Serviciul Activități Comerciale

Acte necesare   pentru eliberarea Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale”

 • Cerere, formular tipizat;
 • I./C.I. a administratorului sau persoanei împuternicite, inclusiv delegaţia/ împuternicirea acesteia;
 • Certificatul de înregistrare la O.R.C.(C.U.I.);
 • Certificatul constatator (REV.2) eliberat de către O.R.C., pentru punctul de lucru;
 • Certificatul de atestare fiscală, eliberat de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sectorul 6, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local ;
 • Documentul de înregistrare sanitară – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul;
 • Procesul verbal de constatare a condiţiilor igienico – sanitare/Notificarea certificării conformităţii, după caz (de ex. pt.saloanele de înfrumuseţare şi coafură/manichiură);
 • Autorizaţia de Mediu, atunci când suprafaţa de vânzare este mai mare de 400 mp;
 • Autorizaţia de Securitate la incendiu, după caz;
 • Declaraţie de clasificare, dacă este cazul;
 • Alte avize, autorizaţii, acorduri, declaraţii şi certificate speciale, după caz;
 • Contractul de deţinere a spaţiului;
 • Acord de subînchiriere, dacă este cazul;
 • Actul iniţial care atestă forma juridică de deţinere a spaţiului;
 • Acordul Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari şi tabelul nominal cu acordul proprietarilor, vecini ai spaţiului, pe orizontală şi verticală, conform Legii nr. 230/2007 – numai în cazul în care se schimbă obiectul de activitate;
 • Planul de situaţie privind încadrarea în zonă a spaţiului comercial, la scările 1:500 şi 1:2000 (schiţa de identificare a spaţiului, anexă la contract) / Planul complexului comercial în care se află spaţiul comercial, cu poziţionarea acestuia, prin haşurare cu pixul a zonei ocupate, dacă este cazul;
 • Releveul spaţiului închiriat, întocmit de către o persoană autorizată;
 • Autorizaţia de construire însoţită de procesul verbal de recepţionare a lucrării, inclusiv pentru amenajări sau alte situaţii, unde este cazul;
 • Actul (autorizație de construire/alt document) prin care s-a autorizat schimbarea de destinație în spaţiu comercial, dacă este cazul ;
 • Contractul încheiat cu o societate de salubrizare, însoţit de ultima factură şi chitanţa prin care s-a efectuat plata acesteia;
 • Adresa emisă de către Administraţia Pieţelor Sectorul 6 pentru titularul de contract, prin care se atestă faptul că agentul economic nu figurează cu datorii;
 • Fotografii exterioară, după caz;
 • Acordul de funcţionare eliberat anterior, în original.

 

Acte necesare   pentru eliberarea „Acordului de funcţionare şi ocupare a domeniului public”

 

 • Cerere, formular tipizat;
 • I./C.I. a administratorului sau persoanei împuternicite, inclusiv delegaţia/împuternicirea
 • acesteia;
 • Certificatul de înregistrare la O.R.C. (C.U.I.);
 • Certificatul constatator (REV.2) eliberat de către O.R.C., pentru punctul de lucru;
 • Documentul de înregistrare sanitară – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul;
 • Procesul verbal de constatare a condiţiilor igienico – sanitare/Notificarea certificării conformităţii, după caz (de ex. pt.saloanele de înfrumuseţare şi coafură/manichiură);
 • Autorizaţia de Mediu, atunci când suprafaţa de vânzare este mai mare de 400 mp;
 • Autorizaţia de Securitate la incendiu, după caz;
 • Declaraţie de clasificare, dacă este cazul (cofetării, patiserii, covrigării, etc);
 • Alte avize, autorizaţii, acorduri, declaraţii şi certificate speciale, după caz;
 • Contractul încheiat cu A.D.P.D.U.Sectorul 6, pentru ocuparea domeniului public, inclusiv schiţa, anexă la contract, cu poziţionarea construcţiei provizorii – planul cadastral la scara 1:500 sau 1:2000;
 • Releveul spaţiului comercial;
 • Autorizaţia de Construire/Avizul de amplasare;
 • Chitanţa care atestă plata pentru ocuparea domeniului public;
 • Certificatul de atestare fiscală, eliberat de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sectorul 6, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local ;
 • Contractul încheiat cu o societate de salubrizare, însoţit de ultima factură şi chitanţa prin care s-a efectuat plata acesteia;
 • Fotografii ale construcţiei provizorii (faţă şi lateral);
 • Acordul de funcţionare eliberat anterior, în original;

 

