Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Directia Gospodarie Locala

Direcţia Gospodărie Locală
• Serviciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari
• Serviciul Control Activităţi Publice Gospodăreşti şi Sanitar-Veterinar-Fitosanitar

Direcţia Gospodărie Locală  are ca obiect de activitate monitorizarea activităţii serviciilor publice gospodăreşti, îndeplinirea obligaţiilor administraţiei locale în raporturile cu asociaţiile de proprietari şi soluţionarea oportună a problemelor comunitare.

 

Serviciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari

Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 037.620.4429, 037.620.4430, 037.620.4431, 037.620.4432
Fax: 037.620.4446
E-mail: [email protected]

Informaţii utile privind asociaţiile de proprietari, click aici

Atribuţii specifice:

 • îndrumă şi sprijină proprietarii apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din cadrul blocurilor de locuinţe – condominii, în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii
 • îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu
 • verifică, la sesizarea cetăţenilor sau din oficiu, dacă preşedintele asociaţiei, comitetul executiv împreună cu membrii asociaţiei de proprietari au luat toate măsurile necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii şi a instalaţiilor comune aferente pe toată durata existenţei acestora
 • verifică, la sesizarea cetăţenilor sau din oficiu, dacă comisia de cenzori/cenzorul  asociaţiei îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin, potrivit prevederilor legislaţiei din domeniul asociaţiilor de proprietari şi ale statutului asociaţiei
 • verifică, la sesizarea cetăţenilor sau din oficiu, dacă administratorul asociaţiei de proprietari, persoană fizică sau juridică, îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin, potrivit prevederilor legislaţiei  din domeniul asociaţiilor de proprietari, şi ale statutului asociaţiei
 • verifică, la sesizarea cetăţenilor sau din oficiu, dacă schimbarea, de către proprietar, a destinaţiei locuinţei s-a realizat în baza autorizaţiilor şi aprobărilor legislaţiei specifice asociaţiilor de proprietari
 • verifică, la sesizarea cetăţenilor sau din oficiu, dacă modificarea aspectului proprietăţii comune şi a elementelor constructive ale clădirii s-au realizat în baza autorizaţiilor şi aprobărilor legislaţiei specifice asociaţiilor de proprietari
 • verifică documentele specifice asociaţiei, funcţionarul public desemnat consemnând constatările într-o “Notă de Constatare” – tip şi îndrumând preşedintele asociaţiei pentru respectarea prevederilor legale în vigoare
 • asistă în limita timpului alocat/aprobat, la şedinţele adunărilor generale sau ale comitetelor executive ale membrilor asociaţiilor de proprietari, la solicitarea acestora, prin adresă scrisă, în vederea îndrumării  pentru respectarea legislaţiei referitoare la organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • întocmeşte procesele verbale de sancţionare a persoanelor fizice responsabile pentru fapte contravenţionale, în temeiul H.C.L. Sector 6 nr. 165/2009 privind constatarea amenzilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul asociaţiilor de proprietari şi H.C.L. Sector 6 nr. 166 /2009 privind contravenţiile şi sancţiunile care pot fi aplicate pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 230/2007 şi ale H.G. nr. 1588/2007
 • organizează întâlnirile dintre cetăţenii Sectorului 6 şi factorii de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 6, invitaţi din partea regiilor furnizoare de servicii pentru rezolvarea unor probleme de interes comun
 • răspunde petenţilor în termenul stabilit de lege
 • participă la diverse dezbateri pe teme legate de domeniul asociaţiilor de proprietari/locatari
 • întocmeşte şi distribuie materiale informative, de interes pentru asociaţiile de proprietari
 • desfăşoară activităţi ce decurg din actele normative de înfiinţare a Comisiei pentru examinarea persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile, prin secretariatul tehnic al acesteia
 • actualizează baza de date a serviciului privind evidenţa asociaţiilor de locatari/proprietari şi a administratorilor de imobil atestaţi de către Comisia de Atestare pentru examinarea persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile
 • efectuează control financiar contabil la documentele asociaţiilor de proprietari respectând procedura operaţională aprobată, la propunerea motivată a titularului lucrării şi numai pentru situaţiile în care membrii Comisiei de cenzori sesizează nereguli în activitatea asociaţiei
 • urmăreşte intrarea în legalitate a celor verificaţi
 • redactează răspunsurile în baza Notelor de constatare
 • realizează activităţi tehnice specifice serviciului (arhivă, tehnoredactare computerizată, corespondenţă, evidenţă lucrări)
 • în cazuri excepţionale, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 95/2009, propune efectuarea de expertize financiar-contabile la asociaţia de proprietari în cauză.

 

Serviciul Control Activităţi Publice Gospodăreşti şi Sanitar-Veterinar-Fitosanitar

Atribuţii specifice:

 • înregistrează şi verifică corectitudinea sesizărilor (scrise sau telefonice) şi a reclamaţiilor persoanelor fizice, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţilor economici, specifice activităţii serviciului, le redirecţionează regiilor autonome sau altor unităţi implicate, urmăreşte soluţionarea lor şi comunică petenţilor modul de rezolvare
 • îndrumă şi sprijină proprietarii apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din cadrul blocurilor de locuinţe – condominii
 • îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu
 • întocmeşte procesele verbale de sanţionare a persoanelor fizice responsabile pentru fapte contravenţionale, în temeiul H.C.L. Sector 6 nr. 166/2009 privind contravenţiile şi sancţiunile care pot fi aplicate pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 230/2007 şi ale H.G. nr. 1588/2007
 • relaţionează cu furnizorii de servicii publice şi utilităţi publice (R.A.D.E.T., Electrica, Distrigaz, Urban, Luxten, Metrorex, R.A.T.B.), evidenţiind aspectele negative din activitatea acestora pentru creşterea gradului de civilizaţie şi confort urban la asociaţiile de proprietari
 • verifică realizarea calitativă a serviciilor publice gospodăreşti de către regii şi societăţi prestatoare de utilităţi
 • urmăresc asigurarea tuturor condiţiilor pentru exploatarea clădirilor în stare de siguranţă pe toată durata existenţei acestora şi pentru funcţionarea în bune condiţii a instalaţiilor aferente de către proprietari, asociaţii de propretari şi agenţi economici
 • acordă în permanenţă consultanţă în probleme de servicii publice gospodăreşti tuturor solicitanţilor şi urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate de aceştia
 • organizează întâlniri între cetăţenii Sectorului 6 şi factorii de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 6, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari/ gospodăriilor individuale şi specialiştii din cadrul regiilor furnizoare de utilităţi, pentru rezolvarea unor probleme de interes comun
 • asistă, în limita timpului alocat/aprobat, la şedinţele Adunărilor Generale sau ale Comitetelor executive ale membrilor asociaţiilor de proprietari, la solicitarea acestora, prin adresă scrisă, în vederea îndrumării pentru respectarea legislaţiei referitoare la organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • participă la diverse dezbateri pe probleme legate de energie, servicii publice de gospodărie comunitară şi asociaţii de proprietari/locatari etc., organizate de P.M.B., O.N.G.-uri, diferite publicaţii, A.N.R.S.C. şi alţii
 • ajută Asociaţiile de Proprietari din Sectorul 6 la întocmirea dosarelor de reabilitare termică aferente Programului Guvernului României, de Reabilitare Termică a unor clădiri de locuit, în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 18/2009
 • asigură consiliere în vederea completării dosarelor conform O.G. nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • răspunde sesizărilor cetăţenilor, referitoare la condiţiile de creştere, îngrijire şi circulaţie a animalelor pe raza Sectorului 6
 • declară epizootiile şi instituie măsurile de carantină ce se impun în cazul evoluţiei bolilor infecţioase pe teritoriul Sectorului 6 (reactivarea comandamentului antiepizootic local)
 • colaborează cu instituţiile specializate în vederea desfăşurării unor acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
 • colaborează cu Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti pentru combaterea dăunătorilor vegetali şi prin identificarea zonelor afectate, semnalate de cetăţeni sau din  oficiu, verificarea în teren a perimetrelor respective şi transmiterea datelor în vederea efectuării tratamentelor specifice
 • participă împreună cu Compartimentul Registru Agricol şi/sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti, la acţiunile de declarare şi evaluare a animalelor, în condiţiile apariţiei unui focar de boli transmisibile la animalele de producţie
 • sesizează societăţile abilitate pentru ecarisarea teritoriului Sectorului 6  (ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public)
 • întocmeşte şi păstrează documentele de transport, pentru neutralizarea cadavrelor, cu sau fără proprietar, provenite de pe domeniul public al Sectorului 6, conform prevederilor contractului încheiat cu S.C. Protan S.A.
 • colaborează cu Fundaţiile pentru protecţia animalelor pentru preluarea unor animale de companie sau producţie care nu mai pot fi îngrijite de către proprietari
 • sesizează instituţiile abilitate cu supravegherea animalelor fără stăpân în cazul apariţiei sau existenţei câinilor comunitari, în vederea capturării animalelor respective
 • colaborează cu instituţii abilitate (Secţiile de Poliţie din Sectorul 6, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti) pentru soluţionarea cazurilor în care nu sunt respectate prevederile legislaţiei în vigoare, privitoare la protecţia animalelor, cazul relelor tratamente aplicate animalelor, cu şi fără stăpân, şi la regimul de deţinere a câinilor din rasele agresive
 • colaborează cu Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 6 în vederea limitării accesului cu animalele de companie în zonele de agrement sau spaţii de joacă destinate copiilor, conform prevederilor legale
 • colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti, Secţiile de Poliţie din Sectorul 6, în scopul prevenirii apariţiei unor cazuri de îmbolnăvire a populaţiei, din cauza igienei deficitare a locuinţei, precum şi a deţinerii şi creşterii animalelor, cu sau fără valoare economică, în condiţii necorespunzătoare
 • informează direct (telefonic/somaţii/invitaţii) cetăţenii sub aspectul legislaţiei în vigoare în domeniul sanitar-veterinar, consultanţă sanitar-veterinară şi zootehnică
 • colaborează cu Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea desfiinţării adăposturilor pentru animalele comunitare, amplasate pe domeniul public, dar şi în vederea amenajării unor noi spaţii destinate pentru plimbarea animalelor de companie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi pentru igienizarea locaţiilor respective
 • raportează trimestrial, conform prevederilor legale, cantitatea şi tipul de deşeu de origine animală neutralizat, de pe domeniul public al Sectorului 6
 • înformează compartimentul abilitat în vederea soluţionării cazurilor sociale constatate în teren (posesori sau nu de animale)
 • transmite comunicate de presă, informări, avertizări, conform legislaţiei sanitar veterinare şi fitosanitare, către compartimentul abilitat al instituţiei.

Back to Top ↑