Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 • 1 post de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Activităţi Speciale, Direcţia Generală Corp Control Primar şi Administraţie Publică;
 • 1 post de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice, Direcţia Generală Arhitect Şef;
 • 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice, Direcţia Generală Arhitect Şef.

 Desfăşurarea concursului:

 • Proba scrisă – 04.06.2018, ora 10:00;
 • Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior.

 

Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în intervalul 04.05.2018 – 23.05.2018.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 24.05.2018 – 31.05.2018 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.primarie6.ro .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric, la Registratura Generală – Serviciul Biroul Unic);
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; Adeverinţele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 • Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional debutant din Compartimentului Activităţi Speciale, Direcţia Generală Corp Control Primar şi Administraţie Publică:

1) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă   durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: –

                                                        

Bibliografie concurs:

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului:

 1. Aplică normele interne privind protecţia informaţiei clasificate, potrivit legii;
 2. Informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 3. Asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate şi distrugerea acestora, după caz;
 4. Întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
 5. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul compartimentului;
 6. Participă la elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului, conform cadrului procedural;
 7. Asigură primirea şi distribuirea corespondenţei provenite prin sistemul de poştă specială;
 8. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului.

 

 • Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional debutant Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice, Direcţia Generală Arhitect Şef:

1) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă   durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: –

 

Bibliografie concurs:

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului:

 1. Verificarea şi analizarea documentaţiilor în vederea elaborării certificatelor de urbanism, a avizelor de amplasare şi a avizelor primarului;
 2. Verificarea şi analizarea documentaţiilor de urbanism;
 3. Deplasarea pe teren pentru verificare;
 4. Întocmirea corespondenţei în cazul documentaţiilor incomplete;
 5. Întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 şi înaintarea acestora către secretariatul tehnic al Consiliului Local;
 6. Întocmirea planificării şi a raportului de informare şi consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism;
 7. Elaborarea certificatelor de urbanism, a avizelor de amplasare, a avizelor primarului şi avizelor arhitectului şef;
 8. Eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primarului, avizelor şi planurilor anexă;
 9. Rezolvarea corespondenţei cu cetăţenii referitor la cererile, sesizărilor şi reclamaţiile depuse;
 10. Rezolvarea cererilor de prelungire a valabilităţii certificatelor de urbanism şi a avizelor de amplasare;
 11. Întocmirea unor baze de date centralizatoare;
 12. Arhivarea documentelor eliberate, clasarea corespondenţei şi eliberarea duplicatelor din arhiva serviciului;
 13. Întocmirea de note şi rapoarte ce vor fi înaintate către alte instituţii;
 14. Întocmirea de baze de date statistice;
 15. Aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 16. Realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 17. Identificarea şi evaluarea factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 18. Completarea şi actualizarea registrului riscurilor la nivelul serviciului;
 19. Îndeplinirea altor dispoziţii ale şefilor ierarhici.

 

 • Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional asistent Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice, Direcţia Generală Arhitect Şef:

1) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă   durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

 

Bibliografie concurs:

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului:

 1. Verificarea şi analizarea documentaţiilor în vederea elaborării certificatelor de urbanism, a avizelor de amplasare şi a avizelor primarului;
 2. Verificarea şi analizarea documentaţiilor de urbanism;
 3. Deplasarea pe teren pentru verificare;
 4. Întocmirea corespondenţei în cazul documentaţiilor incomplete;
 5. Întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 şi înaintarea acestora către secretariatul tehnic al Consiliului Local;
 6. Întocmirea planificării şi a raportului de informare şi consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism;
 7. Elaborarea certificatelor de urbanism, a avizelor de amplasare, a avizelor primarului şi avizelor arhitectului şef;
 8. Eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primarului, avizelor şi planurilor anexă;
 9. Rezolvarea corespondenţei cu cetăţenii referitor la cererile, sesizărilor şi reclamaţiile depuse;
 10. Rezolvarea cererilor de prelungire a valabilităţii certificatelor de urbanism şi a avizelor de amplasare;
 11. Întocmirea unor baze de date centralizatoare;
 12. Arhivarea documentelor eliberate, clasarea corespondenţei şi eliberarea duplicatelor din arhiva serviciului;
 13. Întocmirea de note şi rapoarte ce vor fi înaintate către alte instituţii;
 14. Întocmirea de baze de date statistice;
 15. Aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 16. Realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 17. Identificarea şi evaluarea factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 18. Completarea şi actualizarea registrului riscurilor la nivelul serviciului;
 19. Îndeplinirea altor dispoziţii ale şefilor ierarhici.

 

Coordonate de contact:

Adresa de corespondenţă: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Telefon/Fax: 0376.204.439 , Email: prim6@primarie6.ro

Persoana de contact: Iacob Mădălina Floriana – Consilier, Seviciul Managmentul Resurselor Umane.