Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari 2022

HCL 113 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6  de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București, Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”

HCL 112 – Hotarare privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022

HCL 111 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 101/30.06.2021 privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul General al Municipiului București să aprobe  Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 6 și Universitatea Politehnica din București

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și a modelului contractului de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 108 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6  de a hotărî cu privire la asocierea dintre  Sectorul 6  al Municipiului București, Municipiul București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), Sectorul 1 al Municipiului București,     Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București și  Sectorul 5 al Municipiului București pentru realizarea proiectului  „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”

HCL 107 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara nr. 14”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidențial, pe un teren în suprafaţă de 27.314 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 106 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sadinei nr. 22H”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe individuale înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.880 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 105 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 417”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 1.172 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenței nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de școală politehnică, hală multifuncțională și garaj auto cu funcțiuni anexe, bazin olimpic, centru de cercetare cu birouri și spații de învățământ, teren de sport, bazin de înot și sală de sport, pe un teren în suprafaţă de 602.273 mp, proprietate de stat

HCL 103 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 159”, Sector 6, pentru construire două imobile cu funcţiunea de locuințe colective, pe un teren în suprafaţă de 4.535 mp, proprietate privată persoană fizică autorizată

HCL 102 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială Sector 6 terenurile cu funcțiune de parcare publică de sub Pasajul Basarab, respectiv de sub Pasajul Grant, amplasate pe raza sectorului 6

HCL 101 – Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 213/2019 privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, precum și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 100 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Înființarea unui Centru de Imagistică în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”»

HCL 99 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare  a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială  a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 98 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 94/29.04.2021 privind reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului – cadru de Organizare și  Funcționare a serviciului social

HCL 97 – Hotarare de aprobare a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 96 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din Sectorul 6!” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 93 – Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Modernizare și reabilitare termică a Școlii gimnaziale nr. 117 și a Grădiniței nr. 170”  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 92 – Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Modernizare și reabilitare termică a Grupului Școlar Industrial Petru Poni” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 91 – Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Modernizare și reabilitare termică a Școlii gimnaziale nr. 309 și a Grădiniței Paradisul Piticilor” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 90 – Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 208”  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 89 – Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 88 – Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Modernizarea și reabilitarea termică a Grădiniței nr. 230” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 87 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentu deficienți de auz ,,Sfânta Maria” din Aleea Istru nr. 6, Sector 6, București

HCL 86 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București

HCL 85 – Hotarare privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022

HCL 84 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 spațiul situat în str. Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6

HCL 83 – Hotarare privind modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 28 din 24.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 82 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilelor cu numerele cadastrale 210699, 212185 și 216424, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 81 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială Sector 6 spațiile identificate conform Anexei

HCL 80 – Hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 185/30.08.2018 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul „Constantin Brâncuşi”,  Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh  nr. 1, sector 6, București, identificat conform planului Anexă

HCL 79 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local pentru Programul de finanțare “Sport și Sănătate în Sectorul 6”

HCL 78 – Hotarare pentru aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale  pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

HCL 77 – Hotarare pentru modificarea și completarea Anexei Nr. 1 și Anexei Nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 33 din 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 76 – Hotarare pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6

HCL 75 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Resistematizare și reabilitare sistem rutier – perimetrul cuprins între  b-dul Uverturii, șos. Virtuții, b.dul Iuliu Maniu și str. Dezrobirii, Sector 6, București”

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL OSIEI SECTOR 6, BUCUREȘTI”

HCL 73 –  Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliul General al Municipiului București de a încheia un Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Biblioteca Metropolitană București

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție „ MODERNIZARE PARCARE DE REȘEDINȚĂ STR. RĂSĂRITULUI/STR. GEORGE CALBOREANU”

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție  „Modernizare parcări aleea Timișul de Sus nr. 2, din sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție „ REAMENAJARE/REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚĂ  STR. FABRICII

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție „Modernizare parcări Blvd. Constructorilor nr. 23, 25, 27 din sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

HCL 68 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție „ REAMENAJARE/REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚĂ aleea PARVA”

HCL 67 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție „REABILITARE/ REAMENAJARE  PARCARE DE REȘEDINȚĂ STRADA CRINUL DE PĂDURE f.n.”

HCL 66 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE PARCARE DE REȘEDINȚĂ STR. GEORGE CALBOREANU nr. 4/Bd. IULIU MANIU f.n.”

