Home

Modalitatea de Contestare

Modalitatea de Contestare

Modalitatea de Contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa

Modalități de contestare a deciziei

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public sunt cele prevăzute de art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001, legea contenciosului administrative, precum si de art. 32-34 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, respectiv reclamatia administrativa (proedura care nu este obligatorie) și plangerea inaintata instantei judecatoresti

Procedura

Procedura reclamatiei administrative este prevazuta de art. 21 din Legea nr. 544/2001 și art. 32 din HG nr. 123/2002.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ”Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.”

Art. 32 din HG nr. 123/2002: ”În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.”

Reclamatiile administrative sunt solutionate de Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, constituita potrivit art.35 din HG nr. 123/2002, prin ordin al ministrului justitiei.

Plangerea la instanta de contencios administrativ este reglementata de art. 22 din Legea nr. 544/2001, care la alin. 1 prevede că ”În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.”

AtasamentDimensiuneData publicării
Reclamație administrativă (1)92.99 KB17 May 2024
Reclamație administrativă (2)93.62 KB17 May 2024
Scrisoare de răspuns la cerere27 KB08 June 2023
Răspuns la reclamaţie23.5 KB08 June 2023
Formular-tip cerere de informaţii de interes public95.05 KB17 May 2024