Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Ajutoare de încălzire

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6 că începănd cu 19.10.2015, se vor putea depune cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței – sezonul rece 2015-2016.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 informează cetăţenii care solicită acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016, că este necesar să depună pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere acte doveditoare:

1.Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:
-actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
-certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
-certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora şi codul client.
-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
-alte documente solicitate, după caz:

2.Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
-adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
-talon de şomaj;
-talon de alocaţie de stat;
-talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
-talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
-adeverinţă eliberată de Casa de Pensii sector 6 din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
-certificat de încadrare în grad de handicap;
-adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2014-2015 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).
alte documente doveditoare, după caz.

3.Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:
-contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
-contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
-actul de succesiune deţinut de titular;
-contractul de închiriere deţinut de titular;
-contractul de comodat deţinut de titular;
-împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
– alte documente solicitate, după caz.

4.Furnizorul de gaze sau se energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de GDF SUEZ ENERGY ROMANIA, respectiv de ENEL.
Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor şi  certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar însituaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la sediul din Str. Floare Roşie nr.7A.

Serviciul Ajutor Social, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, sprijină categoriile de persoane aflate în dificultate prin consiliere şi asigurarea de servicii, în vederea depăşirii situaţiilor în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel :

 • acordă venitul minim garantat, sub forma ajutorului social;
 • acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
 • acordă ajutor de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi alte situaţii deosebite stabilite prin lege), precum şi ajutor de înmormântare;
 • acordă alocaţia pentru susţinerea familiei ;
 • primeşte şi înregistrează declaraţia pe propria răspundere a consumatorilor casnici care au solicitat tariful social la energie electrică.

A. Ajutor Social

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul sectorului 6, precum şi celor fără locuinţă aflate în situaţie de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Baza legislativă

 • INSTRUCȚIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • H.G.R. nr.1193/24.11.2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social
 • Legea nr.166/09.10.2012 privind apobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .
Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele: 
Persoana singura = 142 lei
Familia formata din 2 persoane = 255 lei  
Familia formata din 3 persoane = 357 lei 
Familia formata din 4 persoane = 442 lei 
Familia formata din 5 persoane = 527 lei 
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 
0.073 x ISR = 37 lei. 

Acte necesare

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei:

Pentru cetăţenii români

 • B.I. – buletin identitate
 • C.I. – carte de identitate
 • C.I.P – carte de identitate provizorie

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi

 • C.I. –  carnet de identitate
 • L.S.T. – legitimaţie de şedere temporară
 • D.I. – document de identitate
 • Certificate de naştere ale copiilor;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat deces;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
 • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească  privind pensia de întreţinere;
 • Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie să prezinte declaraţie notarială din care să rezulte acest lucru;
 • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională ( Bd. Timişoara nr. 59);
 • Certificat de rol fiscal eliberat de Serviciul Public Finanţe Publice Locale Sector 6;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6  (str. Popa Tatu nr. 7) din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe cont propriu;
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sector 6;
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • În cazul copiilor de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învaţământ organizată, potrivit legii, se va prezenta declaraţie notarială;
 • Talon şomaj;
 • Talon alocaţie de stat pentru copil;
 • Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat şi bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 • În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
 • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Condiţii de acordare:

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:

 • să dovedească din 3 in 3 luni, cu adeverinţă eliberată de Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă că: sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, nu au refuzat un loc de munca, nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea forţei de muncă, la servicii de formare profesioanală sau participarea la un program de pregătire profesională.
 • să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.
 • să aibă achitate obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, aferente anului anterior.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social:

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunurii mobile

1

Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozitebancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animaleşi/saupăsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentrufamilie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

B. Ajutor de urgenţă

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Baza legislativă

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
 • HCL nr.9/30.01.2014  privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Beneficiari

Familiile sau persoanele singure, care au domiciliul pe teritoriul sectorului 6, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local. (decesul unei persoane care nu a avut calitatea de asigurat, salariat, pensionar sau beneficiar de ajutor social)

Acte necesare:

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;
 • Actul doveditor privind locuinţa;
 • Proces-verbal de constatare a incediului de la Brigada de pompieri a Capitalei;
 • Acte doveditoare privind accidentul;
 • Certificat de deces şi chitanţă privind cheltuielile cu înmormântarea;
 • După caz, alte acte pentru dovedirea situaţiilor deosebite.

Condiţii de acordare:

Familiile sau persoanele singure care se află în situaţii de necesitate, datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite.
Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.
În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă, se va efectua ancheta socială la domiciliul solicitantului, pentru a constata dacă situaţiile de necesitate sau, dupa caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, se certifică.

Dreptul la ajutorul de urgenţă, se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

C. Ajutor de înmormântare

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiară de ajutor social.

Baza legislativă

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Beneficiari

Ajutorul de deces se acordă pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu înmormântarea, în cazul decesului unui membru din familia beneficiară de ajutor social, sau în cazul persoanei singure, beneficiară de ajutor social.

Acte necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Condiţii de acordare:

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.

După analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces,  dreptul se stabileşte prin dispoziţia  scrisă a primarului.

D. Acordarea tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică

Primirea şi înregistrarea declaraţiilor pe propria răspundere pentru consumatorii casnici de energie electrică care au solicitat tariful social.

Baza legislativă

 • Ordinul nr.38/2005 pentru aprobarea Procedurii privind condiţiile şi modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică;
 • Ordinul nr.26/2006 privind durata de valabilitate a declaraţiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social;
 • H.G.R. nr.1225/14.12.2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie, care începând cu data de 01.01.2014 a fost stabilit la 850 lei lunar.

Acte necesare:

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;
 • Adeverinţa eliberată de către Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc la adresa solicitantului de tarif social, înscrise în cartea de imobil şi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere;
 • Factura de energie electrică eliberată de S.C. Electrica – Muntenia SUD.

Condiţii de acordare:

Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorul casnic la locul de consum, care este domiciliul stabil al acestuia.

Solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere, la care anexează actele doveditoare, pe care apoi o înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.

După verificarea declaraţiei şi a actelor prezentate, aceasta se validează sau, după caz, se invalidează în situaţia în care solicitanţii nu îndeplinesc sau nu fac dovada că îndeplinesc condiţiile de venit ori de domiciliu.

E. Alocaţie pentru susţinerea familiei

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cetăţenilor români, străini sau apatrizi, care au domiciliul, reşedinţa sau trăiesc pe raza sectorului 6.

Baza legislativă

 • Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • H.G.R nr.38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social
 • Legea nr.166/09.10.2012 privind apobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.

Acte necesare:

 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;
 • În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
 • Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopţie;
 • Pentru copilul dat în plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului;
 • În cazul în care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberată de serviciul autoritate tutelară;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Adeverinţa de elev;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6  (str. Popa Tatu nr. 7) din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere- în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;
 • Certificat de rol fiscal eliberat de Serviciul Public Finanţe Publice Locale Sector 6;
 • Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
 • Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
 • Ultimul talon alocaţie de stat
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza sectorului 6, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Orice alte acte pentru dovedirea componenţei familiei şi veniturile realizate de membrii familiei;
 • Dosar cu şină.

Condiţii de acordare:

Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, la sediul din  Str. Floare Roşie nr.7A.

Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se va efectua ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, se face prin dispoziţia scrisă a primarului, începând cu luna depunerii cererii.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei:

Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă –ISR, după cum urmează:

Pentru familia formată din soţ, soţie si copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună:
– în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

* 0, 06  x  ISR =40 lei pentru familia cu un copil;
* 0, 12  x  ISR =80  lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 18  x  ISR = 120  lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 24  x  ISR =160  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

– în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

* 0, 05  x  ISR =33  lei pentru familia cu un copil;
* 0, 1  x  ISR =  66  lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 15  x  ISR =99  lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 2  x  ISR =132  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta,

– în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

* 0, 1  x  ISR =65  lei pentru familia cu un copil;
* 0, 2  x  ISR =130  lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 3  x  ISR =195  lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 4  x  ISR =260  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

– în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocaţiei este:

* 0, 09 x  ISR = 60  lei pentru familia cu un copil;
* 0, 18  x  ISR = 120  lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 27  x  ISR =180  lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 36  x  ISR =240  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Familiile care au în întretinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învatământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învatamant, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

G I. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri

Aspecte generale:

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsat de 16 ani.
Beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinţei: familia sau persoana singură.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membri acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 • ajutorului social prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;
 • burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Bunuri mobile*

1

Motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri/crecătorii animale sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului sectorului 6 după cum urmează:
-începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
-începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
-începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se emit o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.

Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

În cazul în care, după verificare cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi a documentelor prezentate se constată faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile legale de acordare, se redactează dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei motivată privind respingerea cererii.
Totodată, în situaţia în care familia sau persoana singură refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

Obligaţia titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a comunica în scris, Serviciului Ajutor Social, în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.

Modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței:
Comunicarea modificării intervenite se va face prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere, însoţită de documentele care atestă modificarea semnalată.
După verificarea cererii şi a documentelor prezentate se emite o nouă dispoziţie cu privire la modificarea ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, care va fi transmisă titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.
Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face înepând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Verificarea veridicităţii datelor cuprinse în cerere:

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea Agenţiei pentru Plăţi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, Serviciul Ajutor Social efectuează anchete sociale pentru verificare situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei încetează cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, în termen de maximum 3 luni, prin dispoziţie a primarului sectorului 6.

Aspecte specifice:

I. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere vor fi transmise de către Serviciul Ajutor Social către RADET S.A. până la data de 15 septembrie* a fiecărui an.
RADET SA transmite formularele titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, unde sunt înregistrate într-un registru special.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii, prin intermediul RADET SA.

II. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social.
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, unde sunt înregistrate într-un registru special.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

III. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social.
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, unde sunt înregistrate într-un registru special.
După înregistrarea cererii, în termen de 15 zile lucrătoare, Serviciul Ajutor Social va efectua obligatoriu ancheta socială la domiciliul titularului în vederea verificării veridicităţii datelor înscrise în cererea şi decalaraţia pe propria răspundere, precum şi în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac exepţie beneficiarii de ajutor social şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei pentru care au fost fectuate deja anchetele sociale.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

IV. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi petrolieri:

 • Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social:

Până la data de 15 septembrie* a fiecărui an, Serviciul Ajutor Social are obligaţia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social.
Pe baza listei, se redactează dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri pe care le transmit titularilor de autor social până la data de 30 septembrie* a fiecărui an .
După emiterea dispoziţiei se întocmeşte situaţia centralizatoare privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, care va fi transmisă Serviciului Financiar Buget, în vederea efectuării plăţii.
Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri se efectuează o singură dată până la data de 31 octombrie* a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.
Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urmă încetează în luna următoare iar sumele plătite necuvenit se recuperează în condiţiile legii. Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data de 31 octombrie a fiecărui an, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă începând cu luna în care  s-a stabilit dreptul la ajutor social, urmând ca plata să se efectueze în cursul respectivei luni.

 • Pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social.

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social.
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, unde sunt înregistrate într-un registru special.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi data efectuării plăţii acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Pana la 0.310 x ISR =155 lei 

0.108 x ISR = 54 lei

Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei

0.088 x ISR = 44 lei

Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei

0.078 x ISR = 39 lei

Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei

0.068 x ISR = 34 lei

Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei

0.060 x ISR = 30 lei

Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei

0.052 x ISR = 26 lei

Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei

0.032 x ISR = 16 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Pana la 0.310 x ISR =155 lei 

0.524 x ISR = 262 lei

Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei

0.380 x ISR = 190 lei

Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei

0.300 x ISR = 150 lei

Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei

0.240 x ISR = 120 lei

Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei

0.180 x ISR = 90 lei

Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei

0.140 x ISR = 70 lei

Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei

0.090 x ISR = 45 lei

Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei

0.070 x ISR = 35 lei

Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica *
* se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire precum si celor care din motive tehnice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Pana la 0.310 x ISR =155 lei 

0.480 x ISR = 240 lei

Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei

0.432 x ISR = 216 lei

Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei

0.384 x ISR = 192 lei

Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei

0.336 x ISR = 168 lei

Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei

0.288 x ISR = 144 lei

Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei

0.240 x ISR = 120 lei

Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei

0.192 x ISR = 96 lei

Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei

0.144 x ISR = 72 lei

Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Ajutorul pentru incalzire acordat beneficiarilor legii 416/2001
Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar
Limitele de venituri şi cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare
procentuală

Până la 155 lei

90%

Între 155,1 lei si 210 lei

80%

Între 210,1 lei si 260 lei

70%

Între 260,1 lei si 310 lei

60%

Între 310,1 lei si 355 lei

50%

Între 355,1 lei si 425 lei

40%

Între 425,1 lei si 480 lei

30%

Între 480,1 lei si 540 lei

20%

Între 540,1 lei si 615 lei

10%

Între 615,1 lei şi 786 lei

5%

Persoanele singure beneficiază de o majorare de 10%, care se adaugă la procentul pentru familie afişat.
Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei şi 1082 lei compensarea procentuală este de 10%.

Formulare

Date de contact:

Şef serviciu – Teodora Leopea

Adresa: str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului).
Telefon : 021.410.30.20/int.319
Adresa email: [email protected]

Programul de lucru cu publicul :
Luni, Marţi, Joi: 8.00 – 16.30;
Miercuri: 08.00 – 18.30
Vineri: 8.00 -14.00.


Back to Top ↑