Serviciul Relații cu Mass-Media Societatea Civilă și Protocol Evenimente

Serviciul Relații cu Mass-Media Societatea Civilă și Protocol Evenimente este interfaţa între Primăria Sectorului 6 şi presa centrală, şi are scopul de a crea şi menţine o imagine cât mai favorabilă instituţiei.Obiectul de activitate constă în reflectarea în presă a întregii activităţi desfăşurate în cadrul Primăriei şi a serviciilor descentralizate, subordonate Consiliului Local Sector 6, asigurând legătura cu mass–media prin intermediul comunicatelor/informaţiilor de presă, prin mediatizarea evenimentelor organizate de Primărie şi prin organizarea conferinţelor de presă.

Comunicatele şi Informaţiile de Presă vizează activitatea tuturor direcţiilor şi serviciilor Autorităţii Locale, mediatizarea acţiunilor întreprinse de acestea, de la spaţii verzi înfrumuseţate, ajutoare sociale şi alocaţii pentru nou-născuţi, până la investiţii, asfaltări, impozite, şcoli, urbanism, mediu şi spaţiu locativ.În prezent, serviciul întreţine relaţii de colaborare cu toate instituţiile mass-media centrale: agenţii de presă, publicaţii (cotidiene, lunare, reviste şi alte periodice), posturi de radio şi TV.

Programul cu publicul:

 • Luni–Joi: –
 • Miercuri: –

Atribuţii specifice:

 • analizează, planifică şi evaluează comunicarea în problemele privind Primăria Sectorului 6
 • colectează, prelucrează şi analizează informaţiile de orice fel, privind problemele din Sectorul 6 şi le difuzează, în condiţii de transparenţă
 • colaborează cu celelalte servicii pentru obţinerea de informaţii de interes public, care să fie mediatizate prin presa scrisă şi audio-vizuală, poşta electronică, afişaj, etc., în condiţii de totală transparenţă administrativă
 • redactează şi asigură transmiterea comunicatelor şi a informaţiilor de presă în topuri informative către agenţiile de presă, ziare/reviste, radio, televiziuni, prin fax sau e-mail
 • furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public privind activitatea Primăriei Sectorului 6
 • acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditare ziariştilor la Primăria Sectorului 6
 • gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot afecta încrederea cetăţenilor în activitatea desfăşurată de Primărie
 • organizează conferinţe de presă, pentru ca reprezentanţii Primăriei şi ai Consiliului Local Sector 6 să poată prezenta, printr-un dialog transparent, necenzurat şi onest, activitatea depusă în slujba cetăţenilor din Sectorul 6
 • informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de Primăria Sectorului 6
 • elaborează zilnic “Revista Presei” – paleta informativă pentru conducerea Primăriei Sectorului 6
 • realizează acţiuni comune, proiecte în parteneriat, consultanţă reciprocă, pentru menţinerea unor legături active cu reprezentanţii societăţii civile
 • contribuie la elaborarea şi aplicarea politicii guvernamentale de promovare a relaţiilor cu ministerele, agenţiile şi alte instituţii cu atribuţii legate de relaţiile publice
 • acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu procesul de relaţii publice şi participă la programele societăţii civile în domeniul relaţiilor publice
 • asigură activitatea de cooperare internă şi internaţională a Primăriei Sectorului 6 în condiţiile cerinţelor actuale de dezvoltare
 • asigură traducerile curente, logistica şi organizarea de vizite bilaterale ale primarilor şi ale delegaţiilor instituţiilor omoloage din străinătate în Sectorul 6
 • asigură legătura cu organismele şi asociaţiile internaţionale cu care colaborează Primăria Sectorului 6 la acţiuni cu caracter internaţional şi gestionează dezvoltarea şi derularea acestor acţiuni
 • stabileşte, menţine contacte strânse şi relaţii de colaborare cu organizaţiile interne şi internaţionale care promovează şi protejează interesele comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în interesul colectivităţilor locale
 • elaborează şi promovează proiectele de hotărâre ale Consiliului Local care aprobă afilierea la asociaţii şi organizaţii cu caracter internaţional
 • menţine şi elaborează corespondenţa prin scrisori oficiale, poşta electronică, curier diplomatic etc., cu instituţiile omoloage din străinătate, stabilind, la cererea Primarului Sectorului 6, domeniile de cooperare/colaborare
 • la solicitarea Primarului, întocmeşte documentaţia necesară înfrăţirii între Sectorul 6 şi alte unităţi administrative omoloage internaţionale şi stabileşte conţinutul acordului/protocolului de înfrăţire agreat de ambele părţi prin corespondenţă (e-mail, scrisori oficiale, curier diplomatic etc.)
 • realizează materiale de prezentare în vederea promovării imaginii Primăriei Sectorului 6 pe plan extern şi pentru susţinerea şi intensificarea relaţiilor de colaborare internaţionale
 • elaborează referatul de specialitate şi dispoziţia Primarului pentru deplasarea în străinătate a reprezentanţilor Primăriei care participă la vizitele externe; Se ocupă de efectuarea rezervărilor pentru cazare şi bilete de avion şi atunci când este cazul, de obţinerea vizelor şi a asigurărilor medicale ale acestora
 • primeşte şi centralizează la întoarcerea din deplasare a delegaţiilor Primăriei rapoartele de activitate ale reprezentanţilor care efectuează vizite în străinătate, în interes de serviciu
 • gestionează, întocmeşte şi monitorizează fişele de contact (memo) în urma fiecărei întâlniri cu partenerii externi
 • propune strategia de relaţii publice şi programul evenimentelor de imagine a Primăriei promovând atât evenimentele proprii cât şi pe cele produse de alte direcţii
 • creează identitatea instituţiei, ceea ce înseamnă prezentarea cu precădere a elementelor de identificare a instituţiei
 • urmăreşte programul (calendarul) de manifestări sociale, culturale, de mediu, etc. şi promovează împreună cu Centrul Cultural European Sector 6 manifestările locale
 • creează şi actualizează permanent baza de date privitoare la organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, pe domenii de activitate (cultură, sănătate, mediu, social, tineret, învăţământ)
 • iniţiază, organizează şi participă la diferite conferinţe, mese rotunde, întâlniri, dezbateri, seminarii, ateliere de lucru pe teme de interes public sau specifice domeniului de activitate
 • întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului pentru activitatea de comunicare şi relaţii publice
 • monitorizează activitatea instituţiilor locale de cultură, artă, sport, învăţământ, asistenţă socială şi asigură colaborarea cu acestea
 • efectuează demersurile pentru obţinerea paşapoartelor de serviciu şi a vizelor necesare şi asigură programarea vizitelor protocolare şi legătura cu factorii de decizie implicaţi
 • asigură protocolul necesar pentru activităţile oficiale organizate în incinta Primăriei, precum şi cu ocazia manifestărilor publice, jubiliare, înmânări de medalii, distincţii, depuneri de coroane şi recuzita necesară
 • creează modul de prezentare al corespondenţei de protocol şi transmite invitaţii, felicitări, diferitelor instituţii sau persoane cu care conducerea are relaţii de colaborare
 • concepe şi execută machete pentru afişe, bannere, diplome, invitaţii, cadouri şi alte materiale promoţionale pentru diferite evenimente şi acţiuni de protocol ale Primăriei
 • asigură mentenanţa site-lui Primăriei Sector 6 – www.primarie6.ro
 • postează pe site-ul Primăriei materiale informative
 • colaborează cu Serviciul Administraţie Publică Locală – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi Direcţia Managementul Resurselor Umane pentru postarea proiectelor de hotărâri, a hotărârilor de consiliu, a proceselor verbale ale şedinţelor de consiliu, declaraţii de avere şi interese, etc., în vederea realizării transparenţei decizionale
 • colaborează cu aparatul de specialitate al primarului şi cu serviciile publice descentralizate din subordinea Consiliului Local în vederea postării de informaţii de interes public
 • asigură asistenţă on-line prin intermediul site-lui www.domnuleprimar.ro  în care  răspunde on-line la petiţiile trimise de către cetăţenii Sectorului 6
 • asigură asistenţă telefonică prin intermediul serviciului call-center.