Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public

Atributii specifice

 • Verifică modul de întreţinere şi utilizare a domeniului public si privat al Sectorului 6 din punct de vedere al respectării normelor de protecţia mediului, comunicând organelor competente neregulile constatate în vederea remedierii acestora şi propune Serviciului de Control şi Monitorizare a Stării Mediului şi Salubrizare din cadrul Direcţiei Generale de Politie Locală Sector 6 aplicarea de sancţiuni contraveţionale conform legislaţiei în vigoare;
 • Verifică modul în care se realizează salubrizarea în sector, efectuată de către operatorul serviciului de salubrizare, conform contractului încheiat cu acesta, întocmind rapoarte zilnice de control;
 • Verifică infrastructura şi starea calitativă în care se prezintă parcurile, locurile de odihnă, terenurile de joacă pentru copii (starea copacilor, existenţa coşurilor de gunoi, a băncilor, starea gazonului şi a gardurilor vii etc.), comunicând conducerii cele constatate în vederea remedierii şi propune Serviciului de Control şi Monitorizare a Stării Mediului şi Salubrizare din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 aplicarea de sancţiuni contraveţionale conform legislaţiei în vigoare;
 • Verifică în teren şi întocmeşte note de constatare în legătură cu starea tehnică a drumurilor (gradul de degradare al învelişului asfaltic, existenţa gropilor şi a gurilor de canal neacoperite) aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  luând împreună cu conducerea, măsuri urgente de remediere a deficienţelor constatate, în vederea prevenirii şi limitării numărului de accidente rutiere;
 • Verifică şi întocmeşte note de constatare cu privire la legalitatea amplasamentelor, aprobate pentru activităţi de comerţ, prestări servicii şi altele (ocuparea domeniului public cu tonete, gherete sau alt tip de mobilier urban, construcţii provizorii, garaje, organizări de şantier, panouri publicitare, etc);
 • Verifică permanent stadiul fizic al lucrărilor de intervenţie pentru remedierea avariilor de pe teritoriul sectorului 6, respectarea termenelor de execuţie ale acestora precum şi respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de intervenţie în domeniul public;
 • Verifică aducerea la starea iniţială a spaţiilor publice afectate de lucrările de intervenţie la reţelele edilitare, aplicând sancţiuni contravenţionale în cazul sesizării neregulilor;
 • Notifică administratorii de reţele în cazul în care aceştia nu au respectat condiţiile impuse prin autorizaţia de intervenţie în domeniul public în vederea remedierii celor constatate în cel mai scurt timp;
 • Verifică lucrările de construcţii ce se realizează pe domeniul public al sectorului 6, întocmind, în cazul nerespectării prevederilor legale, note informative pe care le înaintează organelor abilitate;
 • Analizează şi propune organizarea acţiunilor de control tematic;
 • Întocmeşte rapoarte, note, analize pentru informarea conducerii;
 • Colaborează cu serviciile similare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi primăriilor de sector, precum şi cu celelalte organe şi instituţii cu activitate de control;
 • Întocmeşte răspunsuri la corespondenţa repartizată biroului;
 • Verifică şi soluţionează sesizările primite, privind administrarea domeniului public şi privat al sectorului;
 • Urmăreşte şi răspunde de modul de soluţionare al neregulilor constate cu ocazia controlului în teritoriu;
 • Comunică organelor competente cazurile în care administratorii de reţele încalcă legislaţia privind lucrările tehnico-edilitare, în vederea aplicării de sancţiuni contravenţionale;
 • Exercită controale operative privind respectarea reglementărilor legale în vigoare pe domeniul public;
 • Întocmeşte rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
 • Răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii;
 • Studiază legislaţia şi actele normative din domeniu făcând propuneri pentru aplicarea acestora;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial,  la nivelul biroului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul biroului;
 • Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii biroului conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului.