Home

Cadrul Legislativ

Cadrul Legislativ

Cadrul legislativ aplicabil atribuțiilor funcționarului responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public modificată şi completată;
 • Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată;
 • Memorandumul cu tema ”Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public” (2016);
 • Memorandumul de aprobare a participării României la Open Government Partnership (2012);
 • Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţii publice, modificată şi completată;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, modificată şi completată;
 • G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, modificată şi completată;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, modificată, completată şi republicată;
 • Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale;
 • Ordinul de zi 217/1996 al conducerii Arhivelor Naţionale – Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 839 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin M.D.R.T. nr. 2701/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia referitoare la furnizarea informațiilor de interes public;
 • Legea nr. 18 /1991a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • C.L Sector 6, în vigoare, privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și  Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București.

Cum se aplică acest cadru legislativ

Constituția României, republicată, conferă, potrivit art. 31, dreptul oricărei persoane de a avea acces la orice informaţie de interes public.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, definește informaţia de interes public ca fiind «orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei».

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește  modalitățile prin care o persoană se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în situația în care consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public i-a fost încălcat și/sau dreptul de a face plângere la secţia de contencios administrativ, după cum urmează:

«Art. 32

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Art. 33

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

Art. 34

(1)Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(2)În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.

Art. 35

(1)Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

(2)Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:

a)primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;

b)efectuează cercetarea administrativă;

c)stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;

d)în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;

e)redactează şi trimite răspunsul solicitantului.

Art. 36

(1)În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.

(2)Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.»