Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

ANUNȚ

A N U N Ţ

 

            Având în vedere art. 54, 55, 56, 58 alin.(2) lit.”b” şi alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 16, art. 22, art. 25-42 şi art. 44-49 (corespunzător concursului de recrutare) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad superior,  în data de 05.11.2012 – proba scrisă ora 10 şi în data de 07.11.2012 – interviul ora 10.

Bibliografie:

–          Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

–          Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

–          Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în  domeniul bugetar;

–          Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare;

–          Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

–          Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

–          Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

–          O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor;

–          Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

 

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarilor publici.

Condiţii Specifice:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, cursuri de perfecţionare în domeniile administraţie publică absolvite cu certificat/diplomă, abilitate în operare P.C.

– Vechime în specialitatea studiilor de  minim 9 ani.

  Candidaţii pot depune dosarul de concurs în intervalul 05.10.2012 – 24.10.2012.

Pentru înscrierea la concurs şi alte detalii vă puteţi adresa Serviciului Management Instituţional şi Activităţi Speciale , etaj 1, cam. 32.

 DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

DIRECTOR EXECUTIV

SABINA DECA


Back to Top ↑