Directia Managementul Resurselor Umane

Direcţia Managementul Resurselor Umane
• Serviciul Managementul Informaţional şi Activităţi Speciale
• Compartiment Organizare Perfecţionare şi Relaţii cu Serviciile Publice Descentralizate
Direcţia Managementul Resurselor Umane are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea şi perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate, organizarea în condiţii de legalitate a structurilor aparatului executiv, precum şi a serviciilor publice şi instituţiilor publice de interes local, la propunerea acestora.

Atribuţii specifice:

 • asigură informarea personalului din aparatul de specialitate cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă şi exercită controlul asupra respectării acestora
 • participă alături de organismele de certificare la elaborarea, implementarea şi obţinerea/menţinerea certificării Sistemului  de Management al Calităţii
 • întocmeşte şi actualizează documentele calităţii conform Standardului ISO 9001: 2008: Manualul Calităţii, proceduri generale, proceduri de organizare şi alte formulare anexă
 • urmăreşte implementarea, respectarea şi îndeplinirea cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii în compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6
 • ţine gestiunea unică a documentelor Sistemului de Management al Calităţii
 • colaborează cu responsabilii managementului calităţii ai compartimentelor din cadrul primăriei la întocmirea documentaţiei, înregistrărilor şi raportărilor referitoare la analiza funcţionării Sistemului de Management al Calităţii
 • gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza funcţionării Sistemului de Management al Calităţii
 • codifică şi introduce în sistem informatic documentele calităţii emise la nivel de direcţii
 • retrage controlat din uz documentele de calitate perimate şi difuzează controlat noile versiuni.

 

Serviciul Managementul Informaţional şi Activităţi Speciale

Atribuţii specifice:

 • asigură întocmirea documentelor necesare pentru:

• evidenţa şi prezenţa personalului
• programarea concediilor de odihnă şi evidenţa efectuării lor
• programarea serviciului de gardă şi evidenţa recuperărilor
• rapoarte statistice
• evidenţa personalului care beneficiază de alocaţii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi băneşti
• aplicarea sancţiunilor disciplinare şi evidenţa acestora.

 • asigură întocmirea şi prelungirea valabilităţii legitimaţiilor de serviciu şi a celor de control
 • organizează concursuri/examene pentru promovarea angajaţilor în clase, grade, trepte conform prevederilor legale
 • organizează concursuri/examene pentru angajare conform prevederilor legale
 • urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaţi
 • completează în cărţile de muncă toate modificările legate de funcţia îndeplinită, salariul cuvenit, etc.
 • întocmeşte proiectul pentru Statul de funcţii al Primăriei Sectorului 6
 • prezintă informări şi rapoarte privind activitatea de personal
 • participă la elaborarea Regulamentului Intern al Primăriei Sectorului 6
 • propune documentele, situaţiile şi informaţiile cu regim secret de serviciu, organizând circuitul şi păstrarea acestora
 • întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare
 • monitorizează activitatea din Primăria Sectorului 6 din punct de vedere al protecţiei muncii
 • informează Primarul asupra accidentelor de muncă şi asupra evoluţiei situaţiei din unitate din punct de vedere al protecţiei muncii
 • efectuează activităţi de instruire şi informare a personalului în domeniul protecţiei muncii
 • verifică aplicarea normelor de protecţia muncii de către personalul aparatului de specialitate
 • participă la cercetarea accidentelor de muncă cu incapacitate temporară pentru personalul aparatului de specialitate şi ţine evidenţa acestora
 • ţine evidenţa dosarelor privind accidentele de muncă
 • colaborează cu medicul/serviciul medical de medicina muncii la identificarea şi evaluarea factorilor de risc şi la fundamentarea programului de măsuri de protecţia muncii
 • întocmeşte documentaţia în vederea monitorizării stării de sănătate a angajaţilor
 • întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Compartiment Organizare Perfecţionare şi Relaţii cu Serviciile Publice Descentralizate

Atribuţii specifice:

 • monitorizează şi controlează modul de aplicare unitară a legislaţiei în vigoare, a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 şi a Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6, în domeniul resurselor umane, din cadrul serviciilor publice descentralizate din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6
 • elaborează strategii, proceduri de lucru şi instrucţiuni necesare unei bune funcţionări a compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei şi a instituţiilor subordonate
 • întocmeşte documentaţia de înfiinţare sau reorganizare a unor servicii publice sau instituţii publice în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea prezentării spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
 • stabileşte metodologia de implementare a normelor europene în domeniul instruirii şi perfecţionării pregătirii personalului
 • întocmeşte documentaţia pentru propunerile de modificare a structurii organizatorice, statul de funcţii şi de personal pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
 • întocmeşte planul managerial al formării profesionale, stabileşte necesarul de pregătire şi perfecţionare pe direcţii, servicii, birouri şi avansează propuneri în acest sens formatorilor
 • întocmeşte referatele în baza cărora salariaţii din aparatul de specialitate urmează cursuri de pregătire profesională
 • întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul de specialitate
 • face intervenţii la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul perfecţionării pregătirii profesionale a angajaţilor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6
 • asigură întocmirea formalităţilor pentru efectuarea stagiului de practică de către studenţii care solicită acest lucru şi eliberează adeverinţe în acest sens
 • întocmeşte lucrările de mobilizare pentru situaţii de urgenţă ale Consiliului Local al Sectorului 6
 • actualizează programul de distribuţie către populaţie a produselor alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau război
 • inventariază adăposturile publice şi propun măsuri de investiţii pentru menţinerea acestora într-o permanentă stare de funcţionare
 • urmăreşte şi prezintă spre aprobare bugetul pentru primul an de război
 • coordonează, îndrumă şi controlează activităţile privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii
 • întocmeşte sinopticul cu activităţile desfăşurate de către ofiţerul de serviciu la producerea unor situaţii de urgenţă
 • pregăteşte convocarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi constituirea grupelor operative
 • colaborează cu I.S.U. Sector 6 şi propune măsurile pentru situaţiile de urgenţă apărute şi limitarea efectelor produse de acestea
 • colaborează cu I.S.U. Sector 6 în vederea actualizării Planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
 • organizează şi conduce activitatea serviciilor voluntare pentru situaţiile de urgenţă
 • informează Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti despre măsurile adoptate şi modul de gestionare a situaţiei
 • întocmeşte şi propune spre aprobare algoritmul gestionării, colectării şi distribuirii de ajutoare pentru sinistraţi
 • comunică cetăţenilor măsurile întreprinse pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Back to Top ↑