Primăria Sectorului 6 anunță faptul că începând de astăzi, 12 mai,  demarează procesul de recrutare a personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali. Această măsură a fost luată având în vedere contextul epidemiologic actual și adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 10468/27.04.2021 prin care solicită organizarea centrelor de vaccinare a cetățenilor împotriva COVID-19 de către autoritățile publice locale.

Categoriile profesionale vizate sunt:

  • medici/medici dentiști/farmaciști, inclusiv specialisti și/sau primari medici rezidenti, indiferent de specialitate;
  • Asistenți medicali;
  • Registratori medicali.

Condiții de participare ale personalului medico-sanitar și al registratorilor medicali la selecție pentru toate categoriile profesionale solicitate:

• cetațenie română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene, sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

• cunoaşterea limbii române, scris și vorbit;

• capacitatea deplină de exercițiu;

• stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

• îndeplinește condițiile de studii și alte condiții specifice potrivit cerințelor;

• nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; CERINTĂ SPECIFICĂ:

  • să dețină cunoștinte de operare PC (Microsoft Office, Word, Excel).

Medicii / medicii dentiști / medicii farmaciști, precum și medicii rezidenți, vor transmite documentele in format electronic începînd cu data de 12.05.2021 prin e-mail, in format pdf pe adresa [email protected], iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar contract de prestări servicii medicale”, cu următoarele acte:

1. cerere

2. declarație privind consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

3. copia actului de identitate, în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, dupa caz;

4. fotocopie diploma medic;

 5. Certificat Liberă practică

6. Certificat membru Colegiul medicilor/farmaciștilor avizat pt autorizare exercitare profesie medic

5. curriculum vitae, format EUROPASS.

6. declarație pe proprie răspundere că este/nu este incadrat/incadrata la o alta institutie publica/privata si nu se afla in situatia de carantina, sau izolare.

Documentele vor fi semnate de catre titular pe fiecare pagina, pentru conformitate cu originalul.

Asistenții medicali cu studii medii și/sau superioare, vor transmite documentele in format electronic începînd cu data de 12.05.2021, prin e-mail, în format pdf pe adresa [email protected], iar la subiectul mesajului se va scrie ”dosar contract de prestări servicii “, cu următoarele acte:

 1. cerere

2. declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;

4. fotocopie de pe diploma de absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale, echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

5. Certificat membru OAMGMAR avizat pentru activitatea asistent medical-valabil

5. curriculum vitae, format EUROPASS.

6. declarație pe proprie raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta institutie publica/privata si nu se afla in situatia de carantina, sau izolare.

 Documentele vor fi semnate de catre titular pe fiecare pagina, pentru conformitate cu originalul.

Registratorii medicali, vor transmite dosarele electronic, începînd cu data de 12.05.2021, prin e-mail, în format pdf, pe adresa [email protected] iar la subiectul mesajului se va scrie ”dosar contract de prestări servicii registrator medical și numele persoanei”, cu următoarele acte:

 1. cerere

 2. declaratie privind consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

3. copia actului de identitate, în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz.

4.copii ale documentelor care atestă competența digitală;

            5. declarație pe proprie răspundere că este/nu este incadrat/incadrata la o alta institutie publica/privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare.

Documentele vor fi semnate de către titular pe fiecare pagină, pentru conformitate cu originalul.

 Persoanele admise se vor prezenta la Primăria Sectorului 6, din Calea Plevnei, 147-149, S6, București la o dată ce va fi comunicată ulterior, în vederea semnării contractului de prestări servicii.

 Menționăm că activitatea desfășurată în centrele de vaccinare amenajate de Primăria Sectorului 6, conform prevederilor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 3 /2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva Covid-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare în condițiile legii.

Desfășurarea activității se va face în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 amenajate de către Primăria Sectorului 6 iar programul de lucru va fi stabilit conform legislației muncii incidente.