Serviciul Biroul Unic

Biroul Unic este situat în imediata apropiere a clădirii Primăriei, fiind conceput ca spaţiu destinat exclusiv lucrului cu publicul. Astfel, cetăţeanul nu trebuie să mai parcurgă o cale dificilă pentru obţinerea informaţiilor sau documentaţiilor necesare, să urce sau să coboare nenumărate etaje şi să ia contact cu numeroşi funcţionari.

Prin intermediul Biroului Unic, Primăria oferă posibilitatea soluţionării rapide a cererilor cetăţenilor, într-un spaţiu deschis şi primitor. Cetăţeanul este informat cu promptitudine, creşte gradul de transparenţă decizională, dar şi gradul de responsabilitate juridică a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative. De asemenea, pe lângă reducerea timpului de soluţionare a cererilor cetăţenilor, s-a urmărit şi prevenirea aglomerării sau suprasolicitării compartimentelor de lucru cu publicul, cât şi eliminarea aşa-numiţilor timpi morţi.

În cadrul Biroului Unic funcţionează două ghişee: intrări şi ieşiri. Cererile cetăţenilor sunt soluţionate parcurgându-se următorii paşi: cetăţeanul depune cererea la ghişeul intrări; cererea este transmisă departamentului specializat pentru prelucrare (cetăţeanul nu mai are contact direct cu funcţionarul în ale cărui atribuţii intră rezolvarea cererii respective); cetăţeanul se prezintă la ghişeul ieşiri pentru ridicarea cererii deja soluţionate.

Biroul Unic are ca obiect de activitate reprezentarea Primăriei Sectorului 6 în raporturile cu persoanele fizice şi juridice privind informarea pe probleme administrative şi soluţionarea unitară a petiţiilor.

 • Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucureşti
 • Telefon: (0376) 204 319
 • Fax: – (0376) 204 446
 • Email: – [email protected]

 

Atribuţii specifice:

 • asigură comunicarea continuă şi transparentă a Primarului, Viceprimarului, Secretarului Sectorului 6, a compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local cu cetăţenii, în vederea soluţionării eficiente şi oportune a problemelor comunităţii, precum şi elaborarea şi aplicarea unei strategii de relaţii publice care să inducă o imagine corectă, pozitivă şi credibilă, asupra performanţelor administrative ale Primăriei Sectorului 6
 • asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Sector 6 şi a Primăriei Sector 6 şi oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente, avize, aprobări care, în conformitate cu prevederile legale, sunt de competenţa primăriei şi a serviciilor publice de interes local
 • asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, prin gestionarea şi soluţionarea cererilor persoanelor care solicită, în scris sau verbal, informaţii potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • înregistreză, repartizează şi urmăreşte corespondenţa adresată Primăriei
 • realizează documentaţia necesară şi modelele specifice, pe tipuri de probleme ale cetăţenilor, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi, pe cale directă, afişaj sau poştă electronică
 • informează operativ petenţii asupra documentelor necesare completării dosarelor şi pune la dispoziţie instrucţiunile şi modelele de documente necesare, direct la ghişeul unic sau pe internet
 • asigură funcţionarea eficientă şi operativă a sistemului informatic integrat de preluare, coordonare, urmărire a traseului şi stadiului de soluţionare a petiţiilor, până la finalizare şi anunţă petentul
 • informează petenţii asupra situaţiilor de respingere a dosarelor, cu menţionarea motivelor
 • asigură transparenţa decizională în Primăria Sectorului 6, eliminarea birocraţiei, eficientizarea relaţiei dintre autoritatea publică şi cetăţean prin scurtarea timpului dintre cerere şi răspuns
 • asigură servicii de consiliere care sunt realizate de un corp de funcţionari publici, alcătuit din reprezentanţi ai tuturor direcţiilor/serviciilor instituţiei, bine pregătiţi, specializaţi pe diferitele probleme din arealul de competenţă al administraţiei publice locale
 • înregistrază solicitările de înscriere în audienţă la conducerea instituţiei
 • organizează şi asigură logistica pentru buna desfăşurare a audienţelor
 • primeşte şi înregistrează petiţii (solicitări, adrese, cereri, reclamaţii, sesizări, facturi şi alte documente) primite direct sau prin corespondenţă (poştă, fax, e-mail, curier), de la petenţi persoane fizice, organizaţii, instituţii centrale şi locale, instanţe, ONG – uri, etc.
 • expediază corespondenţa prin poştă, prin tarifare la greutate şi la modul de expediere (scrisoare simplă, recomandată, recomandată cu confirmare de primire, scrisoare cu valoare declarată, etc.), pe borderouri care sunt justificate lunar la Serviciul Economic
 • primeşte, cu procedura de rigoare, citaţiile, hotărârile, sentinţele penale/civile, le înregistrează în registrele speciale pentru citaţii şi le distribuie către Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, către Biroul Autoritate Tutelară, sau, după caz, către serviciile publice descentralizate din subordinea Consiliului Local
 • primeşte şi înregistrează în registrul special procesele verbale de amendă, după care le expediază  către Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale
 • primeşte spre arhivare şi arhivează documentele emise de direcţiile – serviciile – birourile Primăriei, conform metodologiei Arhivelor Naţionale
 • organizează unitatea arhivistică, pe termene de păstrare, conform normelor de aplicare a metodologiei Legii nr.16/ 1996 a arhivelor naţionale
 • eliberează copii după documentele din cadrul unităţii arhivistice, pe baza cererii scrise, în condiţiile legii
 • întocmeşte şi actualizează nomenclatorul arhivistic
 • asigură evidenţa proceselor verbale de preluare a documentelor, a proceselor verbale de selecţionare şi a tuturor documentelor existente în arhivă.