Biroul Asistență Tehnică Consiliul Local

 • Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Pregăteşte proiectele de hotărâri supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • Asigură asistenţă tehnică comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Primeşte de la iniţiatori şi înregistrează, proiecte de hotărâri pe care le înaintează Compartimentului Administraţie Publică şi Activităţi Electorale în vederea verificării legalităţii;
 • Aduce la cunoştinţa locuitorilor Sectorului 6 ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 6 prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate;
 • Asigură convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 la şedinţele ordinare cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea acestora şi la şedinţele extraordinare cu cel puţin 3 zile înainte; odată cu notificarea convocării pune la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi;
 • Asigură asistenţă tehnică preşedintelui de şedinţă în desfăşurarea şedinţei, precum şi la numărarea şi consemnarea rezultatului votării;
 • Redactează procesul verbal de şedinţă în baza înregistrărilor audio;
 • Redactează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 pe baza procesului verbal al şedinţei;
 • Asigură afişarea, la sediul Primăriei Sectorului 6 şi pe pagina de internet a instituţiei, o copie a procesului verbal al şedinţei;
 • Înregistrează şi ţine evidenţa Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 şi le transmite, pentru controlul legalităţii, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti în termenul legal;
 • Transmite Hotărârile Consiliului Local Sector 6 către Primăria Municipiului Bucureşti pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti;
 • Asigură difuzarea, comunicarea şi transmiterea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 6 către autorităţile şi persoanele interesate;
 • Transmite în vederea afişării pe site-ul Primăriei Sectorului 6 a proiectelor şi a hotărârilor Consiliului Local Sector 6;
 • Asigură depunerea proceselor verbale şi documentelor dezbătute în şedinţele Consiliului Local Sector 6, în dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate;
 • Primeşte şi arhivează rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali;
 • Primeşte declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali şi le transmite Serviciului Managementul Resurselor Umane;
 • Ţine evidenţa Dispoziţiilor Primarului General al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, comunicate de către aceştia;
 • Răspunde petiţiilor referitoare la domeniul de activitate al biroului;
 • Primeşte, înregistrează şi transmite registraturii Primăriei Sectorului 6 adresele venite prin fax;
 • Îndosariază Hotărârile  Consiliului Local Sector 6, în vederea arhivării;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul biroului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul biroului;
 • Coordoneaz, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii biroului conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului.