Serviciul Control Activități Publice Gospodărești și Sanitar Veterinar, Fitosanitar

Atribuţii specifice:

 • înregistrează şi verifică corectitudinea sesizărilor (scrise sau telefonice) şi a reclamaţiilor persoanelor fizice, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţilor economici, specifice activităţii serviciului, le redirecţionează regiilor autonome sau altor unităţi implicate, urmăreşte soluţionarea lor şi comunică petenţilor modul de rezolvare
 • îndrumă şi sprijină proprietarii apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din cadrul blocurilor de locuinţe – condominii
 • îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu
 • întocmeşte procesele verbale de sanţionare a persoanelor fizice responsabile pentru fapte contravenţionale, în temeiul H.C.L. Sector 6 nr. 166/2009 privind contravenţiile şi sancţiunile care pot fi aplicate pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 230/2007 şi ale H.G. nr. 1588/2007
 • relaţionează cu furnizorii de servicii publice şi utilităţi publice (R.A.D.E.T., Electrica, Distrigaz, Urban, Luxten, Metrorex, R.A.T.B.), evidenţiind aspectele negative din activitatea acestora pentru creşterea gradului de civilizaţie şi confort urban la asociaţiile de proprietari
 • verifică realizarea calitativă a serviciilor publice gospodăreşti de către regii şi societăţi prestatoare de utilităţi
 • urmăresc asigurarea tuturor condiţiilor pentru exploatarea clădirilor în stare de siguranţă pe toată durata existenţei acestora şi pentru funcţionarea în bune condiţii a instalaţiilor aferente de către proprietari, asociaţii de propretari şi agenţi economici
 • acordă în permanenţă consultanţă în probleme de servicii publice gospodăreşti tuturor solicitanţilor şi urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate de aceştia
 • organizează întâlniri între cetăţenii Sectorului 6 şi factorii de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 6, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari/ gospodăriilor individuale şi specialiştii din cadrul regiilor furnizoare de utilităţi, pentru rezolvarea unor probleme de interes comun
 • asistă, în limita timpului alocat/aprobat, la şedinţele Adunărilor Generale sau ale Comitetelor executive ale membrilor asociaţiilor de proprietari, la solicitarea acestora, prin adresă scrisă, în vederea îndrumării pentru respectarea legislaţiei referitoare la organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • participă la diverse dezbateri pe probleme legate de energie, servicii publice de gospodărie comunitară şi asociaţii de proprietari/locatari etc., organizate de P.M.B., O.N.G.-uri, diferite publicaţii, A.N.R.S.C. şi alţii
 • ajută Asociaţiile de Proprietari din Sectorul 6 la întocmirea dosarelor de reabilitare termică aferente Programului Guvernului României, de Reabilitare Termică a unor clădiri de locuit, în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 18/2009
 • asigură consiliere în vederea completării dosarelor conform O.G. nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • răspunde sesizărilor cetăţenilor, referitoare la condiţiile de creştere, îngrijire şi circulaţie a animalelor pe raza Sectorului 6
 • declară epizootiile şi instituie măsurile de carantină ce se impun în cazul evoluţiei bolilor infecţioase pe teritoriul Sectorului 6 (reactivarea comandamentului antiepizootic local)
 • colaborează cu instituţiile specializate în vederea desfăşurării unor acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
 • colaborează cu Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti pentru combaterea dăunătorilor vegetali şi prin identificarea zonelor afectate, semnalate de cetăţeni sau din  oficiu, verificarea în teren a perimetrelor respective şi transmiterea datelor în vederea efectuării tratamentelor specifice
 • participă împreună cu Compartimentul Registru Agricol şi/sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti, la acţiunile de declarare şi evaluare a animalelor, în condiţiile apariţiei unui focar de boli transmisibile la animalele de producţie
 • sesizează societăţile abilitate pentru ecarisarea teritoriului Sectorului 6  (ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public)
 • întocmeşte şi păstrează documentele de transport, pentru neutralizarea cadavrelor, cu sau fără proprietar, provenite de pe domeniul public al Sectorului 6, conform prevederilor contractului încheiat cu S.C. Protan S.A.
 • colaborează cu Fundaţiile pentru protecţia animalelor pentru preluarea unor animale de companie sau producţie care nu mai pot fi îngrijite de către proprietari
 • sesizează instituţiile abilitate cu supravegherea animalelor fără stăpân în cazul apariţiei sau existenţei câinilor comunitari, în vederea capturării animalelor respective
 • colaborează cu instituţii abilitate (Secţiile de Poliţie din Sectorul 6, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti) pentru soluţionarea cazurilor în care nu sunt respectate prevederile legislaţiei în vigoare, privitoare la protecţia animalelor, cazul relelor tratamente aplicate animalelor, cu şi fără stăpân, şi la regimul de deţinere a câinilor din rasele agresive
 • colaborează cu Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 6 în vederea limitării accesului cu animalele de companie în zonele de agrement sau spaţii de joacă destinate copiilor, conform prevederilor legale
 • colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti, Secţiile de Poliţie din Sectorul 6, în scopul prevenirii apariţiei unor cazuri de îmbolnăvire a populaţiei, din cauza igienei deficitare a locuinţei, precum şi a deţinerii şi creşterii animalelor, cu sau fără valoare economică, în condiţii necorespunzătoare
 • informează direct (telefonic/somaţii/invitaţii) cetăţenii sub aspectul legislaţiei în vigoare în domeniul sanitar-veterinar, consultanţă sanitar-veterinară şi zootehnică
 • colaborează cu Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea desfiinţării adăposturilor pentru animalele comunitare, amplasate pe domeniul public, dar şi în vederea amenajării unor noi spaţii destinate pentru plimbarea animalelor de companie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi pentru igienizarea locaţiilor respective
 • raportează trimestrial, conform prevederilor legale, cantitatea şi tipul de deşeu de origine animală neutralizat, de pe domeniul public al Sectorului 6
 • înformează compartimentul abilitat în vederea soluţionării cazurilor sociale constatate în teren (posesori sau nu de animale)
 • transmite comunicate de presă, informări, avertizări, conform legislaţiei sanitar veterinare şi fitosanitare, către compartimentul abilitat al instituţiei.