Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Directia Investitii

Direcţia Investiţii
• Serviciul Achiziţii Publice
• Servicul Derulări Contracte
• Serviciul Managementul Proiectelor

Direcţia Investiţii
Adresa: Strada Regiei, nr.6-8, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.318.0144
Fax: 021.318.0143
Programul cu publicul:
Luni – Joi – între orele 08.00 – 16.30
Miercuri – între orele 08.00 – 14.00

Direcţia Investiţii are ca obiect de activitate elaborarea strategiei de dezvoltare tehnico-edilitară durabilă, armonioasă şi spaţial echilibrată a Sectorului 6, achiziţionarea lucrărilor, serviciilor sau produselor cuprinse în lista obiectivelor de investiţii, derularea şi finalizarea contractelor privind obiectivele de investiţii, urmărirea tuturor lucrărilor edilitare ce se execută pe teritoriul Sectorului 6.

 

Serviciul Achiziţii Publice

Atribuţii specifice:

 • elaborează, pe baza analizelor proprii şi propunerilor celorlalte servicii specializate, programele de achiziţii, însoţite de note de fundamentare, pentru includerea în planurile de investiţii, pe priorităţi, a fondurilor necesare
 • estimează valoarea lucrărilor selectate pentru programele de investiţii şi întocmeşte listele de investiţii, pe baza datelor furnizate de celelalte servicii specializate
 • întocmeşte documentaţii în vederea obţinerii certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie şi propunerilor de cheltuieli aferente lucrărilor edilitare derulate prin Direcţia Investiţii, avizate de Arhitectul Şef şi Primarul Sectorului 6
 • organizează procedurile de achiziţii publice, colaborează cu proiectanţii la elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, dosarelor de achiziţii publice şi contractelor aferente acestora
 • propune spre aprobare ordonatorului principal de credite priorităţile în vederea realizării obiectivelor de investiţii, în limita bugetului aprobat şi asigură evidenţa documentelor justificative prezentate Direcţiei Economice, în vederea efectuării plăţilor, inclusiv pentru actele adiţionale
 • întocmeşte Caietele de Sarcini pentru achiziţii, concesionări şi contracte de comodat, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 6
 • colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cu serviciile şi instituţiile publice locale de la nivelul Sectorului 6 în vederea elaborării şi realizării planurilor de reparaţii pentru anul în curs
 • participă la întocmirea documentaţiilor necesare şi colaborează cu instituţiile guvernamentale abilitate în vederea obţinerii de credite externe (cereri, avize, acorduri, etc.)
 • asigură contactul permanent cu locuitorii privind starea lucrărilor edilitare şi a reţelelor rutiere.

 

Serviciul Derulări Contracte

Atribuţii specifice:

 • asigură derularea contractelor de investiţii, precum şi prestări de servicii conexe acestora, pâna la faza încheierii recepţiei finale
 • urmăreşte elaborarea Cărţii Tehnice a construcţiei, document ce va fi transmis beneficiarului investiţiei;
 • face propuneri, în funcţie de solicitările petenţilor, în vederea elaborării planurilor de investiţii
 • participă, împreună cu proiectanţii, la elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, studiilor geologice, geotehnice, topografice şi hidrologice în vederea fundamentării lucrărilor de investiţii
 • întocmeşte note de fundamentare pentru aprobarea modificării valorilor de investiţii contractate
 • înregistrează, controlează şi verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor şi asociaţiilor de locatari privind lucrările de reabilitări sistem rutier, reparaţii străzi, reabilitare termică a locuinţelor, reabilitare a spaţiilor verzi şi întreprinde măsurile de remediere necesare
 • verifică, în teren, respectarea documentaţiei de execuţie şi a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora, potrivit documentaţiilor elaborate şi autorizate
 • controlează derularea contractelor de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice şi asigură efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor de către comisia constituită conform legii
 • verifică concordanţa dintre proiectul tehnic şi corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări, funcţie de stadiul fizic al acestora şi propune spre plată valorile evaluate, conform legilor şi normativelor în vigoare;
 • centralizează şi redactează situaţii referitoare la starea reţelelor de utilităţi
 • participă la programul de întâlniri între reprezentanţii Primăriei Sectorului 6, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari şi cei ai regiilor furnizoare de utilităţi
 • participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepţia lucrărilor de investiţii, urmărind calitatea, funcţionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice
 • în îndeplinirea sarcinilor colaborează cu serviciile specializate de la nivelul  Sectorului 6, instituţiile şi regiile autonome de la nivelul Municipiului Bucureşti (Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti, Apa Nova, Distrigaz, Electrica, etc.

Serviciul Managementul Proiectelor

Atribuţii specifice:

 • coordonează proiectele finanţate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile
 • elaborează, pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului, consultând direcţiile de specialitate din cadrul primăriei, programul de finanţare externă a proiectelor
 • se preocupă pentru îmbunătăţirea activităţii de cunoaştere a tuturor programelor de finanţare externă şi le face cunoscute la nivelul autorităţii locale cu normele legale şi datele limită de participare
 • identifică programele de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană
 • colaborează cu autorităţile de management şi organismele intermediare ce coordonează şi asigură asistenţa financiară din fonduri nerambursabile
 • colaborează cu firme de consultanţă în vederea întocmirii documentaţiilor necesare atragerii de fonduri
 • identifică, promovează şi solicită aprobare de servicii financiare privind creditele externe (B.E.I., B.E.R.D., alte organisme financiare externe)
 • asigură relaţiile funcţionale cu instituţiile financiare internaţionale finanţatoare, cu instituţiile româneşti care participă la realizarea programului, cu băncile româneşti cu care se încheie convenţiile bancare pentru derularea operaţiunilor şi cu beneficiarii finali ai finanţării externe
 • analizează propunerile de programe şi întocmeşte proiecte de hotărâri şi rapoarte de specialitate, pe care le supune aprobării Consiliului Local, referitoare la elaborarea şi urmărirea proiectelor demarate cu fonduri externe
 • urmăreşte şi controlează derularea acordurilor de împrumut şi a acordurilor de asistenţă financiară rambursabilă, din faza de lansare şi până la finalizarea proiectelor finanţate şi rambursarea în totalitate a creditelor contractate
 • urmăreşte stadiul avizării proiectelor cu aducerea imediată la cunoştinţa conducerii Primăriei
 • propune Direcţiei Economice includerea în proiectul de buget a fondurilor pentru rambursarea creditelor externe, precum şi a plăţilor de dobânzi şi comisioane în contul acestora, cât şi a sumelor alocate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile
 • coordonează managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligenţă şi eficienţă
 • acordă asistenţă unităţilor de implementare a proiectelor constituite pentru pregătirea termenilor de referinţă corespunzători temelor prevăzute a se realiza în cadrul finanţării externe, asigură monitorizarea contractelor a căror finanţare este asigurată şi din credite externe, urmărind încadrarea în termenele convenite cu finanţatorul extern
 • organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întruniri cu echipele unităţilor de implementare a proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizării obiectivelor din acordurile de finanţare şi luarea de măsuri, după caz
 • asigură monitorizarea proiectelor, întocmeşte rapoarte periodice şi anuale, pe care le transmite finanţatorului extern şi instituţiilor centrale implicate în evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor acordurilor de finanţare şi a legislaţiei naţionale în vigoare
 • prezintă Primarului şi/sau Administratorului Public rapoarte privind unele constatări şi eventuale nereguli rezultate în urma derulării acordurilor de finanţare externă rambursabilă şi nerambursabilă.

Back to Top ↑