Biroul Studii Urbanistice

Atribuţii specifice:

 • verifică documentaţiile de urbanism depuse de solicitanţi (persoane fizice sau juridice) în vederea avizării/aprobării din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare şi încadrării în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 6
 • rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitor la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse
 • verifică Planurile Urbanistice de Detaliu şi le înaintează spre avizare Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 şi apoi spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
 • întocmeşte şi transmite corespondenţa specifică în vederea completării documentaţiilor de urbanism depuse pentru aprobare
 • întocmeşte referatele de înaintare spre aprobare a planurilor urbanistice de detaliu în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (C.T.U.A.T.)
 • asigură secretariatul, programează şedinţele şi convoacă membrii C.T.U.A.T.
 • prezintă spre analizare şi avizare C.T.U.A.T. documentaţiile de urbanism în faza de proiect
 • redactează şi înaintează avizele tehnice favorabile Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului  din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru avizare şi le include în proiectele de hotărâre în vederea promovării lor spre aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6
 • verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren
 • întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local al Sectorului 6, în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism
 • din proprie iniţiativă sau la sugestia cetăţenilor propune elaborarea de studii şi proiecte care să transpună, la nivelul sectorului, propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, al teritoriului Municipiului Bucureşti sau al Sectorului 6
 • aduce în permanenţă la zi harta sectorului, pe care evidenţiază Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6
 • păstrează evidenţa Planurilor Urbanistice de Detaliu şi le urmăreşte pe parcursul aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 6
 • arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva biroului
 • întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al biroului
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate.