Directia Juridica

Direcţia Juridică
• Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
• Compartiment Registru Agricol

Direcţia Juridică are ca obiect de activitate reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi acordarea de consultanţă juridică aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6.

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ

Atribuţii specifice:

 • exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea legilor şi actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea primăriei sau la cererea compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc probleme din sfera de competenţă a primăriei
 • reprezintă, în instanţele judecătoreşti de toate gradele, Consiliul Local al Sectorului 6 şi Primarul Sectorului 6
 • semnează pentru conformitate forma contractelor transmise de compartimentele de specialitate
 • ia măsuri pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină executarea acestora
 • întocmeşte întâmpinări, răspunsuri la adrese şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi redactează acţiuni judecătoreşti, face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac
 • solicită acte în susţinerea probatoriilor de la serviciile din cadrul aparatului de specialitate
 • colaborează cu orice alt serviciu din aparatul de specialitate în vederea realizării atribuţiilor ce revin instituţiei în temeiul actelor normative în vigoare
 • colaborează la redactarea răspunsurilor pe probe juridice în cazul sesizărilor şi reclamaţiilor adresate instituţiei.

 

Compartimentul Registru Agricol

Atribuţii specifice:

 • întocmeşte şi ţine la zi registrul agricol care constituie document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate – situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii, utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi, construcţiile existente la începutul anului.

Registrul agricol se completează atât în format pe hârtie cât şi în format electronic, între cele două trebuind să existe o concordanţă.

Pentru registrul agricol se completează volume separate pentru următoarele categorii de deţinători de terenuri şi animale, astfel:

 • tipul 1 – pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate
 • tipul 2 – pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde deţin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol
 • tipul 3 – pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei şi Serviciului Român de Informaţii
 • tipul 4 – pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde sunt bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, după cum urmează:
• prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol
• la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme
• pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligaţia de a fi înregistrată în registrul agricol
• pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei
• prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

Pentru unităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţite de documente.

Semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi. În acelaşi timp, ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

Concomitent cu înscrierea datelor în registrul agricol se colectează informaţii prin sondaj de la gospodării cu privire la producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă şi efectivul de familii de albine. Pe baza acestor informaţii şi a altor date furnizate de organele tehnice agricole se determină producţia vegetală, animală, precum şi producţia apicolă şi efectivul de familii de albine din gospodăriile populaţiei.

Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populaţiei, se organizează evidenţa centralizată pe sector privind:

 • numărul de gospodării ale populaţiei, de clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi/sau animală, precum şi de utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură
 • modul de folosinţă a terenurilor, suprafeţele cultivate cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi, pe specii
 • efectivele de animale, pe specii şi categorii, la începutul fiecărui an, precum şi evoluţia anuală a acestor efective

Centralizarea datelor se va face în următoarele perioade:

 • până la 1 martie, pentru datele privind evoluţia efectivelor de animale pe întregul an precedent
 • până la 31 mai, pentru datele privind construcţiile noi (clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe), mijloacele de transport, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură
 • până la 30 iunie, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol respectiv.

Datele centralizate se comunică atât direcţiei teritoriale de statistică, cât şi direcţiei agricole pentru dezvoltare rurală, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul perioadelor prevăzute mai sus, pe suport de hârtie şi în format electronic.

Acest department asigură sursa administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea şi organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj şi altele asemenea.

Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, răspunde solicitărilor cetăţenilor privind:

 • eliberarea documentelor doveditoare a proprietăţii animalelor în vederea vânzării la abator, târguri şi oboare
 • calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piaţă
 • starea materială pentru situaţii de protecţie socială – şomaj, ajutor social, burse sociale şcolare
 • categoria de folosinţă a terenurilor pentru deschiderea de rol fiscal, întocmirea de acte notariale sau dosar cadastral
 • deţinerea de bunuri imobile de către persoanele decedate în vederea deschiderii procedurii de succesiune
 • deţinerea de animale şi familii de albine pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

Back to Top ↑