Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Primar

Mutu Gabriel

Curriculum Vitae

Declaratii de avere si interese

 

Atribuţii

Primarul Sectorului 6 îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şeful administraţiei publice şi al aparatului de specialitate pe care îl organizează, conduce şi controlează, conform atribuţiilor prevăzute în art. 63, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Are următoarele atribuţii principale:

 • răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale în condiţiile legii şi reprezintă Sectorul 6 în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice, precum şi în justiţie

 • în exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţii care devin executorii, după ce au fost aduse la cunostinţa publică, după caz sau la data comunicării

 • în vederea bunului mers al instituţiei Primarul aprobă constituirea de colective de lucru, în funcţie de necesităţi, cu respectarea Organigramei aprobate de către Consiliul Local

 • răspunde, în condiţiile Legii nr. 371/2004, de exercitarea atribuţiilor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală

 • răspunde, în condiţiile Legii nr. 481/2004 şi a celorlalte acte normative în vigoare, de organizarea, conducerea şi coordonarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Primarul conduce şi coordonează următoarea structură organizatorică:

 • Viceprimar

 • Consilieri primar

 • Administrator Public

 • Direcţia Economică
  o Serviciul Economic
  o Serviciul Administrativ

 • Direcţia Investiţii

  • Serviciul Achiziţii Publice

  • Serviciul Derulări Contracte

  • Serviciul Managementul Proiectelor

 • Direcţia Gospodărie Locală

  • Serviciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari

  • Serviciul Control Activităţi Publice Gospodăreşti şi Sanitar-Veterinar, Fitosanitar

 • Direcţia Managementul Resurselor Umane

  • Serviciul Management Instituţional şi Activităţi Speciale

  • Compartiment Organizare, Perfecţionare şi Relaţii cu Serviciile Publice Descentralizate

 • Compartimentul Audit Public şi Corp Control Primar

 • Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative

 • Compartimentul Sisteme Informatice

 • Serviciul Biroul Unic

 • Serviciul Relaţii cu Mass-Media, Societatea Civilă şi Protocol Evenimente

 • Serviciul Relaţii Publice în Teritoriu

 • Departamentul Arhitect Şef

  • Arhitect Şef

   • • Serviciul Cadastru Fond Funciar

   • • Compartiment Patrimoniu

   • • Compartiment Analiză şi Aviz de Conformitate

   • • Biroul Studii Urbanistice

   • • Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu şi Autorizaţii în Construcţii

 • Secretar

Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul organizează, conduce, coordonează şi controlează instituţiile şi serviciile publice de interes local:

 • Centrul Militar Sector 6

 • Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 • Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

 • Administraţia Şcolilor Sector 6

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 • Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sector 6

 • Administraţia Pieţelor Sector 6

 • Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6

 • Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

 • Centrul Cultural European Sector 6

Atribuţiile Primarului conform Legii nr. 215/ 2001 republicată, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 63. –  Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.

 În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

 Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrative-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

 Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

Art. 64. – (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 68. – (1) În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
(2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.


Back to Top ↑