Comisia pentru Protecția Copilului Aflat în Dificultate

Atributii specifice

 • Stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, dupa caz, orientarea şcolară a acestora;
 • Stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
 • Reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie precum şi încadrarea în grad de handicap şi orientarea şcolară a copiilor, pe baza sesizării direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
 • Soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii;
 • Promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
 • Informează părinţii  cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;
 • Stabileşte, în conditiile legii, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul.

Acte normative specifice

 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 • H.G.R. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • H.G.R. nr.679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • H.G.R. nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiaza de protecţie;
 • Ordinul nr.725/12.709/01.10.2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al ANPCA, privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora;
 • H.C.L. Sector 6 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protectţa Copilului.