Documentele privind anuntul pentru achizitia de Servicii de dezvoltare si implementare la cheie a Sistemului Integrat – Platforma Integrata, in cadrul Proiectului “Primarie Fara Hartie si Implicarea Cetatenilor in Planificarea Strategica a Sectorului 6” se pot accesa la:

 

Servicii de dezvoltare și implementare “la cheie” a Sistemului Informatic Integrat – Platformă Integrată, în cadrul proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6

 

             Secțiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) Denumire si adrese

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Cod de identificare fiscala: 4340730; Adresa: Strada: Splaiul Independentei, nr. 200; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;

Cod postal: 060021; Tara: Romania; Persoana de contact: Iulian Gheorghe; Telefon: +40 0372463382; Fax: +40 037246338; E-mail:

[email protected]; Adresa internet: (URL) www.primarie6.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet și gratuit la: (URL) https://elicitatie.

ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110485

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:

adresa mentionata mai sus

I.3) Activitate principală

Servicii generale ale administratiilor publice

Secțiunea II: OBIECT

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu

Servicii de dezvoltare si implementare „la cheie” a Sistemului Informatic Integrat – Platformă Integrată, in cadrul proiectului „Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6″

Numar referinta: 4340730_2020-PAAPD1131191

II.1.2) Cod CPV principal

72212600-5 Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date si operare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descrierea succinta

Obiectul achiziţiei este reprezentat de prestare Sevicii de dezvoltare si implementare „la cheie” a Sistemului Informatic Integrat – Platformă Integrată, compuse din:

– Servicii dezvoltare platformă digitală interoperabilă

– Furnizare echipamente (Complete integrate)

– Furnizare pachete software

-Servicii dezvoltare aplicație mobil si computer pentru Centrul de Inovare si Intiativa Cetateneasca

II.1.3) Valoarea totala estimată

Valoarea fara TVA: 2375733,40; Moneda: RON

(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 72212600-5 Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date si operare (Rev.2)

Cod CPV suplimentar:

30190000-7 Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)

48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

72000000-5 Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Locul principal de executare:

Romania, București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6Romania, București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Obiectul achiziţiei este reprezentat de prestare Sevicii de dezvoltare si implementare „la cheie” a Sistemului Informatic Integrat – Platformă Integrată, respectiv:

 1. Servicii dezvoltare platformă digitală interoperabilă

(Servicii de analiză și diagnoză a fluxurilor operaționale; Servicii de analiză și proiectare aplicație; Servicii dezvoltare platformă

digitală interoperabilă; Integrare și interoperabilitate cu celelate softuri din instituție, Implementare)

 1. Furnizare echipamente (Complete integrate) respectiv:
 • Laptop-4 buc;
 • Server procesare-2 buc;
 • Server stocare-1 buc;
 • Rack si consola KVM -1 buc;
 • Switch -1 buc;
 • UPS-1 buc;
 • Imprimanta Multifunctionala – 1 buc
 1. Furnizare Pachete software respectiv:
 • Licenta sistem baze de date pentru 4 core-uri – 1 buc;
 • Licenta Sistem operare server – 2 buc
 • Licenta antivirus server – 1 buc;
 • Licenta sistem de operare – 4 buc
 • Licenta software pentru creare de documente / Office – 4 buc
 • Licenta antivirus laptop – 4 buc
 1. Servicii dezvoltare Aplicație mobil si computer pentru Centrul de Inovare si Intiativa Cetateneasca

(Servicii dezvoltare aplicatie; Integrare cu platforma digitala interoperabilă)

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Descriere: Componenta financiara

Pondere: 40%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru

celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Denumire factor evaluare: P 2.2 Propunerea tehnica – Experiența profesionala a experților cheie

Descriere: Componenta tehnica / Descriere: Subfactorul de evaluare reprezintă experienta profesionala a personalului ofertantului

concretizata in numarul de proiecte/ contracte similare în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care

urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Prin proiect/contract similar se înțelege proiect/contract de implementare a unui

sistem informatic integrat. Punctaj maxim alocat : 20 puncte

Denumire factor evaluare: P2.3 Propunerea tehnica -Gradul de digitalizare al serviciilor institutiei prin platforma digitala

interoperabila integrata

Descriere: Componenta tehnica/ Descriere subfactor: Gradul de digitalizare al serviciilor institutiei prin platforma digitala

interoperabila integrata este reprezentat de numărul de fluxuri de lucru aferente activitatii interne ce vor fi digitalizate suplimentar

fata de cele obligatorii, in cadrul contractului.Punctaj maxim alocat : 20 puncte

Pondere: 20%

II.2.6) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii

Durata in luni: 8; Durata in zile: –

Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.7) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise)

Numarul de candidati preconizat: –

sau Numar minim preconizat: – /Numarul maxim: –

Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:

II.2.8)Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.9) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da

Identificarea proiectului: –

Tip finantare: Program / Proiect

II.2.10) Informatii suplimentare

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări in a-11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

AC va răspunde la solicitările de clarificări, adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Orice solicitare de

clarificări transmisă după data menționată la sectiunea1.3, va pune AC în imposibilitatea de a oferi un răspuns în termenul menționat, astfel orice solicitare de clarificări transmisă în afara termenelor menționate se va considera tardivă.

Secțiunea III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE FINANCIARE ȘI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale

Lista si descriere succinta a conditiilor:

Cerinta nr. 1 – Ofertanţii, asociaţii, terții susținători si subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.

164,165,167 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii: completare DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/candidat/asociat, terț susținător și subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificărilor ANAP din 08.04.2019 și 02.07.2019.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

1) Persoanele juridice romane

– Cazierul judiciar al operatorului economic

– Cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator

emis de ONRC/actul constitutiv;

– Certificatul de atestare fiscală privind achitarea obligațiilor exigibile către bugetul de stat și către bugetele asigurarilor sociale de stat (sănătate, pensii, șomaj), eliberat de ANAF, în original, copie legalizată sau copii certificate conform cu originalul, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la data prezentării;

– Certificatul privind plata taxelor și impozitelor locale, eliberat de autoritățile locale, în original, copie legalizată sau copii certificate conform cu originalul, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la data prezentării.

– Cazier judicar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

– După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

– Alte documente edificatoare, după caz.

2) Persoanele juridice straine

În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Cerinta nr.2 – Ofertanții (asociatii), terții susținători si subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.58-63 din Legea nr.98/2016

Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta declarația de neîncadrare în prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016. Aceasta se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător).

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt: Ciucu Ciprian – Primar, Gadiuta Alexandru Valeriu – Viceprimar, Stefan Mihaela Ana Maria – Viceprimar, Spiridon Demirel – Secretar, Manolache Doru – Director General Direcția Generală Economică, Gheorghe Iulian – Director General Directia Generală Investitii, Cozma Liliana – Sef Serviciu Juridic si Contencios Administrativ, Moldovan Paul Cristian – Administrator Public, Bejinariu Constantin – Director Adjunct Direcția Generală Investiții, Solomon Violeta Viorica – Șef Serviciu Managementul Proiectelor, Iscoviciu Lucian – Șef Serviciu Derulare Contracte, Bălan Florica – Șef Serviciu Achizitii Publice.

Autoritatea Contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art.58-63 din Legea nr.98/2016.

III.1.2) Situatia economica si financiara

Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala

Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari încheiați, respectiv 2017, 2018 și 2019 de minimum 2.375.733 Lei – Se va completa DUAE, de către ofertanţi, asociaţi si terți susținători urmând ca entitatea

contractantă să solicite, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezentarea situațiilor financiare anuale pentru anii 2017, 2018, 2019 întocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile în baza legii contabilității nr. 82/1991 sau alte documente. În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți, se vor prezenta situațiile financiare anuale (pentru anii, 2017, 2018, 2019) intocmite potrivit reglemantarilor contabile

din țara de rezidență, însoțite de raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte.

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da

Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Experienta similara de minim 2.375.733 lei fara TVA.

Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani au prestat servicii similare in valoare cumulata de minim 2.375.733 lei la nivelul a maxim 3 contracte. Prin servicii similare se intelege –

servicii de dezvoltare software si/sau implementare a unei solutii si/sau sistem informatic integrat, care sa fi inclus si furnizarea de echipamente hardware si produse software. Ofertantul trebuie să facă dovada experienţei similare în fiecare dintre activităţile care

fac obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cumulat, in cadrul a unuia sau maxim 3 contracte.

Documentele prin care operatorii economici pot face dovada îndeplinirii capacității tehnice și profesionale sunt: copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire, recomandări, procese verbale, certificate constatatoare, fără a se limita la acestea. Numărul de ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se va raporta la data limită de depunere a ofertelor. – Completare DUAE în SEAP (în baza Notificărilor ANAP din 08.04.2019 și 02.07.2019), în conformitate cu prevederile art.193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, ca dovada preliminara de catre ofertant/candidat/asociat, tert sustinator si subcontractant, dupa caz, cu informații relevante care să demonstreze îndeplinirea cerinței.

La nivelul DUAE candidații/ofertanții vor prezenta informații din care să reiasă: numărul și data contractelor invocate drept experiență similară, beneficiarul acesteia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără T.V.A.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similară, prin:

 1. Documente emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate publică sau client privat) și/sau de terți (instituții bancare/trezorerie, spre exemplu, în cazul în care este necesară prezentarea unor extrase de cont) din care să rezulte valoarea livrărilor similare, natura acestora și perioada în care au fost executate.
 2. Pentru contractele care fac dovada experienței similare se vor prezenta, în scopul dovedirii conformității acestora cu normele profesionale în domeniu, certificări de bună execuție/procese-verbale de recepție sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv.
 3. Din documentele menționate trebuie să reiasă:
 4. a) beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați;
 5. b) data incheierii contractului;
 6. c) obiectul contractului, astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară;
 7. d) valoarea contractului, în lei fără TVA, valoarea serviciilor prestate de către ofertant;
 8. e) perioada de prestare a contractului, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-au prestart serviciile;
 9. f) locul prestarii serviciilor;
 10. g) să precizeze dacă au fost prestate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit.

Dovada îndeplinirii cerințelor solicitate se poate realiza prin prezentarea unuia sau mai multor documente din care să rezulte toate informațiile solicitate.

În cazul în care un contract de achiziție publică/sectorială încheiat de o autoritate/entitate contractantă a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea/entitatea contractantă și nu operatorul economic care având calitatea de prestator în contractul de achiziție publică a subcontractat prestarea unei părți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificări de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea/entitatea contractantă, aceasta fiind beneficiarul lucrărilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de prestatorul inițial. Rațiunea acestei mențiuni are

la bază prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016.

Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” însoțite de traducere autorizată în limba română.

2.) Proportia de subcontractare

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul). – Ofertanții vor completa DUAE în SEAP (conform Notificăriilor ANAP din 08.04.2019 și

02.07.2019) și vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, fiecare dintre respectivii subcontractanți va complete câte un formular DUAE în SEAP separat, conform Notificăriilor ANAP din 08.04.2019 și 02.07.2019. Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul şi data contractului pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractare nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci aceasta va completa DUAE în SEAP, doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167. Acordul de

subcontractare se va depune în SEAP, până la data și ora limită de depunere a ofertelor, iar documentele justificative vor fi prezentate de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea

autorității contractante. Având în vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractanții își vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, opțiunea de a fi sau nu plătiți direct de către autoritatea contractantă. În acest sens vor cuprinde în oferta depuă denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte (art. 150 alin. 1 și 2 din HG nr. 395/2016). Contractantul are obligația la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduce noi subcontractanți, de a prezenta contractele încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică. Contractele trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică. Contractantul are obligația de a notifica autorității contractante orice modificări ale subcontractanților pe durata contractului de achiziție publică. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea 98/2016. În situația modificării subcontractanților, contractantul va transmite autorității contractante informațiile referitoare la numele, datele de contact și reprezentanții legali ai noilor subcontractanți și va obține acordul autorității contractante privind noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc dupa atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părtii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Noii subcontractanți sunt obligați să prezinte o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini (dacă este cazul) și a propunerii tehnice depusă de ofertant la oferta aferentă activității supuse

subcontractării.

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu

Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: –

Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: –

III.2.2) Conditii de executare a contractului

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Secțiunea IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.2) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.3) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.4) Informatii privind negocierea

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.5) Informatii despre licitatia electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.6) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura

Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data si ora locala: 08.02.2021 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.5) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta

Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 08.08.2021

Durata in luni: 6

IV.2.6) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 08.02.2021; Ora locala: 15:00

Locul:

In SEAP

Secțiunea V: INFORMAȚII COMPLEMENTARE

V.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica: Nu

Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: –

V.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Nu

Se vor utiliza platile electronice: Nu

V.3) Proceduri de contestare

V.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: [email protected]; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

V.4.2) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

29.12.2020