Compartimentul Relații cu Minoritățile Etnice

Atributii specifice

Primeşte şi înregistrează cererile ce privesc rezolvarea oricaror probleme legate de Integrare socială a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de pe raza sectorului 6;
Menţine legătura cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale ce intreprind acţiuni pe raza sectorului 6;
Participă la acţiunile cu caracter social organizate de Consiliul Local al sectorului 6;
Întocmeşte materiale, informări sau situatii pe aceste domenii;
Îndrumă cetăţenii apartinînd minorităţilor naţionale de pe raza Sectorului 6 pentru rezolvarea problemelor, către serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primăriei Sectorului 6;
Asigură legătura cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii sau alte organe guvernamentale cu atribuţii în domeniul integrării sociale a cetăţenilor apartinînd minoritaţilor naţionale de pe raza sectorului 6;
Sesizează serviciile direct implicate în activitatea de asistenţă şi protecţie socială cu privire la probleme specifice reclamate;
Asigură consiliere pentru cetăţenii aparţinînd minorităţilor naţionale de pe raza sectorului 6, în cadrul programului de lucru stabilit cu conducerea Primăriei Sectorului 6;
Redactează toate actele şi documentele care se referă la activitatea proprie;
Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul compartimentului;
Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;
Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului.