Compartimentul Audit Public Intern

Atribuţii specifice:

 • Elaborează norme metodologice privind activitatea de audit public intern specifice Primăriei Sectorului 6, aprobate de Primar, cu avizul U.C.A.A.P.I.;
 • Elaborează proiectul planului anual de audit public intern şi planul multianual pentru o perioadă de 3-5 ani;
 • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Primarului Sectorului 6 şi ale entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6 sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, cât şi la nivelul entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
 • Compartimentul audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
  • angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luare a deciziilor;
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sistemele informatice.
 • Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către Primarul Sectorului 6 şi/sau conducătorii entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului;
 • Structurile de audit din cadrul entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 transmit trimestrial în maxim 5 zile de la încheierea trimestrului Compartimentului Audit Public Intern sinteze ale recomandărilor neavizate de către conducătorii acestor entităţi;
 • Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit la cererea U.C.A.A.P.I.;
 • Structurile de audit din cadrul entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit la cererea Compartimentului audit public intern;
 • Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională), îl supune analizei şi aprobării Primarului Sectorului 6, după care îl transmite la U.C.A.A.P.I. până la data de 31 ianuarie al anului ulterior şi la Curtea de Conturi până la sfârşitul trimestrului I ulterior;
 • Structurile de audit din cadrul entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, îl supune analizei şi aprobării conducătorilor entităţilor publice, după care îl transmit  Compartimentului audit public intern, până la data de 5 ianuarie al anului ulterior;
 • În cazul identificării unor neregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, raportează imediat  Primarului Sectorului 6 şi conducătorului entităţii auditate;
 • Efectuează auditul de regularitate în vederea examinării acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice conform normelor legale;
 • Efectuează auditul de sistem în vederea evaluării sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora;
 • Efectuează auditul performanţei în vederea examinării criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice cu scopul de a stabili dacă acestea sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
 • Efectuează misiuni de consiliere a căror formă este propusă de către Compartimentul audit public intern cu acordul Primarului Sectorului 6, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni, menite să aducă plus valoare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale;
 • Efectuează misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul de audit public intern, cu aprobarea Primarului Sectorului 6;
 • Evaluează activitatea de audit intern a structurilor de audit din cadrul entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Avizează numirea/destituirea conducătorilor structurilor de audit intern din cadrul entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 6;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial,  la nivelul Compartimentului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 • Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului.