Serviciul Online și Sisteme Informatice

Atribuţii specifice:

Emite răspunsurile înaintate de către compartimentele de specialitate, petenţilor în cel mai scurt termen, cu respectarea procedurii operaţionale aprobată;

Emite răspunsurile înaintate de către compartimentele de specialitate, petenţilor în cel mai scurt termen, cu respectarea procedurii operaţionale aprobată;

Execută modificări pe site-ul primăriei, face propuneri de îmbunătăţire a componentelor site-ului – www.primarie6.ro;

Postează materialele informative înaintate de către Serviciul Relaţii cu Mass-Media Societatea Civilă şi Protocol Evenimente ce provin de la departamentele şi direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii publice locale;

Colaborează cu Serviciul Relaţii cu Mass-Media Societatea Civilă şi Protocol Evenimente în vederea postării ştirilor zilnice şi cu Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local pentru postarea proiectelor de hotărâri, a hotărârilor de consiliu, a proceselor verbale ale şedinţelor de consiliu, declaraţii de avere şi interese, etc., în vederea realizării transparenţei decizionale;

Asigură asistenţa online prin intermediul site-lui www.domnuleprimar.ro şi al site-ului www.primarie6.ro, postând răspunsurile de specialitate la petiţiile trimise de către cetăţenii Sectorului 6;

Colaborează cu orice alt serviciu din cadrul Primăriei Sector 6 ori din cadrul instituţiilor descentralizate/deconcentrate, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, în temeiul actelor normative  în vigoare;

Colaborează cu toate compartimentele aparatului propriu, cât şi cu serviciile şi instituţiile subordonate Consiliului Local, pentru stabilirea strategiei de informatizare a activităţii desfăşurată de fiecare compartiment, prin analiza permanentă asupra sistemului informaţional şi propunerea de soluţii de informatizare adecvate;

Coordonează implementarea sistemului informatic;

Administrează reţeaua existentă;

Gestionează conectarea utilizatorilor la Internet (LAN/Wireless);

Asigură asistenţă tehnică celorlalte compartimente în vederea exploatării raţionale a echipamentului informatic integrat, cât şi pentru utilizarea eficientă şi corectă a aplicaţiilor informatice implementate;

Propune necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate pe parcursul unui an calendaristic;

Se documentează continuu privind noutăţile apărute în domeniul Tehnologiei Informaţiei, precum şi modificările legislative care reglementează activitatea compartimentului;

Colaborează cu serviciile de specialitate din P.M.B., cu alte primării de sector, precum şi cu instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 pentru realizarea unei strategii comune de informatizare;

Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial,  la nivelul compartimentului ;

Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;

Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;

Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;

Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;

Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.