de hotărâri, verifică legalitatea acestora şi le înaintează Secretarului Sectorului 6 pentru obţinerea avizului de legalitate sau, după caz, le returnează în vederea revizuirii
 • primeşte de la Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local procesele verbale de şedinţă şi hotărârile de consiliu adoptate şi verifică redactarea întocmai a acestora
 • desfăşoară activităţi specifice Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală
 • înregistrează şi ţine evidenţa Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6 şi le transmite, pentru controlul legalităţii, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, în termenul legal de 5 zile
 • ţine evidenţa Monitorului Oficial al României şi informează celelalte compartimente ale primăriei cu privire la modificările legislative apărute
 • răspunde petiţiilor referitoare la sesizarea pentru deschiderea succesiunilor – Anexa nr. 24
 • verifică şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a prevederilor Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6 şi a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6.

 

– Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local

Atribuţii specifice:

 • asigură procedurile de convocare a Consiliului Local al Sectorului 6
 • pregăteşte proiectele de hotărâri supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia
 • asigură asistenţă tehnică comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
 • primeşte de la iniţiatori şi  înregistrează, proiecte de hotărâri pe care le înaintează Serviciului Administraţie Publică Locală în vederea verificării legalităţii
 • preia de la Serviciul Administraţie Publică Locală proiectele de hotărâri verificate şi avizate pentru legalitate de către Secretarul Sectorului 6
 • aduce la cunoştinţa locuitorilor Sectorului 6 ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 6 prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate
 • asigură convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 la şedinţele ordinare cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea acestora şi la şedinţele extraordinare cu cel puţin 3 zile înainte; odată cu notificarea convocării pune la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi
 • se asigură de buna funcţionare a sălii de şedinţă a Consiliului Local
 • asigură asistenţă tehnică preşedintelui de şedinţă în desfăşurarea şedinţei, precum şi la numărarea şi consemnarea rezultatului votării
 • redactează procesul verbal de şedinţă în baza înregistrărilor audio/ video
 • redactează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 pe baza procesului verbal al şedinţei
 • în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei afişează, la sediul Primăriei Sectorului 6 şi pe pagina de internet a instituţiei, o copie a procesului verbal al şedinţei
 • întocmeşte minuta şedinţei publice, incluzând votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret şi o înaintează responsabilului cu Legea nr. 52/2003, în vederea afişării la sediul instituţiei şi publicării pe site-ul propriu
 • înregistrează şi ţine evidenţa Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 şi le transmite, pentru controlul legalităţii, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti în termen de 10 zile
 • asigură difuzarea, comunicarea şi transmiterea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 6 în termen de 5 zile de la transmiterea acestora către Instituţia Prefectului, dacă legea nu prevede altfel, către aparatul de specialitate al Primarului, serviciile descentralizate din subordinea Consiliului Local, autorităţile şi persoanele interesate
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţi, instituţii publice şi persoane interesate a hotărârilor Consiliului Local, cu respectarea condiţiilor Legii nr. 544/2000 privind liberul acces la informaţiile de inters public
 • asigură afişarea pe site-ul Primăriei Sector 6 a proiectelor, a hotărârilor Consiliului Local Sector 6 şi a proceselor verbale ale şedinţelor
 • asigură depunerea proceselor verbale şi documentelor dezbătute în şedinţele Consiliului Local Sector 6, în dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate
 • primeşte şi arhivează rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali
 • ţine evidenţa Dispoziţiilor Primarului General al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

Biroul Autoritate Tutelară

Atribuţii specifice:

 • realizează anchete sociale şi prezintă concluziile, în instanţele de judecată, a speţelor în care sunt implicaţi minori, în următoarele situaţii:

• încredinţarea minorilor la desfacerea căsătoriei sau în cazul anulării acesteia (art. 42 alin. (1) din Codul Familiei)
• modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii (art. 44 şi art. 42 alin. (1) din Codul Familiei)
• încredinţarea minorilor din afara căsătoriei, care au filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi (art. 65 şi 42 alin. (1) din Codul Familiei)
• stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu locuiesc împreună şi nu au ajuns la un acord (art. 100 alin. (2) din Codul Familiei)
• stabilirea întinderii obligaţiei de întreţinere şi a contribuţiei datorate de fiecare părinte minorului, în cazul în care părinţii nu se înţeleg în aceste privinţe (art. 107 din Codul Familiei)

 • la cererea organelor de cercetare penală, efectuează anchete sociale pentru minorii care au săvârşit fapte penale în vederea stabilirii discernământului acestora
 • ocroteşte persoanele bolnave psihic, pe perioada desăvârşirii procesului de punere sub interdicţie (art. 146 din Codul Familiei)
 • ocroteşte persoanele fără discernământ, care din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale sunt puse sub interdicţie (art. 145 din Codul Familiei), instituind tutela
 • ocroteşte persoanele care, deşi capabile, nu îşi pot apăra interesele personale din cauza infirmităţii (art. 152 lit. a) şi b) din Codul Familiei), instituind curatela
 • ocroteşte interesele minorului ori de câte ori între acesta şi părinte există contrarietate de interese (art. 132 din Codul Familiei), instituind curatela
 • verifică modul în care tutorele îşi îndeplineşte îndatoririle sale cu privire la minor şi la bunurile sale, precum şi cu privire la persoana pusă sub interdicţie şi la bunurile acesteia
 • îndosariază, conform normelor în vigoare, documentele existente în serviciu în vederea arhivării acestora.

