Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 20-06-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Mărgărit Mioara Livia, reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, având calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 cu d-nul Codreanu Constantin – reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi înlocuirea Anexei acesteia cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii:“Reabilitare sistem rutier strada MOISE CONSTANTIN”

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2013 , 

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea an şcolar 2012 – 2013 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr.11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Colegiul UCECOM „Spiru Haret” la unităţi de învăţământ particulare

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi a tarifelor minimale pentru închiriere spaţiu publicitar/panouri de publicitate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere teren/clădiri aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat respectiv a modelului de contract de închiriere, panouri de publicitate în unităţile de învăţământ mai sus menţionate precum şi stabilirea cotelor – părţi din chirii pe care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea împuternicirii Primarului Sectorului 6 de a negocia şi semna contractul de vânzare – cumpărare, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, în incinta Liceului  Tehnologic Costin C. Kiriţescu, teren ce se află în proprietatea privată a d-lui Jianu Marin şi a d-nei Jianu Maria cu domiciliul în Str. Dreptăţii nr. 15, Sector 6, Bucureşti precum şi darea terenului mai sus menţionat în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6 pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale a Liceului  Tehnologic Costin C. Kiriţescu. 

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăţire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncţional de sănătate Sf. Nectarie – unitate sociomedicală” desfăşurat în parteneriat cu Asociatia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE .

 • Anexa I
 • Anexa II

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Furtunei nr. 12-14”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 296 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 64”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 295 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 10”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