Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Secretar

Demirel Spiridon

Declarație de avere și interese 2015

 

 

Atribuţii

Secretarul Sectorului 6 este funcţionar public de conducere care îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Secretarul Primăriei Sectorului 6 are următoarele atribuţii principale:

 • participă la şedinţele Consiliului Local al Sectorului 6 şi asigură secretariatul tehnic al acestuia, inclusiv consultanţă juridică
 • sprijină buna funcţionare a compartimentelor şi a activităţilor cu caracter juridic din cadrul Primăriei Sectorului 6
 • avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora
 • primeşte şi distribuie corespondenţa şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termenul legal;
 • asigură efectuarea lucrărilor de secretariat
 • asigură convocarea Consiliului Local al Sectorului 6 şi aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi a şedinţelor
 • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 6
 • comunică şi înaintează, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate, actele emise de către Consiliul Local al Sectorului 6 sau de către Primarul Sectorului 6
 • asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local al Sectorului 6, în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii
 • eliberează extrase sau copii după actele de stare civilă
 • legalizează semnături şi confirmă autenticitatea copiiilor cu actele originale, cu excepţia celor care se eliberează de autorităţile publice centrale
 • ţine legătura cu organizaţiile de cult din Sectorul 6 şi face propuneri Primarului Sectorului 6 sau Consiliului Local al Sectorului 6 pentru soluţionarea problemelor legate de buna lor funcţionare
 • îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcinile date de Consiliul Local sau de către Primarul Sectorului 6.

Secretarul conduce, coordonează şi controlează potrivit art. 117 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu însărcinările date de Consiliul Local şi de Primar, următoarea structură:

 • Direcţia Juridică
  • Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
  • Compartiment Registru Agricol
 • Direcţia Administraţie Publică Locală
  • Serviciul Administraţie Publică Locală
   • • Compartiment Asistenţă Tehnică a Consiliului Local
 • Biroul Autoritate Tutelară
 • Biroul Activităţi Comerciale şi Evidenţă Spaţii Comerciale şi Sanitare
 • Compartiment Activităţi Electorale

Conform prevederilor legale, Secretarul conduce, coordonează şi controlează Comisia Pentru Protecţia Copilului Aflat in Dificultate Sector 6, a cărui preşedinte este.


Back to Top ↑