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică

 • Cerere – formular tipizat;
 • Dovada achitării taxei pentru eliberarea/vizarea autorizației – copie certificată conform cu originalul;
 • Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere documentație/ridicare autorizație – în original;
 • I./C.I. persoanei care depune documentația de autorizare – copie;
 • Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registului Comerțului – copie;
 • Certificatul constatator (REV 2) eliberat de Oficiul Registului Comerțului pentru declararea punctului de lucru – copie;
 • Declarația de impunere privind ocuparea domeniului public, înregistrată la D.I.T.L. Sectorul 6, dacă este cazul – copie;
 • Actul de deținere al spațiului (proprietate/închiriere/subînchiriere /comodat/ locațiune/alt act) – copie;
 • Actul inițial care atestă forma juridică de deținere a spațiului comercial – copie;
 • Actul (autorizație de construire/alt document) prin care s-a autorizat schimbarea de destinație în unitate de alimentație publică, dacă este cazul ; – copie;
 • Autorizația sanitară de funcționare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico – sanitare/Notificare de certificarea conformității – copie;
 • Autorizație sanitară veterinară/Documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor – copie;
 • Autorizația de mediu/declarație pe proprie răspundere că sunt mai puțin de 100 de locuri pe scaun/dovada solicitării de obținere a autorizației de la autoritatea de mediu – copie;
 • Autorizația de securitate la incendiu, dacă este cazul – copie;
 • Adresă cu informaţii privind calificarea personalului care deserveşte unitatea;
 • Alte avize, autorizaţii, acorduri, declaraţii şi certificate speciale, după caz;
 • Declarație privind clasificarea unității, depusă cu număr de înregistrare – original;
 • Certificatul eliberat de I.T.M/ extras Revisal cu informații privind calificarea angajaților – copie;
 • Acordul Asociației de Proprietari care va conține data Adunării Generale în care s-a aprobat ca agentul economic să desfășoare activitate de alimentație publică într-un spațiu al condominiului precum și orarul de funcționare aprobat. La acord se va anexa tabelul nominal cu proprietarii direct afectați de activitatea desfășurată de către agentul economic, pe plan orizontal și vertical, cu B.I./C.I.- serie și număr și semnătura. Atât acordul cât și tabelul nominal vor fi semnate și ștampilate de către președintele asociației de proprietari, numele președintelui fiind scris în clar. Documentele vor fi prezentate în original.
 • Planul de situaţie privind încadrarea în zonă, la scările 1:500 şi 1:2000 / Planul complexului comercial în care se află unitatea, cu poziţionarea acesteia, prin haşurare cu pixul a zonei ocupate – unde este cazul;
 • Releveul unităţii de alimentaţie publică;
 • Autorizația de construire şi procesul verbal de recepţie a lucrării /Avizul de amplasare pentru construcțiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase) ;
 • Certificatul de atestare fiscală, eliberat de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sectorul 6, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local ;
 • Fotografii (faţă şi lateral), pentru unităţile aflate pe domeniul public;
 • Acordul de funcţionare eliberat anterior, în original.

Taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică este anuală și se achită la deschiderea punctului de lucru, integral, anticipat eliberării, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal. Termenul de valabilitate este până la data de 31 decembrie a  anului fiscal pentru care se face plata.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică se achită integral, anticipat eliberării, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal.Termenul de valabilitate este până la data de 31 decembrie a  anului fiscal pentru care se face plata.

Autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică va fi eliberată  în termen de 30 de zile de la solicitare, dacă sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus.

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației pentru desfășurarea activităților recreative și distractive

 • Cerere – formular tipizat;
 • Dovada achitării taxei pentru eliberarea/vizarea autorizației – copie;
 • Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere documentație/ridicare autorizație – original;
 • I./C.I. persoanei care depune documentația de autorizare – copie;
 • Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registului Comerțului – copie;
 • Certificatul constatator (REV 2) eliberat de Oficiul Registului Comerțului pentru declararea punctului de lucru – copie;
 • Certificatul de înregistrare fiscală, eliberat de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sectorul 6, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local – copie;
 • Declarația de impunere privind ocuparea domeniului public, înregistrată la D.I.T.L. Sectorul 6, dacă este cazul – copie;
 • Actul de deținere al spațiului (proprietate/închiriere/subînchiriere/comodat /locațiune/alt act) – copie;
 • Autorizația de construire/Avizul de amplasare pentru construcțiile provizorii amplasate pe domeniul public – copie;
 • Autorizația de securitate la incendiu, dacă este cazul – copie;
 • Contractul încheiat cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare autorizată de Primăria Municipiului București, ultima factură emisă și chitanța de plată – copii.

Autorizația pentru desfășurarea activităților recreative și distractive va fi eliberată  în termen de 30 de zile de la solicitare, dacă sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus.

Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art.30 alin.(4.1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

 

Acte necesare privind eliberarea Orarului de Functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comercializare produse si prestari servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

 

 • Copie CI/BI al administratorului / reprezentantul societatii
 • Declaratie punct de lucru (sedii secundare) inregistrata la Administratia Finantelor Publice
 • Certificat de inregistrare de la O.N.R.C.
 • Certificat ONRC Rev.2 pentru punctul de lucru
 • Contract de inchiriere/comodat/locatiune/asociere/vanzare-cumparare/concesiune
 • Actul initial care atesta forma juridica de detinere a spatiului
 • Acordul asociatiei de proprietari, acordul comitetului executiv si acordul tuturor vecinilor direct afectati
 • Plan de situatie privind incadrarea in zona: 1:2000; 1:500;
 • Releveul spatiului inchiriat;
 • Contract incheiat cu o firma de salubritate, factura si chitanta la zi
Atributii specifice

 • Primeşte documentaţia depusă de agenţii economici în vederea obţinerii acordului de funcţionare pentru activitatea desfăşurată şi eliberează acordurile de funcţionare pentru diversele activităţi desfăşurate;
 • Eliberează acordurile de funcţionare pentru diversele activităţii desfăşurate de agenţii economici;
 • Eliberează acorduri de funcţionare pentru activităţile comerciale sezoniere sau periodice (comercializare cadouri specifice sărbătorilor, terase);
 • În cazul existenţei unei necorelări între documentele depuse şi activitatea desfăşurată, se îndrumă agentul economic în vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea în legalitate;
 • Arhivează documentaţia în vederea întocmirii şi actualizării permanente a inventarului agenţilor economici;
 • Îndrumă solicitanţii în alegerea codului CAEN în concordanţă cu activităţile viitoare;
 • Sesizează organele de control abilitate asupra unor nereguli constatate sau reclamate, din domeniul de activitate al biroului;
 • Întocmeşte şi eliberează Certificate de Clasificare pentru Agenţii Economici care au ca obiect de activitate alimentaţie publică;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile departamentului.