HCL 65 – Hotarare privind aprobarea, pentru anul 2022, a listelor cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse în baza Legii locuinței nr. 114/1996

HCL 64 – Hotarare privind aprobarea, pentru anul 2022, a listelor cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007

HCL 63 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2022

HCL 62 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul de investiții„AMENAJARE ALEE AUTO ȘI PIETONALĂ CARTIER A.N.L. BRÂNCUȘI”,aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/29.04.2021

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2021 

HCL 60 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 13 din 21.01.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2021 – 2022 cu Creșa ,,Casa cu Ștrumfi” și Creșa ,,Clopoțel”

HCL 59 – Hotarare privind acordarea, pentru anul 2022-2023, din bugetul local al Sectorului 6, a unui sprijin financiar pentru achiziționarea de materiale didactice și auxiliare, necesare pentru desfășurarea  procesului educațional, în unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 6 al municipiului București

HCL 58 – Hotarare privind aprobarea suplimentării sumelor acordate copiilor aflați în plasament la asistenții maternali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 57 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului social Cantina Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 56 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a scoate de pe lista privind vânzarea spațiilor comerciale și de prestări de servicii, conform prevederilor Legii  nr. 550/2002,  imobilul – fost restaurant ”Favorit”, situat în Drumul Taberei nr. 24, sector 6 și de a-l  transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului București – Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 6 – Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 55 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 2/30.01.2020

HCL 54 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice, actualizată, faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General actualizat pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 53 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice, actualizată, faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General actualizat pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 52 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2022, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare

HCL 51 – Hotarare pentru reorganizarea centrelor de zi de tip creșă, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în structuri de creșă, unități de educație timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 50 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc „Pași spre Independență” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 49 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 48 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 47 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României

HCL 46 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2022, în vederea derulării proiectului “Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Liviu” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar

HCL 45 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 44 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 43 – Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 6 în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ din Sectorul 6

HCL 42 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în cadrul Comitetului de Coordonare al Centrului de consiliere pentru agresori creat în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

HCL 41 – Hotarare privind înlocuirea Anexei Nr. 1, Anexei Nr. 2 și Anexei Nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 Nr. 34 din data de 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 40 – Hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 116/18.04.2019 privind transmiterea imobilului situat în Calea Giulești nr. 56, sector 6 în suprafață de 14.418 mp, având număr cadastral 215906 din administrarea Administrației Piețelor Sector 6 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București prin Direcția Generală Investiții Sector 6 în vederea realizării unei investiții cu valențe culturale, economice, sociale (parc, spații verzi)

HCL 39 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea dezmembrării lotului de teren identificat cu numărul cadastral 219971 în două loturi, identificate cu numerele cadastrale 242261 și 242262

HCL 38 – Hotarare pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind alipirea a două loturi de teren identificate cu numerele cadastrale 201738 și 242031, rezultând un teren cu numărul cadastral 242210

HCL 37 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 34A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.292 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 36 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 82-86”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.461 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 35 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 183-185”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 9.167 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 165F”, Sector 6, pentru construire două imobile cuplate cu funcţiunea de locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 494 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 33 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sadinei nr. 24U”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă  de 491 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 32 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sadinei nr. 24T”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă  de 489 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 31 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sadinei nr. 22H”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe individuale înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.880 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 30 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 29 – Hotarare privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2022 

HCL 28 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “REGENERAREA URBANĂ A TROTUARULUI NORDIC AL STRĂZII DRUMUL TABEREI – TRONSON 1, Sector 6, BUCUREŞTI

Anexa – Studiu de fezabilitate

HCL 26 – Hotarare privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 25/2021 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reședință, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 24 –  Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București

HCL 23 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu” din Str. Peștera Dâmbovicioarei nr. 12, Sector 6, București

HCL 22 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica” (fostă Școala Gimnazială nr. 164) din Str. Pravăț nr. 22, Sector 6, București

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru obiectivul de investiție „Reamenajare parcare piaţa CHILIA VECHE”

Anexa – Studiu de fezabilitate

HCL 20 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 19 – Hotarare pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 278/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din  Sectorul 6 al Municipiului București și aprobarea modului de delegare a activităților de salubrizare

HCL 18 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88 din 08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings-D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022

HCL 16 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 371D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea cămin pentru persoane vârstnice pe un teren în suprafaţă de 1.365 mp, proprietate privată persoană juridică, versiune din data de 22.11.2021 – detaliere etaj tehnic în planșa de reglementări urbanistică

HCL 15 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Brădişului nr. 2D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 264 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 14 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 5H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.317 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 13 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 8A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 37.350 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 12 – Hotarare privind abrogarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 215/21.10.2021 pentru solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată în scopul prestării serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 11 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică în Sectorul 6 al Municipiului București prin instalarea și operaționalizarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 10 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local “Modernizare Magistrale de Termoficare Aparținând S.A.C.E.T. București Obiect 1 ÷ Obiect 6″

HCL 9 – Hotarare privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități

HCL 8 – Hotarare privind transparentizarea contractelor, protocoalelor/acordurilor/parteneriatelor încheiate de Primăria Sectorului 6 și instituțiile publice de interes local cu personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București

HCL 7 – Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2022

HCL 6 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea D.G.A.S.P.C. Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 5 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Coexistență LEA 110Kv cu spital DS+P+3E+Et.4 retras, situat în Bulevardul Timișoara nr.101E, Sector 6, Municipiul București”

Anexa

HCL 4 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru anul școlar 2022–2023

HCL 3 – Hotarare privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2021

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare