Biroul Autorizări Activități Comerciale

Acte necesare

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de Funcționare privind desfășurarea activitații de alimentație publică/activități recreative și distractive
 1. Cerere tip:
 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 4. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, copie;
 5. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, copie;
 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spaț iul ui comercial;
 7. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;
 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 10. Actul de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie ;
 11. Plan de situație privind încadrarea în zonă  1:500 și 1:2000, copii;
 12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare, copie;
 13. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar – D.S.V., dupa caz, copie;
 14. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare – D.S.P., după caz, copie;
 15. Autorizație de mediu, sau declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 locuri/scaun, după caz, copie;
 16. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;
 17. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  modificarile și completările ulterioare, în original;
 18. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;
 19. Chitanța de plată/Ordin de plată a taxei pentru eliberarea autorizației cu ștampila băncii, copie;
 20. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;
 21. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectati (conform Legii nr.  196/201 8), dupa caz, in original;
 22. Declaratie privind tipul unitatii de alimentatie publica, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse în structurile de primire turistice, depusa cu nr. de înregistrare, în original;
 23. Autorizația de funcționare eliberată anterior, după caz, copie;
 24. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;
 25. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția Generală de lmpozite și Taxe Locale Sector 6, din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local și cu specificația că spațiul este cu altă destinație  decât cea de locuință, în original  – în situația în care nu figurați cu datorii la bugetul local acest document nu este necesar la depunerea actelor.
 26. Adresă emisă de Administrația Piețelor Sector 6, care atestă că agentul economic nu figurează cu datorii către această instituție, după caz, copie;

Plata taxei privind eliberarea Autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică/activități recreative și distractive se poate achita la sediul Primăriei Sector 6 – Calea Pleveni nr.147-149, precum și prin ordin de plată.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 6

CIF: 12380248

Cont IBAN: RO17TREZ70621160203XXXXX

Cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică /activăți recreative și distractive :

 • pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv – 3,386 lei
 • pentru o suprafață mai mare de 500 mp – 4,514 lei
Documente necesare pentru eliberarea Acordului de Functionare pentru desfaurarea activitatilor comerciale
 1. Cerere tip:
 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 4. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, copie;
 5. Certificat Constatator, Rev.2, pentru punctul de lucru, copie;
 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
 7. Contract de închiriere/comodat/locatiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;
 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexa la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 10. Actul de proprietate care atestă forma juridica a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie ;
 11. Plan de situație privind încadrarea în zona 1:500 și 1:2000, copii;
 12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare, copie;
 13. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar – D.S.V., după caz, copie;
 14. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare – D.S.P., după caz, copie;
 15. Autorizație de mediu, după caz, copie;
 16. Autorizație/adresă R.A.R., după caz, copie;
 17. Autorizație funcționare Ministerul Sănatății (pentru farmacie),copie;
 18. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;
 19. Declaratie pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  modificarile și completările ulterioare, în original;
 20. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;
 21. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;
 22. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați (conform Legii nr.  196/2018), după caz, în original;
 23. Acordul de funcționare eliberat anterior, după caz, copie;
 24. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;
 25. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția Generală de lmpozite și Taxe Locale Sector 6, din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local și cu specificația că spațiul este cu altă destinație  decât cea de locuință, în original  – în situația în care nu figurați cu datorii la bugetul local acest document nu este necesar la depunerea actelor.
 26. Adresă emisă de Administrația Piețelor Sector 6, care atestă că agentul economic nu figurează cu datorii către această instituție, după caz, copie;
 27. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, depusă separat cu număr de înregistrare, în original.
Documente necesare pentru eliberarea Acordului de Funcționare pentru desfășurarea activitațiilor comerciale temporare și/sau sezoniere
 1. Cerere tip:
 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 4. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, copie;
 5. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, copie;
 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
 7. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;
 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 10. Actul de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie;
 11. Plan de situație privind încadrarea în zonă 1:500 și 1:2000, copii;
 12. Autorizație de Construire și Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, după caz, copie;
 13. Aviz de Amplasare privind ocuparea proprietății publice/private emis de Primăria Sectorului 6, după caz, copie;
 14. Punct de vedere de la Serviciul Autorizații în Construcții, din cadru Direcției Generale Arhitect Șef, cu privire la amenajări temporare în aer liber (conform art. 2, alin.(3) și art. 3, alin.(2) din Ordinul nr. 14/2009 al Ministrului Administrației și Internelor), după caz;
 15. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar – D.S.V., după caz, copie;
 16. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare – D.S.P., după caz, copie;
 17. Autorizație de mediu, sau declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 locuri/scaun, după caz, copie;
 18. Autorizație/adresă R.A.R., după caz, copie;
 19. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;
 20. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  modificarile și completările ulterioare, în original;
 21. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea precvederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;
 22. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;
 23. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați (conform Legii nr.  196/2018), după caz, în original;
 24. Acordul de funcționare eliberat anterior, după caz, copie;
 25. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;
 26. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția Generală de lmpozite și Taxe Locale Sector 6, din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local și cu specificația că spațiul este cu altă destinație  decât cea de locuință, în original  – în situația în care nu figurați cu datorii la bugetul local acest document nu este necesar la depunerea actelor.
 27. Declarație privind tipul unități de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, depusă separat cu număr de înregistrare, în original;
Acte necesare pentru eliberarea Orarului de Funcționare
 1. Copie BI/CI al administratorul ui/reprezentantului societății;
 2. Certificatul de Înregistrare și anexele acestuia – Legii nr. 359/2004 de la Oficiul Registrului Comerțului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz);
 3. Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității economice (act proprietate, contractul de închiriere, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz).
 4. Releveul (schița) spațiului de lucru, cu marcarea suprafețelor afectate de activitatea economică;
 5. Acordul asociației de proprietari și acordul tuturor vecinilor direct afectați (dacă este cazul);
 6. Plan cadastral 1:500 cu identificarea clară a spațiului comercial;
 7. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;
Atributii specifice

 • Primeşte documentaţia depusă de agenţii economici în vederea obţinerii acordului de funcţionare pentru activitatea desfăşurată şi eliberează acordurile de funcţionare pentru diversele activităţi desfăşurate;
 • Eliberează acordurile de funcţionare pentru diversele activităţii desfăşurate de agenţii economici;
 • Eliberează acorduri de funcţionare pentru activităţile comerciale sezoniere sau periodice (comercializare cadouri specifice sărbătorilor, terase);
 • În cazul existenţei unei necorelări între documentele depuse şi activitatea desfăşurată, se îndrumă agentul economic în vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea în legalitate;
 • Arhivează documentaţia în vederea întocmirii şi actualizării permanente a inventarului agenţilor economici;
 • Îndrumă solicitanţii în alegerea codului CAEN în concordanţă cu activităţile viitoare;
 • Sesizează organele de control abilitate asupra unor nereguli constatate sau reclamate, din domeniul de activitate al biroului;
 • Întocmeşte şi eliberează Certificate de Clasificare pentru Agenţii Economici care au ca obiect de activitate alimentaţie publică;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile departamentului.