Secretar

Gabriel MUTU

Demirel SPIRIDON

      Secretar General al Sectorului 6 al Municipiul BUCUREȘTI

$

Mandat

Perioada: nedeterminat

Despre mine

„…

 • Curriculum Vitae

Responsabilitate

Secretarul General al Sectorului 6 este funcţionar public de conducere care îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile prevăzute la art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuții

Secretarul General al Primăriei Sectorului 6 îndeplinește următoarele atribuţii principale:

 • avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului și hotărârile consiliului local;
 • participă la şedinţele consiliului local;
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 • coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor administrative;
 • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
 • asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;
 • poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
 • efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali; 
 • numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 
 • informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 • asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 • urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 • certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 • alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau de primar, după caz.
 • Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.

 

Secretarul General conduce, coordonează şi controlează potrivit art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu însărcinările date de către Consiliul Local şi de către Primar, următoarea structură:

 • Serviciul Autoritate Tutelară
 • Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local

Conform prevederilor legale, Secretarul General conduce, coordonează şi controlează Comisia Pentru Protecţia Copilului Aflat in Dificultate Sector 6, a cărui preşedinte este.