Serviciul Îndrumare și Control, Asociații de Proprietari

Informaţii utile privind asociaţiile de proprietari:

Primăria Sectorului 6, prin Serviciul Îndrumare și Control Asociațiile de Proprietari, aduce la cunoștinta asociațiilor de proprietari următoarele:

Asociațiile de proprietari trebuie să fie organizate și să funcționeze în conformitate cu prevederile Legii Nr.196 din 20 iulie 2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Legislaţia SPECIFICă ASOCIAțIILOR DE PROPRIETARI:

 • Legea nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor ( .doc /.pdf)
 • Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 – Continut-Cadru al statutului asociatie de proprietari la Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 – Continut-Cadru al regulamentului condominiului la Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 (.doc /.pdf)

 

 

Ghiduri 

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FRECVENTE

Anunturi

Legislația Financiar Contabilă

 • Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (.doc /.pdf)
 • Ordinul nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial emis de Ministerul Finanţelor Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 la Ordinul nr. 3103/2017 – Reglementari Contabile din 24 noiembrie 2017 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 la Ordinul nr.3103/2017 – Reglementari Contabile din 24 noiembrie 2017 privind origanizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial (.doc /.pdf)
 • Ordinul nr 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile emis de Ministerul Finantelor Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 la Ordinul nr. 2634/2015 – Norme generale din 5 noiembrie 2015 de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile. (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 la Ordinul nr.2634/2015 – Norme specifice din 5 noiembrie 2015 de utilizare a documentelor financiar-contabile (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.3 la Ordinul nr.2634/2015 privind modelele documentelor financiar-contabile (.doc /.pdf)

 

Formulare – Ordinul 3103/2017

 • Registrul jurnal (.doc /.pdf)
 • Registrul inventar (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru valori materiale (.doc /.pdf)
 • Jurnal pentru operatiuni diverse (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru operatiuni diverse b (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru operatiuni diverse c (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de rulment (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de reparatii (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta sumelor speciale (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de penalizari (.doc /.pdf)
 • Lista de plata (.doc /.pdf)
 • Situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv (.doc /.pdf)

Atribuţii specifice:

   1. Îndrumă şi sprijină proprietarii/asociaţiile de proprietari, în vederea respectării prevederilor legislației specifice privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
   2. Asigură, la cerere, informarea asociaţiilor şi proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
   3. Efectuează controlul asupra documentelor asociațiilor de proprietari existente pe raza administrativ teritorială, cu privire la modul de organizare și funcționare a acestora.
   4. Întocmește note de constatare cu ocazia controlului efectuat și dispune măsuri de reglementare.
   5. Întocmește procese verbale de constatare și sancționare a contraventiilor, când se constată neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator.
   6. Înregistrează şi arhivează Situaţiile soldurilor elementelor de activ şi pasiv depuse semestrial de către asociaţiile de proprietari.
   7. Înregistrează și ia în evidență datele de contact actualizate transmise de către asociațiile de proprietari privind preşedintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul şi administratorul.
   8. Ține evidența persoanelor fizice care au depus cerere în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii și propune primarului emiterea atestatelor de administrator de condominii.
   9. Soluționează petițiile scrise formulate de către asociațiile de proprietari si/sau proprietarii din cadrul acestora.
   10. Întocmeşte informări cu privire la aspectele sesizate de către persoanele care se înscriu în audienţă la conducerea instituției.
   11. Întocmeşte şi distribuie materiale informative, de interes pentru asociaţiile de proprietari, care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora, prin toate mijloacele de informare.
   12. Asigură arhivarea documentelor din cadrul serviciului în vederea predării la arhiva instituţiei.
   13. Participă la întâlnirile stabilite la iniţiativa Primarul Sectorului 6 ori alţi factori de conducere din cadrul instituţiei, la întâlnirile cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari de pe raza sectorului 6.
   14. Participă la diverse dezbateri/întruniri/colocvii/seminarii pe teme legate de domeniul asociaţiilor de proprietari organizate de diverse asociaţii/fundaţii/organizaţii neguvernamentale.
   15. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic.

   Îndeplinește orice alte atribuții date de către șeful ierarhic superior, care prin natura lor sunt de competența sau se încadreasă în obiectul și atribuțiile serviciului.