Compartiment Activități Speciale

Atributii specifice

Întocmeşte lucrările de mobilizare ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Elaborează documentele prevăzute pentru mobilizarea la locul de muncă şi actualizează permanent situaţia personalului angajat în cadrul instituţiei;

Actualizează programul de distribuţie către populaţie a produselor alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau război;

Urmăreşte şi prezintă spre aprobare bugetul pentru primul an de război;

Întocmeşte sinopticul cu activităţile desfăşurate de către ofiţerul de serviciu la producerea unor situaţii de urgenţă;

Pregăteşte convocarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi constituirea grupelor operative;

Întocmeşte grafice de intervenţie pentru situaţii de caniculă, inundaţii, vijelii, precipitaţii deosebite, deszăpezire;

Colaborează cu Biroul de prevenire a incendiilor şi protecţie civilă al sectorului 6 şi propune măsurile pentru situaţia de urgenţă aparută şi limitarea efectelor produse de aceasta;

Informează Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti despre măsurile adoptate şi modul de gestionare a situaţiei;

Întocmeşte şi propune spre aprobare algoritmul gestionării, colectării şi distribuirii de ajutoare pentru sinistraţi;

Comunică cetăţenilor măsurile întrepinse pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

Elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;

Asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

Monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

Consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

Informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

Acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

Organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

Asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

Actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

Întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

Efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial,  la nivelul compartimentului;

Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;

Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;

Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;

Exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului.