Ajutoare de încălzire

ANUNȚ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6 că, în data de 11.10.2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulerabil, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021.

Totuși, ținând cont de contexul pandemic și pentru a preveni aglomerația care se formează la ghișee, vă anunțăm că începând cu 20.10.2021, se vor putea depune cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței – sezonul rece 2021-2022.

Pentru cererile depuse în perioada 20.10.2021 – 20.11.2021, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2021, conform prevederilor art.17 alin.(7) lit.a) și b) din Legea nr. 226/2021.

Formularul de cerere, precum și informațiile referitoare la documentele necesare, limitele de venituri și condițiile de acordare, sunt disponibile mai jos, la secțiunea Ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și la avizierul instituției.

Cererea împreună cu toate documentele necesare vor putea fi transmise, prin e-mail la adresa: [email protected], prin poștă la adresa: Str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, București sau pot fi depuse personal, la sediul instituției,  în intervalul orar: Luni, Marți, Joi și Vineri: 9.00-13.00, Miercuri:14.00-18.00. pentru mai multe informații ne puteți contacta la nr. de tel.: 0376203744.

ANUNȚ

Stimați cetățeni,

În data de 16.09.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru  consumatorul vulnerabil de energie, care se aplică de la data de 1 noiembrie 2021, și care prevede modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și modul de stabilire și acordare a suplimentului pentru energie.

Citiți anunțul complet aici

În atenția beneficiarilor de ajutoare sociale din Sectorul 6

Ținînd cont de prevederile O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, DGASPC Sector 6 anunță cetațenii sectorului 6, care nu au venituri și care locuiesc efectiv pe raza sectorului 6, că începând cu data de 30.03.2020, vor putea depune prin poștă (în format letric) la adresa din str. Floare Roșie nr.7A, sector 6 sau prin poștă electronică (scanate) la adresa de e-mail: [email protected], cererea-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială însoțită de toate documentele doveditoare, pentru următoarele beneficii sociale:

  • ajutorul social acordat în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile și completările ulterioare;
  • alocația pentru susținerea familiei acordată în baza prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.

Citiți anunțul complet aici

NOTĂ DE INFORMARE

În conformitate cu prevederile Art.I, alin.3 din Legea nr.192/19.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, „În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

Conform prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

  1. Agricultură, vânătoare și servicii anexe;
  2. Silvicultură, cu excepția exploatării forestiere;
  3. Pescuit și acvacultură.

Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute anterior.
Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari, cu excepția serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a gradinilor botanice din subordinea universităților.

Conform prevederilor Legii nr.192/2018 ”Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.”
Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art.6 alin.(2)-(4)” din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
”Remunerarea activității desfășurate, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
”Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.”
”Pe baza situației primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia. Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.”
”Fac excepție persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, după aprobarea listei prevăzută la art.61 alin.(2).”

Astfel, este important ca persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, a căror activitate se desfășoară în domeniile menționate mai sus și care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza sectorului 6 să solicite, în scris, către Primăria Sectorului 6, respectiv către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (Serviciul Ajutor Social – [email protected]), forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere, în vederea întocmirii planurilor de activități sezoniere, respectiv a Planului de activități pentru sezonul rece noiembrie 2018 – aprilie 2019 și a Planului de activități pentru sezonul cald mai 2019 – octombrie 2019, prin emiterea unei dispoziții a Primarului Sectorului 6 de aprobare a acestora.

Menționăm faptul că, în prezent sunt 10 persoane apte de muncă (3 bărbați și 7 femei), beneficiare de ajutor social, în baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Ajutor Social, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, sprijină categoriile de persoane aflate în dificultate prin consiliere şi asigurarea de servicii, în vederea depăşirii situaţiilor în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel:

  • acordă venitul minim garantat, sub forma ajutorului social;
  • acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
  • acordă ajutor de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi alte situaţii deosebite stabilite prin lege), precum şi ajutor de înmormântare;
  • acordă alocaţia pentru susţinerea familiei ;

I. Ajutor Social vezi detalii 

II. Ajutor de urgenţă vezi detalii 

III. Ajutor de înmormântare vezi detalii 

IV. Alocaţie pentru susţinerea familiei vezi detalii 

V. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri vezi detalii 

Formulare

Tutoriale pentru completarea cererii-declarație pentru acordarea ajutorului de căldură

În nume propriu

Reprezentantul unei familii

În numele persoanei îndreptățite

 

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului);
Telefon: 0376203744;
Adresa email: [email protected].