Serviciul Administrație Publică și Activități Electorale

 • Are ca obiect de activitate verificarea legalităţii actelor administrative care urmează să fie avizate de către Secretarul Sectorului 6 şi asigură, sub coordonarea Primarului/Directorului general, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, în condiţii optime;
 • Asigură asistenţă de specialitate Secretarului Sectorului 6 în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
 • Verifică legalitatea actelor administrative care urmează să fie avizate de către Secretarul Sectorului 6 şi semnate de către Primarul Sectorului 6, respectiv proiectele de hotătâri ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului Local Sector 6, Dispoziţiile Primarului Sectorului 6;
 • Exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor prevederi din proiectele de hotărâri propuse spre adoptare Consiliului Local;
 • Înregistrează şi ţine evidenţa Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6 şi le transmite, pentru controlul legalităţii, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, în termenul legal;
 • Răspunde petiţiilor referitoare la domeniul de activitate al serviciului;
 • Ţine evidenţa reglementărilor legislative nou apărute şi informează celelalte compartimente ale primăriei cu privire la aceste modificări;
 • Asigură, sub coordonarea Primarului/Directorului general şi cu ajutorul celorlalte direcţii din cadrul Primăriei Sectorului 6, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, a referendumurilor şi recensămintelor populaţiei Sectorului 6, în condiţii optime;
 • Întocmeşte proiectul pentru desemnarea persoanelor împuternicite să efectueze operaţiuni în Registul Electoral în vederea emiterii dispoziţiei de către Primarul Sectorului 6;
 • Transmite Dispoziţia Primarului Sectorului 6 privind persoanele împuternicite să efectueze operaţiuni în Registrul Electoral către Autoritatea Electorală Permanentă în vederea autorizării acestora;
 • Asigură prin persoanele autorizate actualizarea în Registrul Electoral, a informaţiilor privind cetăţenii români cu drept de vot, precum şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare;
 • Înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau a oricăror erori din listele electorale;
 • Tipăreşte listele electorale permanente şi copiile listelor electorale pe care le înaintează birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru a fi consultate de cetăţeni;
 • Pune la dispoziţia cetăţenilor, în vederea consultării, listele electorale permanente;
 • Asigură răspunsurile la cererile alegătorilor privind informaţiile la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul Electoral;
 • Asigură evidenţa registrelor care conţin listele electorale permanente şi confidenţialitatea datelor personale ale electorilor;
 • În perioada desfăşurării alegerilor electorale asigură legătura cu Instituţia Prefectului, cu Autoritatea Electorală Permanentă şi cu celelalte autorităţi competente;
 • Colaborează cu Serviciul Cadastru Fond Funciar din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 pentru comunicare rapidă a schimbării, modificării denumirilor de străzi şi înfiinţarea de noi artere;
 • Propune numărul de secţii de votare corespunzător legii, precum şi delimentarea acestora;
 • Acordă sprijin institutelor de cercetare şi sondare a opiniei publice pentru realizarea sondajelor, oferind spre consultare listele electorale;
 • Transmite către Autoritatea Electorală Permanentă copiile de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale;
 • Transmite la A.E.P cererile cetăţenilor care doresc să se înscrie/retragă/suspende din corpul experţilor;
 • Propune locurile speciale pentru afişaj electoral;
 • Asigură şi stabileşte locaţiile secţiilor de votare de pe raza Sectorului 6 şi sediul biroului electoral de sector;
 • Urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare (urne, cabine, feţe de masă, perdele, drapele, etc);
 • Asigură distribuirea materialelor necesare votării, preşedinţilor secţiilor de votare;
 • Asigură furnizarea informaţiilor de interes public în limita competenţelor legale;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul compartimentului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • Coordonează supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.