Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari 2021

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

HCL 3 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

  1. Anexa
  2. Formulare bugete virament TVA decembrie 2020

HCL 4 – Hotărâre privind desființarea Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activității în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizării

  1. Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.4 din 21.01.2021

HCL 5 – Hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și  Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 6 – Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL 7 – Hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL 8 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuințe, în anul 2021, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 33000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I’’

HCL 10 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2021

HCL 11 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 1 la H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021

HCL 12 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 la H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021, cu patru noi unități

HCL 13 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2021 – 2022

HCL 14 – Hotărâre privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a arterelor de circulaţie – bd. Drumul Taberei, bd. 1 Mai şi un tronson al str. Sibiu, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de zi ”Floare de Colţ” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi ”Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 18 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 19 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2020

HCL 20 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2021 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL 21 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

HCL 22 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/04.11.2020 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 23 – Hotărâre privind modificarea componenței comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizarea locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 164/24.11.2020

HCL 24 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 26 – Hotărâre  privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6 si aplicarea majorării impozitului aferent acestora

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de acte adiţionale pentru schimbarea locatorului din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi” şi din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe  din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare (cu plata în rate / cu plată integrală/Prima Casă/ credit ipotecar), pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6 și acordarea împuternicirii în vederea perfectării actelor de vânzare

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri până în 35 de ani  si a modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi”

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe  din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6 și a modelului de act adiţional pentru prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe  din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6

HCL 31 – Hotărâre  privind aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A – “Integral de la buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E -“Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E – Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 32 – Hotărâre  privind modificarea  și completarea comisiei de evaluare a proiectelor aprobată prin   H.C.L. Sector 6 nr. 341 din data de 17.12.2019 privind aprobarea proiectului de „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”

HCL 33 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 34 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 21.050.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani, din care o perioadă de graţie de până la 5 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 36 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 – Stat de Funcții la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 303/28.11.2019 privind stabilirea funcțiilor publice de execuție de consilier achiziții publice, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6

HCL 37 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în vederea creșterii capacității organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivel local pentru implementarea unor proiecte

HCL 38 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Preocupați de Viitor (APV) în vederea contribuirii activ la formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

HCL 39 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat cu Federația Filantropia în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local

HCL 40 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziţioneze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6

HCL 41 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului – Pasaj limitrof pasajului subteran “Lujerului”, în vederea reabilitării structurale, funcţionale şi estetice a acestuia

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu pe 2021 al Direcţiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 43 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Bunea Valeriu Florin

HCL 44 – Hotarare privind amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 45 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

HCL 47 – Hotărâre privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să ducă la îndeplinire prevederile Protocolului de colaborare privind realizarea proiectului “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi terenul aferent liniilor ferate” încheiat între Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 48 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a terenului situat în fața  Stadionului Ghencea (în fața imobilului cu numărul cadastral 228562 şi număr poștal 45C pe B-dul Ghencea, Sector 6, București, având ca vecinătăți imobilele cu numerele cadastrale 201018, 228562 și nr. 238192) în vederea derulării unor lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

HCL 50 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba schimbarea destinației spațiului din Calea Giulești nr. 125, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6,  din centru pentru colectarea de taxe și impozite în sediu de magazin social de tipul ”SocialXChange”

HCL 51 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza” în vederea creșterii accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi în Sectorul 6

HCL 52 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina- str. Rușetu nr. 17, Sector 6, Municipiul București” 

HCL 53 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/ 10.10.2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”

HCL 54 – Hotărâre privind aprobarea implementării proiectuluiAripi spre viitor” – Cod proiect MYSMIS 135937, cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Anexa

HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Leaving Care – integrarea socio – profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din regiunea București-Ilfov”- Cod proiect MYSMIS 135808, cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Anexa

HCL 56 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Granitului nr. 16A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare corp C2 cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 153 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 57 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 43”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 295 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 58 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada plt. Ion Topor nr. 14-16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 307 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 59 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 28-30”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe collective pe un teren în suprafaţă de 2.000 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 60 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 8A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 37.350 mp, proprietate privată persoană juridică