Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice

Atribuţii specifice:

 • Verifică respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) care privesc emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare şi avizelor primarului. În cazul unor documentaţii incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor în vigoare, acestea se restituie solicitanţilor în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea de documente în completare;
 • Verifică documentaţiile de urbanism depuse de solicitanţi (persoane fizice sau juridice) în vederea avizării/aprobării din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare şi încadrării în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi/sau a Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 6;
 • Rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitor la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse;
 • Coordoneazã redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului la intâlniri de interes public, pe baza Regulamentului local adoptat;
 • Gestioneazã activitatea de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, pânã la aprobare;
 • Întocmeşte şi transmite corespondenţa specifică în vederea completării documentaţiilor de urbanism depuse în vederea aprobării;
 • Întocmeşte referatele de înaintare spre aprobare a planurilor urbanistice de detaliu în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
 • Asigură secretariatul, programează şedinţele şi convoacă membrii Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
 • Prezintă spre analizare şi avizare Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului documentaţiile de urbanism în faza de proiect;
 • Redactează şi înaintează avizele tehnice favorabile Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru avizare şi le include în proiectele de hotărâre în vederea promovării lor spre aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6;
 • Verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren;
 • Întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local al Sectorului 6, în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism;
 • Din proprie iniţiativă sau la sugestia cetăţenilor propune elaborarea de studii şi proiecte care să transpună, la nivelul sectorului, propunerile cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional, Planul urbanistic general Municipiului Bucureşti sau Planul urbanistic zonal coordonator sector 6;
 • Aduce în permanenţă la zi harta sectorului, pe care evidenţiază Planurile urbanistice de detaliu aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6;
 • Păstrează evidenţa Planurilor urbanistice de detaliu şi le urmăreşte pe parcursul aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 6;
 • Arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva compartimentului;
 • Întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al biroului;
 • Întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate;
 • Biroul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului ori primite de la şefii ierarhici;
 • Analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi stabileşte cerinţele şi condiţiile urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren;
 • Rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitor la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse;
 • Asigură întocmirea certificatelor de urbanism pe baza documentaţiilor prevăzute de lege pentru:
 • Construcţii de orice fel şi instalaţiile aferente acestora, împrejmuiri, extinderi, supraetajări, consolidări, modernizări, recompartimentări interioare, schimbare de destinaţie, desfiinţări, informare, operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, cereri în justiţie etc.;
 • Branşamente apă, gaze naturale, reţele electrice, racorduri canalizare, extinderi conducte cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 16/1994;
 • Asigură evidenţa certificatelor de urbanism, a avizelor de amplasare şi a avizelor primarului în ordinea emiterii prin completarea la zi a Registrelor de evidenţă a certificatelor de urbanism a avizelor de amplasare şi a avizelor primarului;
 • Redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism, avizele de amplasare şi avizele primarului persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora;
 • Organizează eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare şi avizelor primarului în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Asigură prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism;
 • Întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al serviciului;
 • Întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate;
 • Arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului;
 • Primeşte şi înregistrează pe software special, în cadrul sistemului computerizat, toate documentaţiile depuse în cadrul departamentului şi asigură evidenţa computerizată a repartizării documentaţiilor şi urmărirea unitară a traseului tuturor lucrărilor, de la înregistrarea acestora până la soluţionare;
 • Serviciul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului ori primite de la şefii ierarhici;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural.

Formulare