 

Biroul Activităţi Comerciale şi Evidenţă Spaţii Comerciale şi Sanitare

Atribuţii specifice:

 • primeşte documentaţia depusă de agenţii economici în vederea obţinerii acordului de funcţionare pentru activitatea desfăşurată şi eliberează acordurile de funcţionare pentru diversele activităţi desfăşurate: Acord de amplasare şi comercializare flori; Acord de funcţionare sezonieră pentru terase; Acord de funcţionare sezonieră pentru expunere; Acord de funcţionare şi ocupare a domeniului public; Acord de funcţionare comercial-limitat (varză, pepeni, brazi); Acord de funcţionare comercial-diverse (expoziţii, reclame,  activităţi culturale);
 • în cazul existenţei unei necorelări între documentele depuse şi activitatea desfăşurată, se îndrumă agentul economic în vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea în legalitate
 • arhivează documentaţia în vederea întocmirii şi actualizării permanente a inventarului agenţilor economici
 • îndrumă solicitanţii în alegerea codului CAEN în concordanţă cu activităţile viitoare
 • transmite la Registrul Comerţului documentaţia depusă de solicitanţi pentru rezervarea de nume şi autorizare-înregistrare
 • primeşte şi eliberează Acordul de funcţionare-comercializare pentru cadouri în perioadele prestabilite de Primăria Municipiului Bucureşti
 • sesizează organele de control abilitate asupra unor nereguli constatate sau reclamate, care fac obiectul de activitate al biroului
 • primeşte şi întocmeşte autorizaţiile pentru Administraţia Pieţelor Sector 6 (tarabe zonele A, B, C şi magazine în piaţă)
 • întocmeşte şi eliberează Certificate de Clasificare pentru Agenţii Economici care au ca obiect de activitate alimentaţie publică.

 

Compartimentul Activităţi Electorale

Atribuţii specifice:

 • asigură, sub coordonarea Primarului/Secretarului şi cu ajutorul celorlalte direcţii din cadrul Primăriei Sectorului 6, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, a referendumurilor şi a recensămintelor populaţiei Sectorului 6, în condiţii optime
 • propune Primarului măsuri pentru informarea cetăţenilor asupra drepturilor şi îndatoririlor acestora, referitoare la exercitarea dreptului de vot (consultarea listelor electorale, păstrarea în bune condiţii a cărţilor de alegător, comunicarea în termen legal a schimbărilor de domiciliu, etc.)
 • prezintă Primarului activităţile ce se desfăşoară pe durata campaniei electorale şi termenele stabilite prin Programul Calendaristic aprobat de Guvernul României
 • actualizează baza de date cu privire la alegătorii Sectorului 6 pe baza comunicărilor primite de la Direcţia Locală de Evidenţa Persoanelor Sector 6, Serviciul Autoritate Tutelară, Serviciul Evidenţa Populaţiei din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, Judecătorii şi Ministerul de Justiţie
 • menţine evidenţa comunicărilor pe categorii: decedaţi, interzişi, etc
 • operează în baza de date care gestionează fondul electoral, toate comunicările provenite de la judecătoriile teritoriale, persoanele condamnate care au pierdut drepturile electorale conform sentinţelor penale rămase definitive, radiază persoanele decedate conform comunicărilor provenite de la Serviciul de Stare Civilă şi radiază alienaţii, debilii mintal, conform comunicărilor provenite de la Serviciul de Autoritate Tutelară
 • înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau a oricăror erori din listele electorale şi le transmite Serviciului de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bucureşti spre soluţionare
 • primeşte de la M.A.I. – C.N.A.B.D.E.P. – Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bucureşti, listele electorale permanente şi copiile listelor electorale pe care le înaintează birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru a fi consultate de cetăţeni
 • comunică de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, modificările intervenite în listele electorale, după trimiterea copiilor la secţiile de votare
 • asigură securitatea registrelor care conţin listele electorale permanente şi confidenţialitatea datelor personale ale electorilor
 • colaborează cu Direcţia Generală – Serviciul Nomenclatură Urbană pentru comunicare rapidă a schimbării, modificării denumirilor de străzi, precum şi înfiinţarea de noi artere
 • propune numărul de secţii de votare corespunzător legii, precum şi delimitarea acestora
 • efectuează operaţiuni tehnico- administrative legate de desfăşurarea alegerilor
 • stabileşte necesarul de materiale ce urmează a fi utilizate în desfăşurarea alegerilor
 • acordă sprijin institutelor de cercetare şi sondare a opiniei publice pentru realizarea sondajelor, oferind spre consultare listele electorale
 • menţine legătura cu serviciile sau birourile electorale din cadrul Primăriilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti
 • propune locurile speciale pentru afişaj electoral
 • transmite către Autoritatea Electorală Permanentă copiile de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale
 • întocmeşte lista cu magistraţi şi cu alţi jurişti, precum şi lista persoanelor cu o reputaţie bună în localitate, dintre care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia
 • asigură şi stabileşte localurile secţiilor de votare de pe raza Sectorului 6 şi sediul biroului electoral de sector
 • urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare (urne, cabine, feţe de masă, perdele, drapele, etc.)
 • colaborează cu Autoritatea Electorală Permanentă şi după caz cu Ministerul Afacerilor Externe în cazul organizării de secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice  şi consulare
 • colaborează cu toate direcţiile din cadrul Primăriei Sectorului 6, serviciile de specialitate aflate în subordinea directă a Primarului Sectorului 6 şi serviciile descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6
 • colaborează cu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Poliţia şi Judecătoriile teritoriale.

Back to Top ↑