Serviciul Autoritate Tutelară

 • Adresa: Splaiul Independentei, nr.200, Sector 6, Bucureşti
 • Telefon: 0372 463 433
 • Fax: 0372 463 350
 • Email: –

Programul cu publicul:

 • Întocmeşte dispoziţii pentru minori şi interzişi judecătoreşti la solicitarea notarilor publici;
 • Întocmeşte anchete psihosociale coform art. 229 al. 2 lit. b din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil cu privire la:
  • exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor la desfacerea căsătoriei sau în cazul anulării acesteia;
  • modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii;
  • exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor din afara căsătoriei, care au filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi;
  • stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu locuiesc împreună şi nu au ajuns la un acord;
  • stabilirea obligaţiei de întreţinere şi a contribuţiei datorate de fiecare părinte minorului, în cazul în care părinţii nu se înţeleg în aceste privinţe.
 • Efectuează raport de anchetă psihosocială la solicitarea notarilor publici conform art. 375 Cod civil cu privire la:
  • exercitarea autorităţii părinteşti de către părinţi;
  • stabilirea locuinţei copiilor după divorţ;
  • modalitatea de păstrare a legăturilor personale de către părintele separat şi fiecare dintre copii;
  • stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.
 • La cererea I.N.M.L.-ului efectuează anchete sociale în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului;
 • Îndeplineşte următoarele atribuţii conform Protocolului de colaborare dintre Tribunalul Bucureşti şi Primăria Sectorului 6 nr. 1/22.XII.2011, înregistrat la Primăria Sectorului 6 cu nr. 609/09.01.2012 şi a Legii nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil:
  • consilierea cetăţenilor, în vederea întocmirii declaraţiilor prevăzute de noul Cod civil, ca de exemplu: declaraţie persoană curator, conform dispoziţiilor art. 113 Cod civil, declaraţie minor de 14 ani asistat la încheierea actului juridic, documentaţie necesară încuviinţării cumpărării/donaţiei unui bun pe numele minorului/interzisului;
  • identificarea personelor propozabile pentru numire de către instanţa de tutelă în calitate de tutore/curator/membru în consiliul de familie, conform dispoziţiilor art. 118,170,125,180 Cod civil;
  • efectuarea verificărilor periodice în teren şi întocmirea de rapoarte pentru semnalarea cazurilor ce presupun intervenţia instanţei de tutelă, ca de exemplu: deces tutore, înlocuire tutore, însuşirea de bunuri ale minorului de către tutore/părinte, administrare necorespunzătoare a bunurilor minorului sau alte cazuri care se încadrează în „fapte păgubitoare pentru minor”, conform dispoziţiilor art. 155 noul Cod civil;
  • întocmirea inventarului bunurilor minorului/interzisului judecătoresc, conform dispoziţiilor art. 140 Cod civil, în calitate de delegat al instanţei de tutelă;
  • efectuarea anchetei privind situaţia, dacă actul corespunde nevoii minorului sau dacă prezintă un folos neîndoielnic pentru minor, conform dispoziţiilor 145 Cod civil;
  • efectuarea de verificări pe teren pentru realizarea controlului efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele şi consiliul de familie îşi îndeplinesc atribuţiile cu privire la minor şi bunurile acestuia, prevăzut de art. 151 noul Cod civil şi sesizarea instanţei de tutelă în cazurile prevăzute de art. 163 noul Cod civil pentru aplicarea amenzii civile;
  • consilierea tutorilor privind darea de seamă anuală, convocarea tutorilor în faţa instanţei de tutelă prin deplasări la domiciliu, adrese, inclusiv prin organele de poliţie;
  • consilierea tutorilor privind darea de seamă generală, convocarea tutorilor în faţa instanţelor de tutelă prin deplasări la domiciliu, adrese, inclusiv prin organele de poliţie.
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată, în vederea instituirii tutelei pentru minori atunci când ambii părinţi sunt, dupăcaz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor pãrinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penalã a interzicerii drepturilor pãrinteşti, puşi sub interdicţie judecătoreascã, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti, pentru a se stabili dacă o persoană îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi numită tutore pentru bolnavul a cărui punere sub interdicţie a fost solicitată în instanţă;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată la domiciliul condamnaţilor pentru a constata situaţia familială a acestora, întrucât au solicitat întreruperea executării pedepsei;
 • La cererea I.N.M.L.-ului efectuează anchete sociale pentru persoanele pentru care s-a cerut punerea sub interdicţie;
 • Efectuează anchete sociale la domiciliul interzişilor judecătoreşti care sunt instituţionalizaţi în vederea reintegrării acestora în familie;
 • Monitorizează şi administrează dosarele de tutelă şi curatelă constituite până la data de 01.10.2011, dată de intrare în vigoare a Noului Cod civil;
 • Efectuează anchete sociale în urma sesizărilor primite de la asociaţiile de proprietari pentru persoanele care constituie un pericol pentru locatari;
 • Îndosariază, conform normelor în vigoare documente existente în birou în vederea arhivăriii acestora;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.

Formulare