Etapele lucrarilor de reabilitare

Etapele privind proiectarea lucrărilor de intervenţie se realizează, după cum urmează:

  • expertiză tehnică, audit energetic şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie;
  • elaborarea, în urma efectuării auditului energetic, a certficatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe corespunzător stării tehnice iniţiale;
  • aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local şi notificarea asociaţiei de proprietari asupra valorii investiţiei şi a individualizării sumelor de plată;
  • semnarea de către preşedintele asociaţiei de proprietari a actului adiţional la contractul de mandat în cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari aprobă executarea lucrărilor de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare.
  • elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire;
  • elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi a documentaţiei de achiziţie pentru contractarea executării lucrărilor de intervenţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare;
  • la terminarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorul local organizează recepţia la terminarea lucrărilor cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari, şi pune la dispoziţia acesteia. certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe, cu evidenţierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului izolat termic;
  • organizarea recepţiei finale

 


Back to Top ↑