Primăria Sectorului 6 a demarat procedura de achiziție pentru “Servicii de consultanță pentru întocmire cereri de finanțare în vederea obţinerii de finanţări din surse atrase (fonduri europene, fonduri guvernamentale, parteneriate publice-private, alte finanţări interne sau externe) și consultanță în management după obținerea finanțării”, cod CPV 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management

Având în vedere următoarele oportunităţi: fonduri nerambursabile oferite de Uniunea Europeană, fonduri nerambursabile oferite de Guvernul României, alte fonduri nerambursabile, disponibilitatea de capitaluri private, Sectorul 6 al Municipiului București intenţionează să atribuie un acord cadru de consultanță pentru obţinerea de finanţare prin fonduri nerambursabile şi asigurarea cofinanţării din surse proprii sau atrase în vederea implementării proiectelor de investiţii.

Serviciile de consultanță sunt necesare pentru realizarea proiectelor, inlusiv întocmire cereri de finanțare în vederea obţinerii de finanţări din surse atrase (fonduri europene, fonduri guvernamentale, parteneriate publice-private, alte finanţări interne sau externe), iar după obținerea finanțării sunt necesare servicii de consultanță în management.

  • Valoarea totală estimată fără TVA: 19 000 000 lei
  • Durata contractului: 24 de luni
  • Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare – 19.04.2021

Criterii de atribuire

  • Cel mai bun raport calitate – pret

Conditii de participare

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale

  • Cerinţa nr. 1 – Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  • Cerinţa nr. 2 – Ofertanții, asociații, terții sustinatori și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Situatia economica si financiara

  • Ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri globale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv respectiv 2018,2019, 2020 de cel puțin 2.500.000 lei

Capacitatea tehnica si profesionala

  • Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul/ofertanții trebuie sa facă dovada ca a prestat în ultimii 3 ani*, calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire a căror valoare cumulată să fie de minimum 2.500.000 lei fără TVA
  • In situația în care oferantul a obținut calitatea de subcontractant, într-un contract atribuit de către o autoritate contractantă altui operator economic, ulterior atribuirii contractului respeciv, este imperios necesară prezentarea acordului autorității contractante pentru subcontractarea anumitor părți din contractul inițial.

Descrierea achizitiei publice

Obiectivul prezentei proceduri este de a satisface cele două domenii principale privind finanțarea și implementarea unui proiect, respectiv: a) Elaborare documentaţii necesare obţinerii fondurilor nerambursabile Identificarea programului de finanţare, elaborarea propunerii de proiect, aşa cum este acesta dorit de beneficiar, prin care se întocmeşte documentaţia tehnică, în urma unui proces de analiză a oportunităţii şi fezabilităţii investiţiei. Documentaţia elaborată în cadrul acestei etape conţine cererea de finanţare, rezumatul proiectului, analiza cost beneficiu, calculul asistenţei nerambursabile şi alte asemenea documente. b) Consultanţă în management de proiect Serviciile de consultanţă pentru proiectele cu finanţare europeană nerambursabilă sau din fonduri guvernamentale prezintă unele particularităţi notabile. Menirea consultantului în acest caz este de a identifica cele mai bune modalităţi de atingere a obiectivelor proiectului, în condiţiile respectării restricţiilor impuse de utilizarea unei finanţări nerambursabile. Consultanţa în domeniul fondurilor europene poate fi privită ca având un caracter relativ strict, în sensul că rolul consultantului este de a cunoaşte multitudinea de norme care se aplică acestor finanţări şi de a le aplica în cazul proiectului în lucru. În alte tipuri de misiuni de consultanţă se permite – şi uneori chiar se impune – o doză mult mai mare de creativitate din partea consultantului. Prin consultanţă în management în cadrul proiectelor cu finanţare europeană înţelegem acel tip de consultanţă menit să sprijine organizaţia care a iniţiat proiectul (solicitantul de finanţare) în procesul de conturare şi implementare a proiectului ce se doreşte a fi finanţat. Procesul de consultanţă se materializează prin identificarea şi selectarea surselor de finanţare potrivite, accesarea finanţărilor selectate şi implementarea propriu-zisă a proiectului. Inițiatorul poate opta pentru realizara unor activități specifice în cadrul proiectelor fără a apela la servicii de consultanță. În general aceste servicii constituie un domeniu distinct, cu delimitări clare, în cadrul serviciilor de consultanţă în management.

Pentru mai multe detalii privind procedura de achiziție accesați următorul link: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115839