Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 30-08-2011

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa 1 la PHCL 1 – Lista obiective la Anexa I
Anexa 1 la PHCL 1 – Lista obiective la Anexa II
Anexa 1 la PHCL 1 – Lista obiective la Anexa III
Anexa 1a la PHCL 1 – Lista obiective la Anexa I
Anexa 1a la PHCL 1 – Lista obiective la Anexa II
Anexa 1a la PHCL 1 – Lista obiective la Anexa III
Anexa 1b la PHCL 1 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa I
Anexa 1b la PHCL 1 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa II
Anexa 1b la PHCL 1 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa III
Anexa I la PHCL 1 – Formular 11/01
Anexa II la PHCL 1 – Formular 11/02
Anexa III la PHCL 1 – Formular 11/04
– Anexa 2 la PHCL 1 – Anexele I, II, III reprezentând detalierea cheltuielilor, se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6.

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere
Anexa la PHCL2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Centru Cultural European Favorit”
Anexa 1 la PHCL 3 – Documentaţie
Anexa 2 la PHCL 3  –  Documentaţie tehnico-economică – Studiu de fezabilitate “Centru Cultural European Favorit”
Anexa 3 la PHCL 3– Contract de comodat

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2011 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul medico-social” cu componenta „Cabinet stomatologic şi Radiologie Dentară”– Şos. Virtuţii nr.148, Sector 6, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa 1 la PHCL 4
Anexa 2 la PHCL 4– Buget cabinet stomatologic

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anii 2011, 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”
Anexa la PHCL5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”
Anexa la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr.30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Anexa la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr.3/27.01.2011 pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiul Bucureşti a contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafăţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora
Anexa la PHCL 8

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind acordarea de legitimaţii de călătorie gratuite pentru transportul public de suprafaţă pentru angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 care prin natura atribuţiilor de serviciu desfăşoară activităţi ce presupune deplasarea în teren

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005 aşa cum a fost modificată de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 56/2010
Anexa 1 la PHCL 10
Anexa 2 la PHCL 10

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 45/2011 privind aprobarea garantării unor împrumuturi interne în valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor fi contractate de către Administraţia Pieţelor Sector 6 în vederea finalizării investiţiilor pentru modernizarea sau reamenajarea pieţelor Drumul Taberei, Valea Ialomiţei şi Chilia Veche

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 65”, Sector 6 pentru extindere construcţie existentă, intrare în legalitate conform Procesului Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 126/2010 pe un teren în suprafaţă de 262,84 m.p., proprietate privată persoană fizică
Anexa la PHCL 12

Suplimentarea ordinei de zi cu 4 proiecte, conform Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliulului Local din data de 30.08.2011, după cum urmează:
SPHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2011 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a componentei “CENTRULSOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MICĂ” în cadrul proiectului “ CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la SPHCL 1
SPHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie a asociaţiilor de proprietari şi a modelului de contract de mandat în vederea implementării programului multianual de reabilitare termică
SPHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Hotărâre a Adunării Generale a proprietarilor în vederea rambursării sumelor avansate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi a modelului de Act adiţional nr. 2 la Contractul de mandat pentru programul multianual de reabilitare termică
SPHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Largă nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 355 m.p., proprietate privată persoană fizică

 

 


Back to Top ↑